Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 6 / PUCL QUYỂN 80 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ

PUCL QUYỂN 80 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ

QUYỂN 80
Quyển này có một chương Lục độ.
85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ

85.1. BỐ THÍ
85.1.1. Lời dẫn
BỐ thí là nền tảng của muôn hạnh, đã được xếp đầu tiên trong lục độ, lại được nêu trước nhất trong tứ nhiếp. Cho nên, cấp Cô Độc dùng vàng lát vườn mà không xẻn, vua Tu-đạt-noa bố thí voi quí mà chẳng tiếc. Lại còn quên thân mình mà cứu khổ nạn, nên bồ-tát đã gieo mình để cứu hổ đói, vua Thi-tì lóc thịt đùi để thế thức ăn cho chim ưng… Huống gì đất nước, vợ con… đâu đáng lưu tâm! Tiền bạc, của cải, nào đáng để lòng!
Sách thế gian còn ghi: “Nhường cơm, sẻ áo, quên mình vì người; ngựa xe, y phục, đồng cam cộng khổ”. Đó đều là những tấm gương trọng nghĩa, khinh tài, chuộng hiền, quí sĩ.
Vả lại, của cải vốn vô thường, đâu liên quan gì đến con người mà phải nhọc lòng cất chứa, rốt cuộc để làm gì? Lại còn bị bốn nỗi sợ hãi nung đốt, năm nhà tranh đoạt, có người trí nào ham thích? Gần đây, thấy kẻ ngu tham tiếc tài sản, không chịu buông bỏ mà phải mất thân mạng. Chỉ vì tham sống, sợ chết mà khiến cho vợ con bất hòa, anh em tranh đấu, quyến thuộc chia lìa, bạn bè xa lánh. Do nhân bỏn xẻn, duyên bỏn xẻn, cách thức bỏn xẻn, nghiệp bỏn xẻn, nên trái với tâm bồ-tát, làm chướng ngại đạo từ bi; đã không khởi tâm cứu hộ mà còn sinh ý gây tổn hại. Nguyên nhân của những tội lỗi ấy chính là tham lam và bỏn xẻn.
85.1.2. Bỏn xẻn và dối trá Trong kinh Bồ-tát xử thai, Đức Phật nói kệ:
Người phần nhiều ngu si
Bỏn xẻn chẳng bố thí
Cất chứa nghìn vạn ức
Cho là vật của ta.
Đến lúc sắp mạng chung
Thấy quỉ thần hung ác
Gió lạnh xẻ thân này
Mạng sống không còn nữa.
Lòng tham tùy thiện ác
Thụ báo rất khổ đau
Sắp đến nơi chịu tội
Hối hận làm sao kịp.
Trong kinh Tát-già Ni-kiền tử có bài kệ
Người tham cất chứa nhiều
Chẳng bao giờ biết đủ
Tâm điên đảo vô minh
Luôn nghĩ Việc hại người.
Đời này bị oán ghét
Chết về chốn khổ đau
Vì vậy, người có trí
Phải nên thường biết đủ.
Tiếc của, chẳng bố thí
Cất giữ sợ người hay
Chết rồi, đi tay không
Chịu khổ loài ngạ quỉ.
Nào đói, khát, nóng, lạnh
Buồn đau thường thiêu đốt
Người trí không cất chứa
Để dẹp lòng xan tham.
Trong kinh Phân biệt nghiệp báo có bài kệ:
Hạnh tu bố thí khắp
Mà nóng nảy, sân hận
Không nương vào chính niệm
Sau làm thân rồng dữ.
Kinh Bồ-tát bản hạnh ghi: “Nếu thấy người đến xin mà nét mặt lộ vẻ khó chịu, nên biết người này đang mở cửa ngạ quỉ”.
Kinh Đại tập ghi: “Có bốn trường hợp làm chướng ngại Đại thừa. Đó là:
– Không thích bố thí
– Bố thí rồi hối hận
– Bố thí xong, xét lỗi người
– Không nghĩ đến tâm bồ-đề.
Lại có bốn trường hợp:
– Bố thí vì tham dục
– Bố thí vì sân giận
– Bố thí vì ngu si – Bố thí vì sợ hãi.
Lại có bốn trường hợp khác:
– Không hết lòng bố thí
– Không tự tay bố thí
– Không trực tiếp bố thí
– Xem thường mà bố thí”.
Kinh ưu-bà-tắc giới ghi: ‘‘Đức Phật dạy: ‘Bồ-tát bố thí thì xa lìa được bốn điều ác: phá giới, nghi ngờ, tà kiến, bỏn xẻn”.
Khi bố thí không nên:
– Phân biệt người có đức hay không có đức
– Phân biệt người tốt hay người xấu
– Phân biệt giai cấp
– Xem thường người xin
– Mắng chửi.
Bố thí không được quả báo tốt đẹp có ba nguyên nhân:
– Trước phát tâm cho nhiều, nhưng sau cho ít
– Chọn đồ dở xấu cho người
– Bố thí xong, sinh tâm hối hận.
Có tám nguyên nhân khiến bố thí không được quả báo cao tột:
– Bố thí xong, xét nét lỗi của người nhận
– Khi bố thí, tâm không bình đẳng
– Bố thí xong, mong người nhận đáp lại
– Bố thí xong, thích tự khen mình
– Nói không, rồi mới cho
– Bố thí xong, dùng lời ác mắng chửi
– Bố thí xong, mong trả lại gấp đôi
– Bố thí xong, sinh tâm nghi ngờ.
Người có tâm bố thí như vậy thì không được gặp Phật và các bậc hiền thánh. Nêu bố thí cho người đầy đủ sắc, hương, vị, xúc mới gọi là bố thí thanh tịnh.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

QUYỂN 82 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC Độ (tt) 85.2. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *