Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL – Tập 1

PUCL – Tập 1

PUCL QUYỂN 10 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

QUYỂN 10 Quyển này tiếp theo chương Thiên Phật. 5. CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt) 5.9. NẠP PHI 5.9.1. Lời dẫn Pháp thân vô hình, tùy ứng mà hiện; cơ duyên vô số, nên dấu tích giáo hóa cũng chẳng phải một. Hoặc lìa dục mà thụ đạo, hoặc ở trong ...

Read More »

PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

QUYỂN 9 Quyển này tiếp theo chương Thiên Phật. 5. CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt) 5.5. XUẤT THAI 5.5.1. Lời đẫn Kính nghĩ! Đức Phật Định Quang thụ kí vào đời tương lai có Phật hiệu là Năng Nhân. Thầm hợp lời huyền kí, nên bồ-tát giáng thai vào dòng họ ...

Read More »

PUCL QUYỂN 8 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

QUYỂN 8 Quyển này cỏ một chương Thiên Phật. 5. CHƯƠNG THIÊN PHẬT 5.1. THẤT PHẬT 5.1.1. Lời dẫn Từng nghe: Chín cõi chẳng đồng, bốn loài sai khác, việc ác dễ nhiễm, nghiệp tuệ khó thành. Chúng sinh từ lâu trôi nổi nơi sông ái, bao kiếp ngụp lặn ...

Read More »

PUCL QUYỂN 7 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 7 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.6. ĐỊA NGỤC 4.6.1. Lời dẫn Địa ngục tối tăm đau khổ, vô cùng bi thương; nào là rừng đao cao vút, núi kiếm thấu trời, vạc sôi sùng sục, lò lửa hừng hực. Ban ngày, ...

Read More »

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. QUỈ THẦN 4.4.1. Lời dẫn Tính của quỉ thần chỉ thích việc yêu tà, ở chốn tối tăm mang nhiều tội lỗi. Có loài ở vách núi thẳm, hoặc có loài nương nơi rừng sâu, ...

Read More »

PUCL QUYỂN 5 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO

QUYỂN 5 Quyển này có một chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO 4.1. CÕI TRỜI 4.1.1. Lòi dẫn Luận về phúc báo cõi trời, thì nào là sự thấy biết đầy đủ cao xa, y phục trang sức rực rỡ, thân hình xinh đẹp nhẹ nhàng. Nhưng trên cõi ...

Read More »

PUCL QUYỂN 3 – CHƯƠNG TAM GIỚI (tt)

QUYỂN 3 Quyển này tiếp theo chương Tam giới. 2. CHƯƠNG TAM GIỚI (tt) 2.2. CHƯ THIÊN 2.2.6. Thân lượng 2.2.6.1. Thân lượng chư thiên cõi Dục A-tì-đàm tạp tâm luận ghi: “Bảy cực vi trần bằng một hạt bụi trên mặt hồ A-nậu, đây là lượng sắc chất nhỏ ...

Read More »

PUCL QUYỂN 2 – CHƯƠNG TAM GIỚI

QUYỂN 2 Quyển này có một chương giới. 2. CHƯƠNG TAM GIỚI 2.1. BỐN CHÂU 2.1.1. Lời dẫn Đã xác định sinh vào ba cõi, phân chia trong sáu đường, hẳn có diện mạo đẹp xấu sai biệt, cảm thụ vui khổ khác dòng. Quán nguyên nhân, biết chẳng ngoài ...

Read More »

QUYỂN 1 – CHƯƠNG KIẾP LƯỢC

QUYÊN 1 Quyển này có một chương Kiếp lượng. 1. CHƯƠNG KIÉP LƯỢNG l.l.TIỂU TAM TAI 1.1.1. Lời dẫn Cũng như niên hiệu, kiếp là danh từ chỉ một khoảng thời gian. Nhưng thời gian không có đặc tính riêng, chỉ căn cứ vào sự việc mà giải thích. Sở ...

Read More »