Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 36 – TREO TRÀNG PHAN, HƯƠNG HOA, TÁN TỤNG

PUCL QUYỂN 36 – TREO TRÀNG PHAN, HƯƠNG HOA, TÁN TỤNG

QUYỂN 36
Quyển này gồm hai chương: Treo tràng phan, Hoa hương, Tán tụng.
32. CHƯƠNG TREO TRÀNG PHAN

32.1. LỜI DẪN
Đã nhờ sự mà ngộ được lý, thì nhất định phải mượn tướng để đạt đến chân. Đã chiêm ngưỡng Thánh dung, cần phải dâng thần phan để hiến cúng. Vì vậy, vua A-dục xây tháp thờ xá-lợi, kết cấu cao vút không trung. Vua Ngụy xây đài Thông Thiên, chùa chiền cao chạm Ngân hà. Những chỗ ấy, cờ hoa phất phới bay cao đến đại thiên; sắc màu phản chiếu, phóng ánh sáng rực soi trăm ức cõi. Lúc gió tuệ thổi mạnh, thì nghiệp thanh thăng hiển hiện, khi gió tuệ thổi nhẹ thì quả báo Luân vương không cùng tận.
32.2. DẪN CHỨNG
Kinh Ca-dỉếp cật vấn A-nan ghi: “Thuở xưa, vua A-dục xây dựng trong nước một nghìn hai trăm ngôi tháp. Sau đó vua lâm bệnh nặng, có vị sa-môn đến thăm, vua nói:
– Trước đây, trẫm xây dựng một nghìn hai trăm ngôi tháp, cho may phan bằng tơ vàng và muốn chính tay treo phan, rải hoa mới thành tựu chí nguyện nhưng nay mắc bệnh nặng, e rằng nguyện kia không thành.
Sa-môn bảo vua:
– Đạỉ vương hãy chắp tay nhất tâm cung kính.
Nói xong, vị sa-môn hiện thần túc, lập tức một nghìn hai trăm ngôi tháp hiện ra ở trước mặt, vua nhìn thấy vô cùng vui mừng, liền sai người mang tràng phan và hoa bằng vàng treo trên các tháp, tức thời những ngôi tháp cao thấp đều hiện đến tay vua, vua được toại nguyện và lành bệnh. Sau đó vua phát tâm rộng lớn, sống thêm hai mươi lăm năm nữa. Vì thế phan này được gọi là Thần phan tục mạng”.
Kinh Phổ Quảng ghi: “Nếu có người trong bốn chúng tì-kheo, tì-kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di lâm chung, hoặc đã qua đời, thì ngay trong ngày mất, quyến thuộc của họ làm tràng phan màu vàng treo trên tháp, thì người ấy được phúc đức, xa lìa tám nạn khổ, được sinh vào cõi nước của chư Phật mười phương. Cúng dường tràng phan, bảo cái thì được sở nguyện tùy tâm, cho đến thành đạo Bồ-đề. Tràng phan tung bay theo gió, rách nát hết, cho đến thành những hạt bụi nhỏ. Khi tràng phan vừa theo gió lay động, sẽ được ngôi vị Chuyển luân thánh vương, cho đến thổi nát thành hạt bụi cũng được ngôi vị tiểu vương; quá báo vô lượng. Đốt đèn cúng dường, chiếu sáng những nơi tối tăm, giúp cho chúng sinh đang chịu đau khổ nơi ấy thấy nhau và đều được yên ổn”.
* Lời bàn
Hỏi: Vì sao trong kinh dạy phải làm phan màu vàng treo trên mộ tháp cho người chết?
Đáp: Tuy chưa thấy trong kinh Phật giải thích, nhưng có thể theo nghĩa suy biết. Vì trong năm màu chính thì màu vàng ở giữa, tiêu biểu cho lòng trung thành, dẫn thân trung ấm sinh vào vùng trung quốc, không sinh vào những nơi biên địa. Màu vàng còn giống như vàng trang sức, quỷ thần ở chốn u minh đều sử dụng vàng. Nên khi nhân gian cúng giấy bạc thì quỷ nhận được tiền bạc; nếu cúng giấy tiền vàng thì quỷ nhận được tiền vàng.
Vì thế, kinh Thí dụ ghi: “Bấy giờ có một con vật đến trộm hết ngũ cốc của người chủ. Người chủ bắt được tra hỏi:
– Vì sao ngươi trộm hết ngũ cốc của ta? Ngươi là thần gì?
Con vật đáp:
– Ông đem tôi đến con đường lớn sẽ có người
biết. Trên đường đi họ gặp một người mặc đồ màu
vàng ngồi trên xe ngựa màu vàng. Người ấy hỏi:
– Cốc tặc! Sao ngươi lại ở đây?
Người chủ mới biết đó là Cốc tặc, liền hỏi:
– Người mặc đồ màu vàng, ngồi trên xe ngựa màu vàng là ai?
Cốc tặc đáp:
– Đó là tinh của vàng ròng, tôi xin lấy số vàng này để đền lại giá trị số lúa đã mất cho ông.
Nhân đó, người chủ được vàng dùng mãi không hết. Bởi vì, người và quỷ khác đường, cảm thấy cũng không giống nhau. Cho nên Phật dạy làm phan màu vàng treo trên mộ tháp người chết, giúp người được của báu, cứu vong linh”.
Kinh Bách duyên ghi: “Khi Đức Phật còn tại thế, trong thành Ca-tì-la-vệ có một vị trưởng giả rất giàu, của cải nhiều vô lượng, không thể tính kể. Vợ ông sinh được một bé trai khôi ngô tuấn tú, không ai sánh bằng. Lúc đứa bé ra đời, trên hư không xuất hiện tràng phan lớn che phủ khắp thành, cha mẹ thấy thế vô cùng vui mừng, nhân đó đặt tên cho con là Ba-đa-ca.
Khi đứa bé lớn lên, liền xin theo Phật xuất gia tu tập và chứng quả A-la-hán, đầy đủ ba minh, sáu thông và tám giải thoát.
Các tì-kheo thấy thế, bạch Phật:
– Bạch đức Thế Tôn! Đời trước tì-kheo Ba-đa-ca gieo trồng phúc gì mà mới sinh ra đã xinh đẹp hơn người, trên hư không có tràng phan lớn che phủ khắp thành, lại gặp được Thế Tôn, xuất gia đắc đạo?
Phật bảo các tì-kheo:
– Cách đây chín mươi mốt kiếp, sau khi Đức Phật Tì-bà-thi nhập niết-bàn. Bấy giờ, vua Bàn-đầu-mạt-đế thâu lấy xá-lợi, xâỵ tháp bằng bốn báu, cao một do-tuần tôn thờ. Lúc ấy, có một người mở hội lớn bên tháp cúng dường, đồng thời làm một lá phan dài treo trên tháp, phát nguyện rồi đi. Nhờ phúc đức này mà từ đó đến nay trải qua chín mươi mốt kiếp, người này không đọa vào đường ác; dù sinh lên cõi trời, hoặc sinh vào cõi người, thường có tràng phan lớn che, hưởng phúc an vui; đên nay gặp được Ta xuât gia, đắc đạo”.
Kinh Bồ-tát bản hạnh ghi: “Đức Phật dẫn các tì-kheo và tôn giả A-nan từ nước uất-tì-la-diên du hóa khắp nơi. Bấy giờ, trời rất nóng bức, ven đường không có bóng mát, có người chăn dê thấy Đức Phật đi dưới nắng nóng, khởi tâm thanh tịnh, bện cỏ làm lọng đi theo che nắng cho Phật. Đến khi cách đàn dê rất xa, ông ta mới buông chiếc lọng xuống đất và trở về chỗ đàn dê. Đức Phật mỉm cười bảo tôn giả A-nan:
– Người chăn dê này phát tâm cung kính làm lọng cỏ che nắng cho Ta, nhờ công đức này, trong mười ba kiếp không rơi vào đường ác, được sinh lên cõi trời. Nếu sinh vào cõi người thì được sinh vào nhà tôn quý, giàu sang, Vui sướng vô cùng, thường có lọng bảy báu tự nhiên theo che. Mãn mười ba kiếp, ông ta xuất gia tu đạo, thành bích-chi-phật hiệu A-nậu-bà đạt.
Có bài kệ:
Tháp báu hứng cam lộ
Lụa màu rực bầu trời
Phất phới bay trong mây
Dáng úp tợ sen hồng
Ráng phan tỏa màu gấm
Mùi thơm hợp khói hương
Tung bay không cố định
Vốn chỉ là nhẹ xoay
Hồ soi muôn hình hiện
Suối đùa trăm hoa tươi
Ngày đêm gió thổi lay
Nhiều lớp phúc Chuyển luân
Ngước nhìn không biết chán
Kết bạn cảm bồi hồi
Sao biết màu trong lụa?
Được phúc, tuồi thọ lâu
32.3. CẢM ỨNG

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *