Home / Tag Archives: quân thần

Tag Archives: quân thần

Chương tám – Phụ lục: KINH NIỆM XỨ

Phụ lục: KINH NIỆM XỨ Satipatthànasutta Đây là những gì tôi được nghe: Một thời, đức Thế Tôn trú tại xứ Kurus trong một thị trấn tên Kammàssadhamma. ở đây, đức Thế Tôn cho gọi các Tỳ-kheo và dạy như sau: “Này các Tỳ-kheo, có con đường duy nhất khiến cho ...

Read More »

PUCL QUYỂN 44 – CHƯƠNG QUÂN THẦN

QUYỂN 44 Quyển này gồm một chương Quân thần. 41. CHƯƠNG QUÂN THẦN 41.1. LỜI DẪN Khi đức Như Lai còn ở đời, Ngài phó chúc thời mạt pháp cho Đế Thích và các quốc vương. Bởi năng lực của trời có thể phá dẹp vạn ma, uy thế của ...

Read More »