Home / Tag Archives: Video

Tag Archives: Video

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả ...

Read More »

ĐẠI BI CHÚ GIẢNG GIẢI

LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ NAM MÔ CHƯ PHẬT, CHƯ VỊ BỒ TÁT, CHƯ VỊ THÁNH HIỀN, TĂNG CHÚNG, THIÊN LONG BÁT BỘ, THIÊN THẦN HỘ PHÁP CHƯ THIÊN KÍNH BẠCH CHƯ TÔN HOÀ THƯỢNG, THƯỢNG TOẠ, ĐẠI ĐỨC, TĂNG, NI KÍNH THƯA QUÝ ĐẠO HỮU Trước hết chúng ...

Read More »

Lời giải Đại Bi Chú

Duyên do phát khởi bài Đại Bi Chú Bài Đại Bi Chú chính là khẩu quyết của Đức Quán Thế Âm, trong đó bao gồm lòng từ bi, lòng vô thượng bồ đề, cho đến việc cứu thế độ nhân, tu đạo thành Phật. Trong bài chú này, mỗi chữ ...

Read More »