Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL – Tập 6

PUCL – Tập 6

PUCL QUYỂN 85 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 85 Quyển này tiếp theo chương Lục độ (tiếp theo) 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ  85.6. TRÍ TUỆ 85.6.1. Lời dẫn Trong hai loại trang nghiêm, tuệ là tối thắng; trong ba phẩm thứ đệ, trí không gì sánh bằng. Thế nên kinh ghi: “Năm độ trước, nếu không có ...

Read More »

PUCL QUYỂN 84 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 84 Quyển này tiếp theo chương Lục độ, 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.5. THIỀN ĐỊNH 85.5.1. Lời dẫn Thần thông thù thắng, nếu chẳng nhờ thiền định thì không thể phát sinh; trí tuệ vô lậu, nếu không nhờ tĩnh lặng thì từ đâu khai phát? Vì thế, ...

Read More »

PUCL QUYỂN 83 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (TT)

Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.4. TINH TẤN 85.4.1. Lời dẫn Bởi tâm nhẫn nhục còn mờ mịt, ý chỉ rốt ráo chưa được hiển bày, thế nên phải luôn sách tấn để tâm không biếng nhác. Kinh ghi: “Tì-kheo các ông phải ...

Read More »

PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

QUYỂN 82 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC Độ (tt) 85.2. TRÌ GIỚI 85.2.1. Lời dẫn Trộm nghe, giới là thầy của loài người, nên đạo tục đồng vâng giữ. Tâm là chủ của hành động, phàm thánh đều phải chế phục. Nhờ Tam bảo gia ...

Read More »

PUCL QUYỂN 81 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 81 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.1. BỐ THÍ (tt) 85.1.6. Lượng định đối tượng để bố thí * Lời bàn Có hai hạng người bố thí là trí và ngu. Người trí khi hành bố thí nên quán sát người thụ ...

Read More »

PUCL QUYỂN 80 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ

QUYỂN 80 Quyển này có một chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ 85.1. BỐ THÍ 85.1.1. Lời dẫn BỐ thí là nền tảng của muôn hạnh, đã được xếp đầu tiên trong lục độ, lại được nêu trước nhất trong tứ nhiếp. Cho nên, cấp Cô Độc dùng vàng ...

Read More »

PUCL QUYỂN 79 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

QUYỂN 79 Quyển này tiếp theo chương Mười nghiệp ác. 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt) 84.13. NHẬN THỨC SAI LẦM 84.13.1. Lời dẫn Người mới học đạo cần phải lấy lòng tin làm đầu. Ví như người đến được núi báu, nếu không có đôi tay tin vững thì ...

Read More »

PUCL QUYỂN 76 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

QUYỂN 76 Quyển này tiếp theo chương Mười nghiệp 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt) 84.8. NÓI LỜI THÔ ÁC 84.8.1. Lời dẫn Lửa sân hận của hàng phàm phu lúc nào cũng hừng hực, hễ gặp điều kiện liền bùng cháy, vấp phải nghịch cảnh liền nổi sân. Vì ...

Read More »