Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

QUYỂN 9
Quyển này tiếp theo chương Thiên Phật.
5. CHƯƠNG THIÊN PHẬT (tt)

5.5. XUẤT THAI
5.5.1. Lời đẫn
Kính nghĩ! Đức Phật Định Quang thụ kí vào đời tương lai có Phật hiệu là Năng Nhân. Thầm hợp lời huyền kí, nên bồ-tát giáng thai vào dòng họ Thích. Điềm đã hiện trước khi hình thành, dấu thì lưu lại sau khi đã sinh. Từ đó, soi sáng trời người, nhiều kiếp nối tiếp nhau không dứt. Cội nguồn của Ngài, thật vô cùng sâu xa vậy!
Vì thế, khi Ngài vừa gá thai có sáu thứ chấn động, vừa sinh liền đi bảy bước, trời Ngũ Tịnh mưa hoa, chín long vương phun nước. Bao nhiêu điềm linh, tất cả tướng lành thảy đều ứng hiện, xưa nay chưa từng có như vậy.
Lúc mang thai khác với Nghiêu, Hiên; khi giáng sinh cũng khác với Vũ, Tiết. Đến như điềm Hắc đế nhập mộng, bạch quang chiếu sáng khắp nhà, chỉ biết gọi là điềm lành, chứ có thể suy lường bàn luận được?
Quang thân có quang sắc một trượng, giữa mày có bạch hào năm thước; trịch y thì thấy chữ ở trước ngực, cất bước thì thấy Thiên Luân dưới bàn chân. Nói tóm lại, Phật có đủ ba mươi hai tướng. Thế nên, không thể lấy các tướng mặt rồng, mũi hổ, tám sắc, mắt hai tròng đen hay những sắc đẹp ở con người mà so sánh hơn kém với Thế Tôn
5.5.2 Đón hoàng hậu
Kinh Phật bản hạnh ghi: Thánh mẫu Ma-da mang thai Bồ-tát sắp đủ mười tháng, gần đến ngày hạ sinh. Khi ấy, cha của hoàng hậu Ma-da là trưởng giả Thiện Giác sai sứ đến nước Ca-tì-la diện kiến vua Tịnh Phạm. Sứ giả tâu “cha của hoàng hâu là Thiện Giác tâu đại vương rằng “theo ta được biết! Con gái của ta là đại phu nhân cùa đại vương đang mang thánh thai, oai đức rât lớn. Nếu thánh thai ra đời thì con gái ta sẽ hết thọ, không lâu ắt qua đời. Ta muốn rước Ma-da về trú ở Lam-tì-ni nghi dưỡng, và cũng để cùng nhau sum họp cho trọn tình cha con. Cúi xin đại vương chớ ngăn cản! Xin thương xót, cho con gái ta về nhà, sau khi sinh nở xong ta sẽ đưa trở lại”.
Vua Tịnh Phạn nghe sứ giả của trưởng giá Thiện Giác tâu, liền ban lệnh cho các hữu ti sửa sang con đường giữa nước Ca-tì-la và sông Đề-bà-đà, trang hoàng cờ xí, hoa hương, âm nhạc v.v… Ngày hôm đó, kẻ hầu người hạ đông vô số kể củng tiễn hoàng hậu về nhà”.
5.5.3. Hiện điềm
Kinh Phổ diệu ghi: “Thái tử ở trong thai tròn mười tháng, sắp đến lúc hạ sinh, trước ứng hiện ba mươi hai điềm lành:
1. Cây ở hậu viên tự nhiên ra trái.
2. Trên đất liền trổ hoa sen xanh lớn như bánh xe.
3. Cây khô trên đất liền tự nhiên mọc lá trổ hoa.
4. Thiên thần kéo xe có màn kết bằng bảy báu đến.
5. Hai vạn kho báu trong lòng đất tự nhiên xuất hiện.
6. Hương thơm quý lan tỏa khắp gần xa.
7. Năm trăm sư tử trắng ở núi tuyết xuất hiện, đến đứng xếp hàng trước cửa thành nhưng không hại người.
8. Năm trăm con voi trắng đứng trước cung điện.
9. Trời mưa phùn đượm hương, khiến khắp nơi đều thơm ngát và sạch sẽ.
10. Trong cung vua tự nhiên xuất hiện dòng suối, thức ăn uống trăm vị, đủ để cung cấp cho những người đói khát.
11. Các rồng và thiên nữ hiện nửa thân hình trụ ở trên không.
12. Một vạn thiên nữ cầm phất tử bằng lông khổng tước hiện ở trên tường của cung điện.
13. Một vạn thiên nữ cầm một vạn bình vàng đựng đầy cam lộ trụ giữa hư không.
14. Một vạn thiên nữ cầm một vạn bình đựng đầy nước hương, đi và trụ trong hư không.
15. Một vạn thiên nữ ở các cõi trời cầm cờ lọng đứng hầu.
16. Các thiên nữ đứng xếp thành hàng trong hư không trổi trăm nghìn thứ nhạc tự nhiên hòa điệu.
17. Nước bốn sông lặng trong không chảy.
18. Mặt trời, mặt trăng đứng yên.
19. Dưới sao Phí có các ngôi sao vây quanh.
20. Màn trướng kết châu báu giăng che khắp vương cung.
21. Minh nguyệt thần châu treo ở điện đường phát ra ánh sáng rực rỡ.
22. Đèn đuốc trong cung không sáng.
23. Y phục trong rương tự nhiên mắc trên giá áo.
24. Tất cả các kho báu tự nhiên xuất hiện.
25. Rắn độc trốn mất, chim quý bay lượn hót vang.
26. Địa ngục ngừng dứt các hình phạt tàn khốc.
27. Mặt đất chấn động mạnh, gò đồi đều bằng phẳng.
28. Mọi nẻo đường đều bằng thẳng và được rải hoa.
29. Các hầm hố đều được bằng phang.
30. Những ngư phủ, thợ săn độc ác bỗng khởi lòng từ.
31. Tất cả phụ nữ trong nước có thai đều sinh được con trai. Những người bị đui, mù, câm, ngọng, già yếu và tất cả người bệnh đều lành.
32. Tất cả thụ thần hiện nửa thân hình cúi đầu đỉnh ỉễ.
Mọi người hiện diện thấy vậy đều cho là việc chưa từng có”.
5.5.4. Gá thai

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *