Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL – Tập 5

PUCL – Tập 5

PUCL QUYỂN 70 – CHƯƠNG THỤ BÁO (tt)

QUYỂN 70 Quyển này tiếp theo chương Thụ báo. 79. CHƯƠNG THỤ BÁO (tt) 79.11. QUẢ BÁO ÁC Nêu có hình thì ảnh hiện, có tiếng tức có vang. Chưa thấy việc hình còn mà ảnh đã mất, tiếng đang dội mà vang đã dừng. Lẽ thiện ác có báo ...

Read More »

PUCL QUYỂN 69 – CHƯƠNG THỤ BÁO

QUYỂN 69 Quyển này gồm một chương Thụ báo. 79. CHƯƠNG THỤ BÁO 79.1. LỜI DẪN Nghiệp dụng của thiện ác chính là biểu hiện của ba báo. Cả hai giống như bóng theo hình, rõ ràng như sáu đường đã minh chứng. Ba báo: – Hiện báo: vì làm ...

Read More »

PUCL QUYỂN 68 – CHƯƠNG NGHIỆP NHÂN

QUYỂN 68 Quyển này gồm một chương Nghiệp nhân. 78. CHƯƠNG NGHIỆP NHÂN 78.1. LỜI DẪN Bước vào dòng Thánh thì sông ái yên láng, ngũ trược trong xanh; đánh mất tông chỉ thì núi tà chân động, ba chướng nổi bùng. Tỉnh tâm mà xét, lí này thật không ...

Read More »

PUCL QUYỂN 67 – CHƯƠNG OÁN KHỔ (tt)

QUYỂN 67 Quyển này tiếp theo chương khổ. 77. CHƯƠNG OÁN KHỔ (tt) 77.6. CÁC LOẠI VI TRÙNG TRONG THÂN Thiền bí yếu pháp ghi: “Lại nữa, Xá-lợi-phất! Lúc hành giả nhập thiền định, dục giác phát khởi gió tham dâm, kích động bốn trăm lẻ bốn mạch, khiến cho ...

Read More »

PUCL QUYỂN 66 – CHƯƠNG OÁN KHỔ

QUYỂN 66 Quyển này có một chương Oán khổ. 77. CHƯƠNG OÁN KHỔ 77.1. LỜI DẪN Ba cõi xoay vần, sáu đường chìm nổi. Bản tính sáng suốt không biến hoại, ý thức phân biệt luôn chấp trì; chợt sinh chợt tử, lúc đến lúc đi, thân mạng này bỏ ...

Read More »

PUCL QUYỂN 65 – CHƯƠNG PHÓNG SINH, CỨU NGUY

QUYỂN 65 Quyển này gồm hai chương: Phóng sinh và Cứu nguy. 75. CHƯƠNG PHÓNG SINH 75.1. LỜI DẪN Từng nghe: chúng sinh si mê, loài nào cũng tham sống; hàm linh ngu độn, sợ chết là lẽ thường. Thế nên, hổ bị mất rừng cùng khốn, phải nương mạng ...

Read More »

PUCL QUYỂN 64 – CHƯƠNG SĂN BẮN, CHÀI LƯỚI

QUYỂN 64 Quyển này gồm hai chương: Săn bắn-chài lưới, Từ bi. 73. CHƯƠNG SĂN BẮN-CHÀI LƯỚI 73.1. LỜI DẪN Kính nghĩ: Như Lai lập giáo, rất chuộng nhân từ, nên trong các giới điều, sát sinh là nặng nhất. Bởi chúng sinh tham chấp, chỉ quí tiếc mạng mình, ...

Read More »

PUCL QUYỂN 61 – CHƯƠNG CHÚ THUẬT (tt)

QUYỂN 61 Quyển này tiếp theo chương Chú thuật. 68. CHƯƠNG CHÚ THUẬT (tt) 68.8. CẢM ỨNG 68.8.1. Chú thuật nội giáo 68.8.1.1. Thích Kì Vực: Sư người Thiên Trúc, chu du khắp Hoa Nhung, không trụ một nơi cố định. Sư là bậc thần kì siêu việt, tự tại ...

Read More »