Home / TRÌ TRÚ / Chú Đại Bi / ĐẠI Ý TOÀN THỂ BÀI VĂN ĐẠI BI CHÚ

ĐẠI Ý TOÀN THỂ BÀI VĂN ĐẠI BI CHÚ

Kính cẩn khấu đầu trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Xin quy y theo đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, quy y mệnh đức Đại Bồ Tát đại từ đại bi, mà cầu xin thành tựu được sự giác ngộ, nhằm cứu tế những kẻ mê muội do mọi sự khủng bố trên thế gian này. Vì vậy, chúng con xin quy y mệnh nơi đức Đại Bồ Tát có lòng đại từ bi, nhất tâm thề nguyện truyền bá rộng rãi lòng từ bi của đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát. Lắng nghe tâm chân ngôn đại bi thần lực (tổng trì pháp môn tâm chân ngôn và Phật nội chứng), vâng theo mệnh của bản tôn Đại Bi Tâm Đà La Ni này hết lòng xưng tụng công đức Quán Tự Tại Bồ Tát, tất cả mọi hy vọng đều được viên mãn, mà làm sáng tỏ tính chất đồng thể đại bi thanh tịnh viên minh và làm cho tất cả quỷ thần đều không thể đánh thắng uy lực lớn của ngài. Với những kẻ tâm đạo, không bao giờ bị sự vô minh phiền não mê hoặc, không bao giờ bị đắm vào cõi mê, và được dẫn dắt tới thế giới quang minh  của đức Đại Bồ Tát. Trí tuệ quang minh được biểu hiện siêu tuyệt nhất thế gian là đức Bồ Tát có công đức vô cùng vĩ đại. Có đứng quy mệnh giống như Đức Tự Tại Sư Tử Vương Đại Bồ Tát. Ức niệm nói chung bản thể tâm châm ngôn Bồ Tát cũng giống như đi ở trên không để mở cuộc đại diễn thuyết tự tại, hoặc làm công việc tư duy về một sự nghiệp lớn. Cũng như các bậc đế vương, bất kể việc gì, đều được đức Bồ Tát làm một cách tự do tự tại. Được hành động bởi một thân thể thanh tịnh không mảy may dơ bẩn, hoặc để trừ diệt mọi hành vi dơ bẩn của ba cái độc hại là tham sân si cũng như trừ diệt mọi ác ma độc hại ở trên thế gian này, Như vậy sẽ nhanh chóng có mái tóc hoa đẹp đẽ, hoặc một bông hoa sen thanh tịnh, và cầm được bông hoa sen của đức Bồ Tát, giáo hoá được nghiệp ngu si của ta và chứng ngộ được lòng đại bi ái . Nếu như muốn thấy được con chim cổ xanh, có thể khiến nó hiện hình trước mắt. Khiến sinh lòng hoan hỷ của quán tự tại Bồ Tát.

Muốn được tới cõi Niết Bàn (thành tựu viên mãn) sẽ được thấy cõi Niết Bàn, và cũng được tới tất địa (nơi ngộ đạo) với Du Già (tương ứng hiệp nhập) được tự do tự tại. Trong đó cũng có kẻ mặt heo cổ xanh, có kẻ mặt sư tử, còn từ bi thì biểu hiện tay cầm hoa sen, để đeo ngọc hoàn mà đám ma quỷ phiền não. Nghe tiếng pháp loa vi diệu mà được chuyển mê khai ngộ. Tay cầm bông lớn, mắt nhìn về phía tay trái nhắm vào loại ma sắc đen và hết thảy đều quy y chân thực Tam Bảo

Nam Mô vô thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, khiến cho được tới cõi Niết Bàn , để trì tụng lời chân ngôn này nơi Niết Bàn u tịnh.

PHẦN TƯỜNG GIẢI ĐẠI BI CHÚ

ĐẠI BI CHÚ

(ĐẠI) có nghĩa là tự bản thể nó rất rộng rãi, bao hàm trọn vẹn mọi nơi, có nhiều, rất thắng diệu, không thể bàn cãi được.

(BI) chính là lòng chắc ẩn thấy khác đau khổ mà lòng tư bi muốn cứu thế, tức là lòng nhân từ lên cao đến cực điểm vậy

(CHỈ QUAN) tứ thuyết giải nghĩa hai chữ này có nghĩa lòng từ bi thấm tận xương tuỷ, như lòng mẹ thương con

(CHÚ) tiếng Phạn Đà La Ni. Có thể dịch là trì, năng trì, tổng trì, và năng giá (giữ có thể giữ, tóm giữ có thể che chở) có thể khiến cho phép lành không bị tan rã và ác nghiệp không thể nổi dậy. Đúng theo mật ngữ phát bí của thiền định, có sức thần nghiêm không thể lường được, tất cả những ý nghĩa nêu trên đều được gọi là lời chú

(PHẬT ĐỊA LUÂN) theo ngũ thuyết Đà La Ni tăng thêm tuệ nhiệm, có thể tóm giữ được Phật Pháp vô lượng, khiến cho không thể quên mất

(TRÍ ĐỘ LUẬN) theo ngũ thuyết Đà La Ni là luôn luôn giữ gìn lời nói, hoặc ngăn cản được lời nói. Có thể nói giữ được nhiều thứ thiện pháp, khiến cho không tan không mất, cũng như cái đồ đựng lạnh lặn đựng nước không bị rò rit. Có thể ngăn được nghĩa là. Khi lòng ác không lành, phát sinh, có khả năng ngăn cản , khiến nói không phát sinh được. Nếu muốn làm tội ác, có thể giữ gìn và tránh được, như thế gọi là Đà La Ni

THÍCH

Toàn thể bài Đại Bi Chú đều là tiếng Phạn, đó là Đại Từ Bi Tâm cũng như Bồ Đề Tâm  của Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài muốn phổ độ chúng sinh nên đọc ra lời khẩu quyết trọng yếu này. Tuy nhiên, có một số người chỉ biết đọc, mà số người thực sự hiểu biết thật là hiếm hoi. CHÚ tức là mật ngữ được phát xuất khi đức Phật Bồ Tát ngồi thiền định. Do đó “Bi Tàng Kỳ Bản” có nói: lời chú tức là Phật Pháp chưa có ảnh hưởng lớn lao ở đất Hán, có cấm chú pháp ở thế gian, có khả năng trừ tai hoạ rất thần nghiệm. Khiến cho người đọc Đà La Ni có thể phát huy khả năng trừ tai hoạ, phép chú cũng tương tự, cho nên gọi là Chú. Đại Bi Chú hoàn toàn lấy pháp làm thể nhằm thức tỉnh chúng sinh mau chóng tu đạo, sớm chứng Phật quả. Vì thế nêu luôn luôn chân thành tụng niệm. Tất nhiên được cảm ứng đạo giáo, có nhiều lợi ích. Như vậy, nếu có thể tiến thêm bước nữa là hiểu rõ từng câu, từng chữ đúng theo phương pháp tu trì , tất nhiên việc đi tới cõi giải thoát không khó khăn gì

About namcuulong

Check Also

Chú Đại Bi câu 66 – 70

(66) TA BÀ MA HA A TẤT ĐÀ DẠ Ta bà ma ha a tất ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *