Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 38 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP (tt)

PUCL QUYỂN 38 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP (tt)

QUYỂN 38
Quyển này tiếp theo chưorng Kính tháp.
35. CHƯƠNG KÍNH THÁP (tt)

35.6. THÁP CỔ
Kinh Tượng pháp quyết nghi ghi: “Xây cái mới không bằng sửa cái cũ, làm phúc không bàng tránh họa!”. Lời này rất đúng!
Có những chúng sinh để chùa tháp cũ hư, điện thờ mục nát, nhà phòng sụp đổ; cửa rơm, vách lá không ngăn được bụi bặm; tường đất, mái tranh chẳng che được móc sương; tường nhà hoang phế, rác rưởi đầy thềm, đường đi không dấu chân người, tăng chúng bỏ lìa, nương nhờ nơi khác, không sửa sang chăm sóc, khiến chùa viện ngày càng suy tàn, tạo tội lỗi không bao giờ dứt. Có những già-lam đêm đêm không có đèn đuốc, ngày ngày chẳng thấy cờ hoa; trên chính điện không tiếng tụng kinh, trong lư hương toàn tro lạnh chẳng tỏa chiên-đàn, khiến ác quỉ lộng hành, thiện thần không bảo vệ. Chùa chiền không bền lâu, chỉ vì tăng sĩ biếng nhác; Phật pháp đã suy vi cũng do cư sĩ không kính thờ. Sự tình như thế mà không lo lắng, còn muốn cầu gì?
Kinh Bảo lương ghi: “Một vị hiền giả có tướng làm vua hiện trên mặt. Một thầy tướng nhìn thấy, liền gả con gái cho vị ấy. về sau, có lần vị ây vào chùa tựa gậy vào vách. Vì sinh lòng kiêu mạn như thế, nên tướng làm vua lặn mất, lại còn bị đọa địa ngục”.
Kinh Tát-già ghi: “Có người sợ chùa tháp và tượng Phật, bồ-tát làm chướng ngại mình, nên bắt dời đi nơi khác. Đó là hạng chúng sinh ác nghịch, đáng bị trị tội nặng”.
Kinh Thập luân ghi: “Người nào phá chùa, giết hại tì-kheo thì khi sắp qua đời, từng lóng xương đau nhức, nhiều ngày không nói được, sau khi chết lại bị đọa địa ngục A-tì, chịu đủ mọi khổ sở”.
Kinh Tam thiên uy nghi ghi: “Khi quét tháp nên chú ý năm việc:
– Không được mang giày dép.
– Khồng được quay lưng về phía Phật.
– Không được bỏ đất tốt trên tháp xuống dưới.
– Không được lấy hoa cũ trên tượng Phật xuống.
– Buổi sáng rửa tay rồi dùng khăn sạch lau tượng Phật.
Lại phải chú ý năm điều khác:
– Phải rưới nước trên đất trước khi quét.
– Phải rưới cho đất thấm đều.
– Phải đợi đất ráo nước.
– Không được quét ngược chiều.
– Không được quét ngược gió.
Cũng có năm điều:
– Không được bỏ đất sạch (trên tháp).
– Phải tự tay nhổ cỏ.
– Phải chuyển đất ở giữa xuống phía dưới.
– Không để sót bốn góc.
– Phải quét sạch phạm vi sáu bước chân trước tháp”.
(Đây là nói người bận công việc, nên hạn chế trong sáu bước chân. Nếu người rảnh việc, nên quét thêm ra thì tốt hơn).
Kinh Chính pháp niệm ghi: “Nếu có chúng sinh với tâm thanh tịnh cúng dường chư tăng, quét tháp Phật, khi qua đời sẽ sinh vào cõi trời Ý Lạc, thân không có xương thịt, cũng không cáu bẩn, hương thơm tỏa xa một trăm do-tuần, sạch sẽ như gương sáng”.
Kinh Chính pháp niệm cũng ghi: “Nếu có chúng sinh hiểu biết về phúc điền, thấy tháp Phật hoặc tăng phòng bị mưa gió làm hư hỏng, phát tâm tạo phúc đức sửa chữa, tô vá lại hoặc nhờ người sửa sang tháp cũ thì khi qua đời sẽ sinh cõi trời Bạch Thân, được vào rừng lưu li hưởng thú vui ngũ dục với các thiên nữ. Khi hết nghiệp ở cõi trời, người ấy sinh lại làm người có thân thể trắng sạch”.,
Kinh Tạp bảo tạng ghi: “Nếu quét tăng phòng rộng bằng một cõi Diêm-phù-đề, không bằng quét một khoảng rộng bằng bàn tay ở tháp Phật” (luận Thành thật cũng nói như vậy).
Tuyển tập bách duyên kinh ghi: “Quét đất già-lam được năm công đức:
1. Trừ được phiền não trong tâm.
2. Trừ sạch cáu bẩn trên đất.
3. Dẹp được kiêu mạn.
4. Điều phục được tâm.
5. Tăng trưởng công đức, được sinh về cõi lành”.
Kinh Vô cấu thanh tịnh nữ vấn ghi: “Quét tháp được năm công đức:
1. Tự tâm thanh tịnh, người khác trông thấy cũng sinh tâm thanh tịnh.
2. Được người thương mến.
3. Khiến các trời vui vẻ.
4. Gom chứa nghiệp nhân đoan chính.
5. Sau khi qua đời sẽ được sinh vào cõi trời tốt đẹp”.
Kinh Sa-di uy nghi ghi: “Quét tháp có năm nguyên tắc:
– Không được quay lưng về tháp.
2. Không được quét ngược.
3. Phải tưới nước.
4. Không được quét sót.
5. Phải quét từng phần”.
Kinh Tăng nhất A-hàm ghi:-“Quét tháp Phật có năm phép tắc:

1. Rưới nước mặt đất.
2. Nhặt bỏ ngói, đá.
3. San quét bằng phẳng mặt đất.
4. Giữ tâm ngay thẳng khi quét.
5. Quét sạch các chỗ dơ.
Sau khi quét sạch sẽ, nếu rải hoa thơm trên đất để cúng dường, sẽ được phúc vô lượng”.
Kinh Hoa nghiêm có bài kệ:
Rải hoa tươi đẹp để trang nghiêm,
Xâu kết hoa thơm thành màn trướng,
Muôn sắc hoa kia tung mọi nẻo
Cúng dường Như Lai khắp mười phương.
Kinh Bách duyên ghi: “Lúc Phật còn tại thế, Ngài cùng các tì-kheo đến bờ sông Căng-già, thấy một ngôi tháp bị hư. Các tì“kheo bạch Phật:
– Bạch đức Thế Tôn! Đây là tháp gì mà hư hoại như vậy?
Phật bảo các tì-kheo:
– Trong kiếp Hiền, có vua Phạm-ma-đạt ở nước Ba-la-nại dùng chính pháp giáo hóa nhân dân, nhưng không có con nối dõi. Vua cúng thần để cầu con, nhưng cầu mãi không được.
Bấy giờ, trong đất nước của vua trong một cái hồ kia mọc một cành hoa sen, trên đài hoa có một đồng tử ngồi kiết-già, có ba mươi hai tướng quí, tám mươi vẻ đẹp, miệng tỏa hương thơm hoa Ưu-bát-la, các lỗ chân lông trên thân thoảng hương chiên-đàn. Vua, hoàng hậu và thứ phi thấy vậy, đều rất vui mừng, liền bế về cung

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 36 – TREO TRÀNG PHAN, HƯƠNG HOA, TÁN TỤNG

QUYỂN 36 Quyển này gồm hai chương: Treo tràng phan, Hoa hương, Tán tụng. 32. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *