Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL – Tập 2

PUCL – Tập 2

PUCL QUYỂN 25 – CHƯƠNG KIẾN GIẢI

QUYỂN 25 Quyển này có một chương Kiến giải. 17. CHƯƠNG KIẾN GIẢI 17.1. LỜI DẪN Tâm thức biến chuyển, đó là lí vô thường; ngộ mê trái nhau, bậc Thánh nào có dấu vết; lắng tâm rỗng chiếu, ứng cơ như vang theo tiếng. Đó chính là vắng lặng ...

Read More »

PUCL QUYỂN 23 – CHƯƠNG TÀM QUÝ

QUYỂN 23 Quyển này gồm ba chương: Tàm quí, Khuyên dạy Nghe pháp và giảng pháp. 14 CHƯƠNG TÀM QUÍ (hổ thẹn) 14.1. LỜI DẪN Ba cõi lưu chuyển, sáu đường xoay vần. Nếu cómột chút tính linh thì tất cả đều trải qua nhiều cõi; bẩm sinh không nhất ...

Read More »

PUCL QUYỂN 22 – CHƯƠNG NHẬP ĐẠO

QUYỂN 22 Quyển này có một chương Nhập đạo. 13. CHƯƠNG NHẬP ĐẠO 13.1. LỜI DẪN Đạo tục hình tướng sai biệt, tịnh nhiễm khác nhau. Do thiện ác sai khác, nên báo ứng chẳng đồng. Muốn thấy đức lớn nhân nghĩa thì phải xét đến phép tắc lễ nghi. ...

Read More »

PUCL QUYỂN 21 – CHƯƠNG PHÚC ĐIỀN

QUYỂN 21 Quyến này gồm ba chương: Phú đức, Qui tín, Nam nữ thế gian. 10. CHƯƠNG PHÚC ĐIỀN 10.1. LỜI DẪN Từ khi bậc Đại Giác vào niết-bàn, phúc gom về thánh chúng; các bồ-tát, a-la-hán hoằng dương Phật pháp thời mạt giáo. Tất cả đều đi khắp nơi ...

Read More »

PUCL QUYỂN 20 – CHƯƠNG KÍNH LỄ

QUYỂN 20 Quyển này có một chương Kính lễ. 9. CHƯƠNG KÍNH LỄ 9.1. LỜI DẪN Đấng Đại thánh rủ lòng từ, bậc Chí nhân làm lợi muôn vật. Các Ngài đều muốn dẫn dắt bốn loài đến bảo sở, vận chuyển ba cõi bằng Đại thừa. Thầy trò tuy ...

Read More »

PUCL QUYỂN 19 – CHƯƠNG KÍNH TĂNG

QUYỂN 19 Quyển này có một chương Kính tăng. 8. CHƯƠNG KÍNH TĂNG 8.1. LỜI DẪN Tăng bảo là những bậc trì giới cấm, giữ chân tính, oai nghi thoát tục. Họ cầu xuất thế mà phát tâm, lìa thế gian mà học đạo, không động lòng trước danh lợi ...

Read More »

PUCL QUYỂN 18 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP (tt)

QUYỂN 18 Quyển này tiếp theo chương Kính pháp. 7. CHƯƠNG KÍNH PHÁP (tt) 7.7. CẢM ỨNG 7.7.1. Những chuyện trong Hán pháp bản nội truyện: Hán Minh đế sai mười tám người như Thái Âm, Tần Cảnh, Vương Âm… đến Thiên Trúc thỉnh được tượng Phật, kinh điển cùng ...

Read More »

PUCL QUYỂN 16 – CHƯƠNG KÍNH PHẬT (tt)

QUYỂN 16 Quyển này tiếp theo chương Kính Phật. 6. CHƯƠNG KÍNH PHẬT (tt) 6.6. ĐỨC PHẬT DI-LẶC 6.6.1. Lời dẫn Bậc Thế Hùng Đại Giác tùy căn cơ làm lợi ích chúng sinh, Ngài khéo dùng quyền giáo hiện tại để cứu những hữu tình hiểm nạn trong đời ...

Read More »