F. THU SÁU NHẬP

Kinh: Lại nữa, Anan, như sao là Lục Nhập vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh?

Thông rằng : Lục nhập cũng gọi là lục xứ, là cái chỗ để cho cảnh do đó mà nhập vào vậy. Ở đây chỉ lấy căn làm nhập. Lục căn sao lại là Diệu Chân Như Tánh ? Chẳng phải là “Một căn đã trở về nguồn thì sáu căn đều thành giải thoát” sao ? Bởi thế, sáu căn tức dó là Phật Tánh vậy.
Vua Dị Kiến hỏi Tôn giả Ba La Đề : “Cái gì là Phật ?”
Tổ đáp : “Thấy Tánh là Phật.”
Vua hỏi : “Thầy thấy tánh chăng ?”
Tổ đáp : “Tôi thấy Phật Tánh.”
Vua hỏi : “Cái tánh ở chỗ nào ?”
Tổ nói : “Tánh ở trong tác dụng.”
Vua hỏi : “Ấy là tác dụng nào mà tôi không thấy ?”
Tổ nói: “Nay hiện là tác dụng mà vua tự chẳng thấy.”
Vua hỏi : “Hiện nơi tôi có chăng ?”
Tổ nói: “Vua mà tác dụng thì không có gì chẳng phải là đó ; vua mà chẳng dùng, thể ây khó thấy.”
Vua hỏi: “Như khi đang dùng thì xuất hiên mấy chỗ ?”
Tổ đáp : “Như khi xuất hiện thì hiện có tám chỗ.”
Vua nói: “Xin vì tôi nói ra tám chỗ xuất hiện ấy.”
Tổ Ba La Đề nói bài kệ :
“Ở thai làm Thân
Ở đời làm Người
Ở mắt là Thây
Ở tai là Nghe
Ở mũi Ngửi mùi
Ở miệng Đàm Luận
Ở tay Cầm Nắm
Ở chân Đi Chạy
Hiện khắp đồng đều pháp giới
Thâu lại trong một vi trần
Tỏ hiểu, biết đó là Phật Tánh
Không hiểu, lại gọi là tinh hồn.”
Vua nghe xong bài kệ, tâm liền khai ngộ.
Ông Trình Minh Đạo đọc Trung Dung có câu thơ “Diều bay tận trời. Cá nhảy trong vực”, nói rằng “Trên dưới đều rõ ràng vậy”. Đây là Ông Tử Tư quả là vì người mà gắng sức. Biết được thì đời sống quá đỗi tự do. Chẳng biết, thì chỉ là “Đùa giỡn với tinh hồn”. Những lời nói ấy, người học vẫn thường nghe. Vì sao vua Dị Kiến lại tỏ ngộ, nhỉ ?
Thiền sư Phật Nhật Tài thượng đường : “Gió mưa tiêu điều lấp kín tai ông! Lá rụng lại qua lấp kín mắt ông! Hương mùi loạn xạ lấp kín mũi ông! Lạnh nóng, ngọt bùi lấp kín lưỡi ông ! Áo gấm ấm mát lấp kín thân ông ! Vọng tưởng điên đảo lấp kín ý ông ! Này chư vị Thiền đức, cho dù các ông có lật lại được chăng nữa thì cũng là đống xương đất bằng ! Tham !”
Chỗ này chẳng tham thì không được !

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *