Recent Posts

KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG: QUYỂN III – QUYỂN IV

Quý đạo hữu vui lòng bấm đường link dưới để nghe Pháp  10/ Q3 phần F: THU SÁU NHẬP – phần G: THU MƯỜI HAI XỨ 11/ Q3 phần H: THU MƯỜI TÁM GIỚI 12/ Q3 Phần I: THU BẢY ĐẠI 13/ Q3 Phần I: THU BẢY ĐẠI (tiếp theo) – ...

Read More »

KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG: QUYỂN I – QUYỂN II

Quý đạo hữu vui lòng bấm đường link dưới để nghe Pháp: 01/ LỜI NÓI ĐẦU – DUYÊN KHỞI – TIỂU SỬ CỦA KINH 02/ Q1 DUYÊN KHỞI CỦA KINH – CHƯƠNG I: CHỈ BÀY CHÂN TÂM – Mục 1: GẠN HỎI CÁI TÂM   (Phần 1, Phần 2)  03/ Q1 ...

Read More »

I. THU BẢY ĐẠI

Kinh : Ông Anan bạch Phật : “Thưa Thế Tôn Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng ; Tất cả thứ biến hóa trong thế gian đều do bởi bốn đại hòa hợp mà phát hiện ra. Thế sao Như Lai đều bài bác cả hai nghĩa ...

Read More »