Home / Pháp Uyển Châu Lâm (page 9)

Pháp Uyển Châu Lâm

PUCL QUYỂN 20 – CHƯƠNG KÍNH LỄ

QUYỂN 20 Quyển này có một chương Kính lễ. 9. CHƯƠNG KÍNH LỄ 9.1. LỜI DẪN Đấng Đại thánh rủ lòng từ, bậc Chí nhân làm lợi muôn vật. Các Ngài đều muốn dẫn dắt bốn loài đến bảo sở, vận chuyển ba cõi bằng Đại thừa. Thầy trò tuy ...

Read More »

PUCL QUYỂN 19 – CHƯƠNG KÍNH TĂNG

QUYỂN 19 Quyển này có một chương Kính tăng. 8. CHƯƠNG KÍNH TĂNG 8.1. LỜI DẪN Tăng bảo là những bậc trì giới cấm, giữ chân tính, oai nghi thoát tục. Họ cầu xuất thế mà phát tâm, lìa thế gian mà học đạo, không động lòng trước danh lợi ...

Read More »

PUCL QUYỂN 18 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP (tt)

QUYỂN 18 Quyển này tiếp theo chương Kính pháp. 7. CHƯƠNG KÍNH PHÁP (tt) 7.7. CẢM ỨNG 7.7.1. Những chuyện trong Hán pháp bản nội truyện: Hán Minh đế sai mười tám người như Thái Âm, Tần Cảnh, Vương Âm… đến Thiên Trúc thỉnh được tượng Phật, kinh điển cùng ...

Read More »

PUCL QUYỂN 16 – CHƯƠNG KÍNH PHẬT (tt)

QUYỂN 16 Quyển này tiếp theo chương Kính Phật. 6. CHƯƠNG KÍNH PHẬT (tt) 6.6. ĐỨC PHẬT DI-LẶC 6.6.1. Lời dẫn Bậc Thế Hùng Đại Giác tùy căn cơ làm lợi ích chúng sinh, Ngài khéo dùng quyền giáo hiện tại để cứu những hữu tình hiểm nạn trong đời ...

Read More »

PUCL QUYỂN 15 – CHƯƠNG KÍNH PHẬT (tt)

QUYỂN 15 Quyển này tiếp theo chương Kính Phật. 6. CHƯƠNG KÍNH PHẬT (tt) 6.5. ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ 6.5.1. Lời dẫn Tránh khổ, cầu vui là thường tình của muôn loài; chán uế, ưa tịnh là bản tính của chúng sinh. Do hạnh nghiệp có thiện ác mà hình thành ...

Read More »

PUCL QUYỂN 14 – CHƯƠNG KÍNH PHẬT (tt)

QUYỂN 14 Quyển này tiếp theo chương Kính Phật. 6. CHƯƠNG KÍNH PHẬT (tt) 6.4. CẢM ỨNG (tt) 6.4.16. Đời Tống, tượng vàng bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở đô thành: Niên hiệu Nguyên Gia thứ hai (425), Lưu Thức Chi tạc một tượng vàng bồ-tát Văn-thù, sớm chiều lễ lạy, thời gian ...

Read More »

PUCL QUYỂN 13 – CHƯƠNG KÍNH PHẬT

QUYỂN 13 Quyển này cỏ một chương Kính Phật. 6. CHƯƠNG KÍNH PHẬT 6.1. LỜI DẪN Bậc Chí nhân do cảm mà ứng hiện, đây chính là tùy thuận các loại căn cơ. Thân tướng Ngài chói sáng, cứu giúp muôn loài bằng pháp môn cam lộ, lưu lại hình ...

Read More »

PUCL QUYỂN 12 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

QUYỂN 12 Quyển này tiếp theo chương Thiên Phật. 5. CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt) 5.14. NIẾT-BÀN 5.14.1. Lời dẫn Loài hàm linh chúng ta phúc hết, nên đấng Pháp Vưong đã thị hiện Niết-bàn, xả báo thân bên dòng Đề hà, thọ tám mươi tuổi, ứng thân Thế Tôn diệt, ...

Read More »

PUCL QUYỂN 11 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

QUYỂN 11 Quyển này tiếp theo chương Thiên Phật. 5. CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt) 5.12. THÀNH ĐẠO 5.12.1. Lời dẫn Từng nghe, bậc Đại Thánh đúng thời xuất hiện, chúng sinh có cảm liền ứng. Ngài chở che khắp mười phương, giáo hóa cùng ba cõi, là đạo sư của ...

Read More »