Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 6 / PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

QUYỂN 82
Quyển này tiếp theo chương Lục độ.
85. CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

85.2. TRÌ GIỚI
85.2.1. Lời dẫn
Trộm nghe, giới là thầy của loài người, nên đạo tục đồng vâng giữ. Tâm là chủ của hành động, phàm thánh đều phải chế phục. Nhờ Tam bảo gia hộ mà bốn loài đều được thấm nhuần. Thế nên kinh ghi: “Chính pháp trụ hay chính pháp diệt đều do nơi giới”, chính là ý này! Vì thế, trì giới là đức, đã hiển bày trong Đại kinh; tính thiện đáng tôn sùng, đã được nói rõ trong Đại luận. Giới được ví như mặt trời, mặt trăng, như bảo châu; về nghĩa đồng với hương thoa, về sự thì đồng nước quí. Giới có công năng đưa người qua biển khổ nên gọi là “chiếc thuyền kiên cố”; lại có năng lực nuôi lớn mầm thiện nên gọi là “mảnh đất màu mỡ”. Vì vậy, hàng bồ-tát phải vâng giữ, không được thiếu sót mảy may. Hàng thanh văn nghiêm trì, không được sai phạm dù một lỗi nhỏ. Thà chịu chết khát, chứ không uống nước có trùng; dù bị cột trói phải mạng chung, cũng không làm tổn hại lá cỏ.
Hiếu Kinh ghi: “Lập thân hành đạo, lưu danh hậu thế, phải đau đáu giữ gìn ngôn hạnh thật trung tín”. Vì thế, đâu thể phóng tâm buông lung như ngựa không dây cương, thả ý rong ruổi như vượn chuyên cành, không kiềm chế. Một khi phao nổi đã thủng thì đường trước mịt mờ, bình công đức đã vỡ thì duyên lành bặt dứt. Hoặc giao du với người ác, kết bạn kẻ hung tàn, cùng nhau làm loạn, tạo nhiều tội lỗi, không biết hổ thẹn, không chút sĩ diện, ngày càng sa đọa, trôi nổi không dừng.
Người phạm giới như rau đay, ngải cứu, cành lá đều đắng; như cây ha-lê, toàn thân không có vị ngọt. Người này từ sáng vào tối, không có ngày ra, nhiều kiếp trôi lăn, đau đớn khó nhẫn. Họ phải chịu cảnh vạc dầu sôi sùng sục, hơi nóng xông ngút trời; lò lửa dữ hừng hực, thiêu nổ nứt đất; nước đồng sôi rót vào miệng, ruột nát gan tiêu; cột đồng cháy đỏ đốt thân, xương thịt tan rã, lăn lộn kêu gào, lời nào tả xiết. Những thống khổ như thế đều do phá giới vậy.
85.2.2. Khuyên trì giới
Luận Đại trang nghiêm ghi: “Nếu người dốc lòng giữ gìn giới pháp, dù phải hủy bỏ thân mạng, vẫn được quả báo hiện tiền. Lúc trước ta nghe trong thành Nan-đề-bạt-đà có hai anh em ưu-bà-tắc kia thụ trì năm giới. Lúc đó người em bị đau lưng sắp chết. Thầy thuốc bảo:
– Phải ăn thịt chó mới giết và uống rượu thì bệnh sẽ lành.
Người em nói:
– Thịt chó mua ở chợ thì ăn được, nhưng còn uống rượu thì tôi thà chết quyết không phạm giới này.
Người anh thấy em bệnh tình nguy kịch, liền mang rượu đến bảo:
– Em hãy xả giới rồi uống rượu để trị lành bệnh.
Người em thưa:
– Bệnh tình em tuy nguy cấp, nhưng thà chết chứ không phạm giới uống rượu.
Và người em nói kệ:
Lạ thay sắp lâm chung
Phá giới báu của em
Lấy giới trang nghiêm thân
Không dùng đồ mai táng.
Thân người rất khó được
Gặp giới càng khó hơn
Nguyện bỏ trăm nghìn mạng
Không hủy phạm cấm giới.
Vô lượng trăm nghìn kiếp
Ngày nay mới gặp giới
Trong cõi Diêm-phù-đề
Thân người rất khó được.
Tuy đã được thân người
Gặp chính pháp khó hơn
Nay đã gặp pháp bảo
Kẻ ngu không biết giữ.
Người trí khéo nhận thức
Việc này càng khó hơn.
Giới báu đã thụ trì
Sao có người muốn phá?
Đó là kẻ oán thù
Chẳng phải là người thân.
Nghe kệ xong, người anh nói:
– Anh vì tình thân, chứ không phải vì muốn em phá giới.
Người em nói:
– Đó chẳng phải là thương mà là hại em!
Người em lại nói kệ:
Em muốn đến cõi lành,
Phá giới sẽ đọa lạc,
Xả giới cũng như thế,
Sao gọi là thương yêu?
Em giữ giới căn bản,
Anh lại bảo hủy phạm,
Trong năm giới đã thụ,
Giới rượu quan trọng nhất,
Nay ép em phá giới,
Chẳng thể gọi là thương.
Người anh hỏi em:
– Vì sao nói rượu là giới căn bản? Người em dùng kệ đáp:
Nếu đối với giới cấm,
Không hết lòng thụ trì,
Thì trái tâm đại bi,
Dù một giọt rượu nhỏ,
Còn chẳng dám nếm vào,
Cho nên em biết rõ.
Rượu là nhân đường ác,
Kinh của người tại gia,
Nói ác báo của rượu,
Chỉ Phật mới hiểu hết
Ai cỏ thể suy lường,
Phật nói thân, miệng, ý,
Hạnh ác của ba nghiệp,
Giới rượu là căn bản,
Khiến đọa vào đường ác.
Xưa có ưu-bà-di,
Vì nhân duyên uống rượu,
Liền phá bốn giới khác,

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 81 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 81 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.1. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *