Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 3 – CHƯƠNG TAM GIỚI (tt)

PUCL QUYỂN 3 – CHƯƠNG TAM GIỚI (tt)

QUYỂN 3
Quyển này tiếp theo chương Tam giới.
2. CHƯƠNG TAM GIỚI (tt)

2.2. CHƯ THIÊN
2.2.6. Thân lượng
2.2.6.1. Thân lượng chư thiên cõi Dục
A-tì-đàm tạp tâm luận ghi: “Bảy cực vi trần bằng một hạt bụi trên mặt hồ A-nậu, đây là lượng sắc chất nhỏ nhất, chỉ có thiên nhãn, Bồ Tát và Luân vương mới nhìn thấy. Bảy hạt bụi trên mặt hồ A-nậu bằng một hạt bụi trên tấm đồng, bảy hạt bụi trên tấm đồng bằng một hạt bụi trên mặt nước, bảy hạt bụi trên mặt nước bằng một hạt bụi trên đầu cọng lông con thỏ, bảy hạt bụi trên đầu lông thỏ bằng một hạt bụi trên đầu lông dê, bảy hạt bụi trên đầu lông dê bằng một hạt bụi trên đầu lông trâu, bảy hạt bụi trên đầu lông trâu bằng một hạt bụi lăng xăng qua khe cửa. bảy hạt bụi lăng xăng qua khe cửa bằng một trứng rận, bảy trứng rận bằng một con rận. bảy con rận bằng một hạt lúa mạch lớn, bảy hạt lúa mạch lớn. Bằng một lóng tay, hai mươi bôn lóng tay bằng một trửu, bốn trửu là một cung, cách thôn xóm năm trăm cung là một câu-lô-xá, tám câu-lô-xá là một do-tuần Cho nên có bài kệ:
Bảy cực vi thành A-nậu
Bảy A-nậu thành bụi đồng
Bụi đầu lông thỏ, dê, trâu
Đều theo thứ tự gấp bảy”.
Trong luận dùng câu-lô-xá để định lượng thân các vị trời từ cõi Tứ Thiên Vương đến cõi A-ca-ni-trá, Trong đó thân chư thiên cõi Dục, theo luận Bà-sa, thân chư thiên cõi Tứ Thiên Vương cao một phần tư câu-lô-xá. Kinh Chính pháp niệm và luận Tì-đàm đều cho thân các vị trời cõi này đồng với bốn vị thiên vương, thân chư thiên cõi Tam Thập Tam cao nửa câu-lô-xá, thân Đế Thích cao một câu-lô-xá, thân trời Diêm-ma cao ba phần tư câu-lô-xá. Vì thời quá khứ Đế Thích chuyên tu nhân cung kính cho nên thân lượng cao hơn trời Diêm-ma. Thân trời Đâu-suất cao một câu-lô-xá, thân trời Hóa Lạc cao một cộng với một phần tư câu-lô-xá, thân trời Tha Hóa Tự Tại cao một câu-lô-xá rưỡi.
2.2.6.2. Thân lưọng chư thiên cõi Sắc
Theo luận Tì-đàm, thân trời Phạm Chúng cao nửa do-diên, thân trời Phạm Phúc cao một do-diên, trời Đại Phạm cao một do-diên rưỡi, thân Quang thiên cao hai do-diên, thân trời Vô Lượng Quang cao bốn do-diên, thân trời Quang Âm cao tám do-diên, thân trời Thiểu Tịnh cao mười sáu do-diên, thân trời Vô Lượng Tịnh cao ba mươi hai do-diên, thân trời Biến Tịnh cao sáu mươi bốn do-diên, thân trời Phúc Khánh cao một trăm hai mươi lăm do-diên, thân trời Phúc Sinh cao hai trăm năm mươi do-diên, thân trời Quảng Quả và trời Vô Tưởng cao năm trăm do-diên, thân trời Vô Hi Vọng cao một nghìn do-diên, thân trời Vô Nhiệt cao hai nghìn do-diên, thân trời Thiện Kiến cao bốn nghìn do-diên, thân trời Thiện Hiện cao tám nghìn do-diên, thân trời sắc Cứu Cánh cao mười sáu nghìn do-diên.
Các vị trời cõi Vô sắc không có hình tướng, nên không đề cập đến. Nếu theo Đại thừa thì thân chư thiên cõi này cũng có sắc vi tế, nhưng các kinh luận không nói đến.
2.2.7. Y phục
Hỏi: Y phục của chư thiên như thế nào?
Đáp: Như kinh nói chư thiên cõi Lục Dục đều đắp y trời, tự tại bay trên hư không, nhìn tựa như vải có đầy đủ màu sắc ánh sáng rực rỡ, tơ lụa thượng hạng thế gian cũng không thể sánh. Y phục của chư thiên cõi Sắc tuy gọi là y trời, nhưng giống như ánh sáng, cõi càng cao thì y phục càng tuyệt diệu không biết gọi tên gì.
Kinh Khởi thế ghi: “Thân trời Tứ Thiên Vương cao nửa do-tuần, y dài một do-tuần, rộng nửa do-tuần, nặng nửa lượng; trời Đế Thích cao một do-tuần, y dài hai do-tuần, rộng một do-tuần, nặng nửa lượng; trời Dạ-ma cao hai do-tuần, y dài bốn do-tuần, nặng một phần tám lượng; thân trời Đâu-suất-đà cao bốn do-tuần, y dài tám do-tuần, rộng bốn do-tuần, nặng một phần mười sáu lượng; thân trời Hóa Lạc cao tám do-tuần, y dài mười sáu do-tuần, rộng tám do-tuần, nặng một phần ba mươi hai lượng; thân trời Tha Hóa Tự Tại cao mười sáu do-tuần, y dài ba mươi hai do-tuần, rộng mười sáu do-tuần, nặng một phần sáu mươi bốn lượng; thân trời Ma-thân cao ba mươi hai do-tuần, y dài sáu mươi hai bốn do-tuần, rộng ba mươi hai do-tuần, nặng một phần trăm hai mươi tám lượng”.
Như vậy thân cao bao nhiêu, thì y phục cũng theo đó mà thích họp, không sai mảy may.
Kinh này còn ghi: “Y phục của chư thiên cõi Dục rất đẹp đẽ và trang nghiêm không thể diễn tả. Riêng chư thiên cõi Tha Hóa và Hóa Lạc tuỳ tâm ưa thích mà y phục lớn hoặc nhỏ, nặng hoặc nhẹ. Còn chư thiên cõi sắc không mặc y phục mà cũng như mặc, đầu chỉ có búi tóc, nhưng giống như mũ trời, không có thân tướng nam nữ”.
Kinh Trường A-hàm ghi: “Y của chư thiên cõi trời Đao-lợi nặng sáu thù, y của chư thiên cõi trời Dạ-ma nặng ba thù, y của chư thiên cõi trời Đâu-suất nặng một thù rưỡi, y của chư thiên cõi trời Hoả Lạc nặng một thù, y của chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại nặng nửa thù”.
Luận Thuận chính lí ghi: “Chư thiên cõi sắc lúc mới sinh, thân tướng đã hoàn hảo, như có đắp mặc y phục”.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 7 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 7 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.6. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *