Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP MỘT KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY
Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập – Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh
PHẨM THẮNG XUẤT THỨ HAI MƯƠI HAI

Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Đại thừa và người Đại thừa vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bạch đức Thế Tôn! Đại thừa này đồng đẳng với hư không.
Như hư không dung thọ vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng sinh. Cũng vậy, Đại thừa này dung thọ vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng sinh.
Đại thừa này chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ dừng ở.
Đại thừa này, chẳng thể được quá khứ, chẳng thể được vị lai, chẳng thể được hiện tại. Ba đời bình đẳng là Đại thừa này.
Do duyên có trên đây nên gọi là Đại thừa”.
Đức Phật nói: “Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát Đại thừa là sáu ba la mật: Đàn na ba la mật, Thi la ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba la mật, Bát nhã ba la mật.
Lại có đại Bồ Tát Đại thừa là tất cả đà la ni môn, tất cả tam muội môn. Như là thủ lăng nghiêm tam muội đến ly trước như hư không bất nhiễm tam muội.
Lại có đại Bồ Tát Đại thừa là nội không đến vô pháp hữu pháp không.
Lại có đại Bồ Tát Đại thừa là tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng.
Này Tu Bồ Đề! Như lời ông nói, Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân. A tu la.
Này Tư Bồ Đề! Nếu Dục giới là có chân thật chẳng hư vọng, là đế lý chẳng điên đảo, thường hằng chẳng hư hoại chẳng phải pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi dục giới hư vọng, nhớ tưởng, phân biệt, hòa hợp danh tự v.v… có tất cả tướng vô thường phá hoại là pháp không có. Thế nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu sắc giới và Vô sắc giới là có chân thật chẳng hư vọng, là đế lý chẳng điên đảo, thường hằng chẳng hư hoại, chẳng phải pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi sắc giới và Vô sắc giới hư vọng, nhớ tưởng, phân biệt, hòa hợp danh tự v.v,. có tất cả tướng vô thường phá hoại là pháp không có. Thế nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu sắc uẩn đến ý xúc, nhân duyên, sinh thọ là có chân thiệt chẳng hư vọng, là đế lý chẳng điên đảo, thường hằng chẳng hư hoại, chẳng phải pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi sắc uẩn đến ý xúc, nhân duyên, sinh thọ hư vọng, nhớ tưởng, phân biệt, hòa hợp danh tự v.v… có tất cả tướng vô thường phá hoại là pháp không có, nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu pháp tính như thật tế, bất khả tư nghi tính là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi pháp tính đến bất tư nghì tính không có pháp, chẳng phải pháp, nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, Atula.
Bởi Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật không có pháp chẳng phải pháp, nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu nội không đến vô pháp hữu pháp không là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi nội không đến vô pháp hữu pháp không không có pháp, chẳng phải pháp, nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu tứ niệm xử đến mười tám pháp bất cộng là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi tứ niệm xứ đến bất cộng pháp không có pháp, chẳng phải pháp, nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu tính nhân pháp, bát nhân pháp, Tu Đà Hoàn pháp, Tư Đà Hàm pháp, A Na Hàm pháp, A La Hán pháp, Bích Chi Phật pháp và Phật pháp là pháp có má chẳng phải là pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi tính nhân pháp đến Phật pháp không có pháp, chẳng phải pháp, nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu bậc tính địa, bậc bát nhân, bậc Tu Đà Hoàn nhẫn đến Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi tính địa đến chư Phật không có pháp chẳng phải pháp, nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la không có pháp chẳng phải pháp, nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đến lúc ngồi đạo tràng, những tâm trong khoảng trung gian đó là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi những tâm trong khoảng trung gian từ lúc phát tâm đến lúc ngồi đạo tràng của đại Bồ Tát không có pháp chẳng phải pháp, nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu như kim cang huệ của đại Bồ Tát là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời đại Bồ Tát này không thể biết được tất cả kiết sử và tập khí không có pháp, chẳng phải pháp để được nhất thiết chủng trí.
Bởi như kim cang huệ không có pháp, chẳng phải pháp, nên đại Bồ Tát biết được, tất cả kiết sử và tập khí không có pháp, chẳng phải pháp được nhất thiết chủng trí. Thế nên Đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu ba mươỉ hai tướng của chư Phật là pháp có mà chẳng là pháp không có, thời oai đức của chư Phật chẳng thể chiếu sáng vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Bởi ba mươi hai tướng không có pháp, chẳng phải pháp, nên oai đức của chư Phật chiếu sáng vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhân, A tu la.
Này Tu Bồ Đề! Nếu quang minh của chư Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời chẳng thể chiếu sáng hằng sa quốc độ.
Bởi quang minh của chư Phật không có pháp, chẳng phải pháp, nên có thể chiếu khắp hằng sa quốc độ.
Này Tu Bồ Đề! Nếu sáu mươi thứ âm thanh trang nghiêm của chư Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời chư Phật chẳng thể dùng sáu mươi thứ âm thanh trang nghiêm ấy thấu đến khắp vô lượng a tăng kỳ quốc độ mười phương.
Bởi sáu mươi thứ âm thanh trang nghiêm của chư Phật không có pháp, chẳng phải pháp, nên chư Phật có thể dùng âm thanh trang nghiêm ấy thấu đến khắp vô lượng a tăng kỳ quốc độ mười phương.
Này Tu Bồ Đề! Nếu pháp luân của chư-Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời chư Phật không thể chuyển pháp luân mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn hoặc chư Thiên vương, Ma vương, Phạm vương và tất cả thế gian chúng sinh đều chẳng chuyển được.
Bởi pháp luân của chư Phật không có pháp, chẳng phải pháp, nên chư Phật có thể chuyển pháp luân mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn hoặc Trời, Người và tất cả chúng khác trong thế gian đều chẳng chuyển được.
Này Tu Bồ Đề! Chư Phật vì chúng sinh chuyến pháp luân. Nếu chúng sinh ấy là pháp thiệt có mà chẳng phải là pháp không có, thời không thể làm cho chúng sinh ấy ở nơi vô dư y Niết Bàn mà nhập Niết Bàn.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ SÁU

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ SÁU Hán dịch: Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *