Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 2 / PUCL QUYỂN 13 – CHƯƠNG KÍNH PHẬT

PUCL QUYỂN 13 – CHƯƠNG KÍNH PHẬT

QUYỂN 13
Quyển này cỏ một chương Kính Phật.
6. CHƯƠNG KÍNH PHẬT

6.1. LỜI DẪN
Bậc Chí nhân do cảm mà ứng hiện, đây chính là tùy thuận các loại căn cơ. Thân tướng Ngài chói sáng, cứu giúp muôn loài bằng pháp môn cam lộ, lưu lại hình tượng để giáo hóa chúng sinh sau khi tịch diệt. Thế nên, tạm xa khi Thế Tôn lên cung trời Đao-lợi mà còn tạc thánh dung bằng gỗ chiên-đàn, huống gì khi Ngài đã vào niết-bàn, đâu thể quên lòng khắc tạo tôn dung?
Do đó, giáo pháp bắt nguồn từ Tây Vực, thì vua Ưu-điền là người đầu tiên khắc tượng. Khi thánh điển truyền sang Đông độ, thì Hán Minh đế là người trước nhất tạo tượng Thế Tôn. Từ đó về sau, các thợ giỏi nối tiếp người xưa, khắc họa công đức pháp thân, tạo tượng vô cùng trân quí. Nào là tượng đúc từ vàng, đá, chầu ngọc; hoặc các tượng tạo từ đất, gồ, hay họa thêu trên vải, giấy. Nhưng tất cả đều thực hiện từ tâm thành mà đạt đến tận cùng cùa sự tinh xảo, hiển bày hết những nét diệu kì.
Từ đời Tấn, tăng chúng tạo tượng Phật đã rất kỉ tuyệt, đến đời Tống, Tề việc chế tác ngày một đổi mới. Nhưng phần lớn không ghi chép, e răng người sau không rõ nguồn gốc. Cho nên ở đây ghi lại sự thù thắng của các tôn tượng, hầu làm gương sáng và đem lại lợi ích cho người sau.
6.2. NIỆM PHẬT
Đức Phật có tướng bình đẳng, đệ tử có đức ngợi khen. Cho nên các Đức Phật ở mười phương đều ra đời trong cõi bùn dơ, các bậc Chính Giác đủ ba thân đều ngự trên đài sen báu. Chúng sinh nhớ tưởng đến tướng nào cùa Phật, cũng đều được lợi ích. Nghĩa là từ lúc mới xuất gia, đến lúc thành Chính giác và khoảng giữa ngồi cội bồ-đề hàng ma, đến Lộc Dã thuyết pháp…, mỗi mỗi đều đầy đủ tướng quí, vẻ đẹp, phát ra ánh sáng rực rỡ. sắc thân thanh tịnh giống vàng ròng, diện mạo tươi đẹp tựa trăng tròn sáng, răng trắng như ngọc như tuyết, tóc nhuận sáng xoăn như vỏ ốc. Mắt ví với sen xanh, mày sánh cùng liễu biếc, giọng nói ngân vang, muôn tướng ung dung, ngũ nhãn sáng tinh, lục thông siêu việt. Lại hùng biện như thác đổ. luôn chỉ dạy hợp căn cơ. Ngài đã thành tựu Phật thân trọn tam điểm, chứng được pháp thể đầy đủ ngũ phần; đem pháp quyền và thật cứu giúp chúng sinh, tùy thân chân và ứng để hóa độ mê tình. Có lúc Ngài quạt giỏ từ bi rộng khắp, có lúc tuôn mưa chính pháp nơi nơi, giúp cho ruộng thân nhuần thấm. Kế đó lại nhả mầm vô thượng, mọc lên cội tâm tươi tốt, lá xanh mướt um tùm. Như Lai không có tướng đến mà đến, không có tướng hiện mà hiện, vì chúng sinh nên tùy duyên ứng hiện.
Xin nguyện hầu hạ mười ức Như Lai trong mười phương, được phụng sự các Đức Phật trong ba nghìn đại thiên thế giới, gieo ruộng phúc mãi mãi, tu cúng dường rộng khắp, bứng rễ tà vạy, nhổ gốc tham sân, tu nhân niệm Phật để cảm quả thấy Phật.
Kinh Pháp Hoa có bài kệ:
Dù người tâm tán loạn
Vào trong các chùa tháp
Vừa niệm Nam-mô Phật
Đều trọn thành Phật đạo.
Kinh Thí dụ ghi: “Ngày xưa, có một vị vua giết cha mình để tự lên ngôi. Bấy giờ, có một vị a-la-hán biết vị vua này không quá bảy ngày nữa sẽ chết và chắc chắn đọa địa ngục A-tì2 chịu khổ trong một kiếp.
Vị a-la-hán liền đến hóa độ, khuyên vua nên chí tâm niệm ‘Nam-mô Phật’ suốt bảy ngày không gián đoạn Lúc sắp đi, ngài còn nhắc vua cẩn thận chớ quên Ngay sau đó, vua liền chắp tay nhất tâm niệm Phật ngày đêm không nghỉ. Vừa sang ngày thứ bảy, vua bỗng qua đời, thần hồn đi đến địa ngục A-tì. Nhờ công đức niệm Phật trước đó, vừa đến cửa địa ngục, thần hồn nhà vua nhận biết đó là địa ngục, liền cất to tiếng niệm ‘Nam-mô Phật’. Những tội nhân trong địa ngục nghe tiếng niệm Phật, đều cùng một lúc niệm ‘Nam-mô Phật’. Đám lửa dữ dội trong địa ngục lập tức biến mất, tất cả tội nhân đều được giải thoát, nhà vua sinh lại làm người, về sau, vị a-la-hán lại đến thuyết pháp, khiến vị ấy chứng được quả Tu-đà-hoàn”.
Theo nhân duyên này, niệm danh hiệu Phật sẽ được công đức lớn vô cùng, không gì có thể ví dụ được.
Kinh Quán Phật tam-muội ghi: “Ngày xưa, lúc còn tại thế, Đức Phật đã từng giảng kinh Quán Phật tam-muội cho vua cha và mọi người nghe. Đức Phật có ba mươi hai tướng quí và tám mươi vẻ đẹp, thân màu vàng ròng, hào quang rực rõ. Bấy giờ, dưới pháp tòa của Phật có năm trăm người thuộc dòng họ Thích.
Vì tội chướng, nên họ thấy thân Ngài xám đen như tro, như một bà-la-môn gầy yếu. Thấy vậy, họ gào khóc, vò đầu bút tóc, vật minh xuống đất khiến tuôn máu mũi.
Đức Phật an ủi:
– Các người chớ nên gào khóc! Hãy nghe Ta nói. Đời quá khứ có Đức Phật hiệu là Tì-bà-thi. Sau khi Ngài vào niết-bàn, đến thời tượng pháp, có vợ chồng trưởng giả Nguyệt Đức sinh năm trăm người con thông minh, học rộng, hiểu biết mọi điều. Trưởng giả ấy kính tin Tam bảo, thường giảng nghĩa Phật pháp cho các con nghe, nhưng những người con ấy lại tà kiến, không có lòng tin.
về sau, khi những người con ấy đều mắc bệnh nặng, trưởng giả đến trước mặt họ, khóc lóc, chắp tay và nói:
– Các con tà kiến, không tin Phật pháp, nay bị dao vô thường cắt xẻ thân thể, biết nhờ cậy vào đâu? Có Đức Phật Thế Tôn tên Tì-bà-thi, các con nên xưng danh hiệu Ngài.
Vì kính trọng cha, sau khi nghe cha nói, những người con đều niệm ‘Nam-mô Phật’. Ông trưởng giả lại bảo các con niệm pháp và tăng. Xưng niệm xong, những người con ấy đều qua đời. Nhờ niệm Phật, họ được sinh vào cõi trời Tứ Thiên Vương. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời, vì nghiệp tà kiến trước kia, nên họ bị dọa vào địa ngục, bị quỉ trong ngục dùng chia ba bằng sắt nung nóng đâm mù mắt. Khi chịu nỗi khổ như thế, họ nhớ lời cha dạy trước kia, liền niệm Phật. Nhờ nhân duyên ấy, họ được ra khỏi địa ngục, sinh lại làm người, nhưng phải chịu cảnh nghèo túng, hèn hạ. về sau, khi Phật Thức-khí ra đời, họ chỉ được nghe danh hiệu, mà không thấy được thân các Ngài. Vào thời những Đức Phật sau là Tùy-diệp3, Câu-lâu-tần4, Câu-na-hàm5, Ca-diếp, họ cũng đều được nghe danh hiệu, nhưng không được thấy hình bóng các Ngài. Nhờ được nghe danh hiệu sáu vị Phật, nên ngày nay họ được sinh cùng dòng họ với Ta. Thân Ta đẹp như vàng Diêm-phù-đàn, nhưng các ngươi thấy Ta giống như bà-la-môn gầy yếu, sắc người xám đen như tro, vì tà kiến đời

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 22 – CHƯƠNG NHẬP ĐẠO

QUYỂN 22 Quyển này có một chương Nhập đạo. 13. CHƯƠNG NHẬP ĐẠO 13.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *