Home / TRÌ TRÚ

TRÌ TRÚ

Chú Đại Bi câu 81 – 84

(81) ÁN TẤT ĐIỆN ĐÔ Án tất điện đô, đó chính là đức Quán Thế Âm Bồ Tát đang xoè để giải mọi mùi vị thuộc mũi (ngã luân chỉ tức là ngón tay ngũ luân) DỊCH: (Án) có nghĩa là dẫn sinh. (Tất điện đô) có nghĩa là thành tựu ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 76 – 80

(76) NAM MÔ HẮC RA ĐÁT NA ĐÁ RA DẠ DA Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da chính là bản thân đức Hư Không Bồ Tát nơi trên phiến đá hái hoa GIẢI: Dụng ý của đức Bồ Tát nhắc lại câu này chính là Ngài muốn ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 71 – 75

(71) TA BÀ HA Ta bà ha chính là Tán Hoa Thiên Bồ Tát thiên diệp bảo liên (Sen báu có nghìn lá) GIẢI: Kết hợp ý câu này với đoạn văn trên nghĩa là: Người tu đạo không bị ràng buộc bởi bờ cõi ranh giới, đều phải đưa vào ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 66 – 70

(66) TA BÀ MA HA A TẤT ĐÀ DẠ Ta bà ma ha a tất đà dạ, đó chính là bản thân của đức Dược Vương Bồ Tát trị liệu bệnh hoạn DỊCH: (ta bà) có nghĩa là cần phải nhẫn lại, nhịn nhục, nói được và đến được. (ma ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 61 – 65

(61) TA BÀ HA Đó chính là đức Nhiễm Đà Bồ Tát, gậy để ngang trên vai có móc chiếc nón GIẢI: Bài chú này là tiếp theo lời văn trên dặn dò việc tái độ chúng sinh. Dụng ý là sợ chúng ta đi lầm vào bàng môn tà ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 56 – 60

(56) TA BÀ HA Ta bà ha chính là đức mục kiền liên Bồ Tát mang tích trượng mặc áo cà sa DỊCH: nghĩa giống như lời chú thích kể trên GIẢNG: Câu này chính là chân ngôn của đức Bồ Tát, mở lòng từ bi cứu độ loài người, ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 51 – 55

(51) BA DẠ MA NA Ba dạ ma na, chính là Bảo Kim Quang Luân Bồ Tát, bạt chiết la chữ DỊCH: (Ba dạ ma na) chính là danh văn, danh xưng nghe mười phương, thích đọc ra sự hoan hỷ, thích xưng danh, danh nghĩa đề thành tựu, đó ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 46 – 50

(46) BỒ ĐỀ DẠ BỒ ĐỀ DẠ Bồ đề dạ bồ đề dạ, đó chính là đức Quán Thế Âm Bồ Tát kết duyên với chúng sinh DỊCH: (Bồ đề dạ bồ đề dạ) có nghĩa là giáo đạo, giáo tâm. Đó chính là hóa thân của đức Bất Khoái ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 41 – 45

(41) HÔ LÔ HÔ LÔ MA RA Hô lô hô lô ma ra chính là Bát Bộ Quỷ Thần Vương DỊCH: (hô lô hô lô ma ra) có nghĩa là làm phép được như ý , làm phép không xa lìa bản ngã. Đó chính là hóa thân của đức ...

Read More »

Chú Đại Bi câu 36 – 40

Y HÊ Y HÊ Y hê y hê, chính là đức Ma Tề Thù La Thiên vương DỊCH: (Y hê y hê) tức là thuận giáo, thuận triệu, tâm đáo (thuận theo lời dạy, thuận theo khi được triệu đến) đó chính là hóa thân của đức Độc Lau Trượng ...

Read More »