Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 4 / PUCL QUYỂN 55 – CHƯƠNG PHÁ TÀ

PUCL QUYỂN 55 – CHƯƠNG PHÁ TÀ

QUYỂN 55
Quyển này gồm một chương Phá tà.
62. CHƯƠNG PHÁ TÀ

62.1. LỜI DẪN
Từng nghe: Tam thừa mở lối, giúp các con thoát nạn nhà lửa; Bát chính dẫn đường, đưa chúng sinh ngộ quả Vô vi. Cho nên, mây từ tuôn mưa, không phân biệt ngải hay lan; mặt trời tuệ chiếu soi, nào quan tâm đến non cao hay vực thẳm. Vả lại, lập giáo, bày phép tắc thật cùng tận nhiệm mầu; lí tột cao sâu, dùng thức tình đâu thể lường biết. Dù Nho thuật của Chu Khổng, Tiên đạo của Lão Trang cũng không thể nào so sánh nổi. Vì thế hiền sĩ nhiều đời, vua sáng xưa nay cũng đều tôn sùng, hết lòng kính ngưỡng. Muốn khiến phân biệt rõ ngọc-đá giá trị thấp cao, Kính-Vị đôi dòng trong đục, cho nên hàng phục sáu sư mà chấn chỉnh tám tà, chuyển bốn đảo trở về nhất vị; bẻ gãy thế gian tục nhiễm, hưng khởi đường chính quả nhân, khóa chặt kẻ tà trí khởi vọng tranh, lấp kín hàng dị kiến nói lời dối; thật tâm cầu châu đã mở rộng, vong thức quán tượng đã chính chân. Nếu chẳng phải là bậc đức đồng chân tế, thể hợp vô vi thì đâu thể khế hội huyền môn, chứng đắc Nhất thật?
62.2 DẪN CHỨNG
Kinh Tăng nhất A-hàm ghi: “Trong thành Xá-vệ có trưởng giả A-na-bân-để giàu có, của cải vô lượng. Lúc ấy trong thành Mãn Phú có trưởng giả Mãn Tài cũng rất giàu, là bạn thời niên thiếu của A-na-bân-để, họ kính mến và đối xử với nhau rất tốt. Trưởng giả A-na-bân-để thường xuyên có mấy nghìn vạn lô hàng hóa trân quý đang giao dịch trong thành Mãn Phú, nhờ trưởng giả Mãn Tài quản lý, kinh doanh. Trưởng giả Mãn Tài cũng có mấy nghìn vạn lô hàng hóa trân quý đang giao dịch tại thành Xá-vệ và cũng đã nhờ trưởng giả A-na-bân-để quản lý, kinh doanh.
Trưởng giả A-na-bân-để có người con gái tên là Tu-ma-đề, dung nhan xinh đẹp như hoa đào, hiếm có trên đời. Trưởng giả Mãn Tài thấy Tu-ma-đề xinh đẹp như hoa đào hiếm có trên đời, bèn hỏi trưởng giả A-na-bân-để:
– Đây là con gái nhà ai?
– Là con đẻ của tôi.
– Tôi có đứa con trai chưa định hôn ước, có thể cho làm dâu nhà tôi được không?_Mãn Tài hỏi.
Trưởng giả A-na-bân-để liền đáp:
– Việc này không được!
– Vì sao không được? Vi giòng họ hay vì của cải?_Mãn Tài lại hỏi.
Trưởng giả A-na-bân-để đáp:
– Giòng họ, của cải đều tương xứng. Nhưng ông thờ phụng thần linh không hợp với tôi. Con gái tôi thờ Phật, còn các ông thờ ngoại đạo. Vì vậy cho nên không đáp ứng ý ông được.
Trưởng giả Mãn Tài nói:
– Việc thờ phụng của ai thì người ấy tự lo liệu và cúng dường.
Trưởng giả A-na-bân-để nói:
– Nếu con gái tôi gả cho nhà ông, ông phải chi rất nhiều tiền của.
Trưởng giả Mãn Tài hỏi?
– Ông cần bao nhiêu?
Trưởng giả A-na-bân-để đáp:
– Tôi cần sáu vạn lượng vàng.
Trưởng giả Mãn Tài liền trao ngay cho sáu vạn lượng vàng. Trưởng giả A-na bân-để nghĩ thầm: “Ta đã tìm mọi cách từ chối, nhưng vẫn không thể khiến ông ấy từ bỏ ý định”. Ông lại nói:
– Nêu gả con gái, tôi phải đi hỏi Đức Phật, như Ngài có dạy bảo điều gì, tôi sẽ làm theo.
Bấy giờ, trưởng giả A-na-bân-để đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, ông đỉnh lễ nơi chân Phật, rồi đứng qua một bên và bạch:
– Trưởng giả Mãn Tài trong thành Mãn Phú muốn cưới Tu-ma-đề cho con trai của mình. Con có nên chấp thuận không?
Thế Tôn bảo:
– Nếu con gái Tu-ma-đề sang nước ấy, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích, độ thoát vô lượng nhân dân.
Nghe Đức Phật dạy xong, ông đỉnh lễ chân Phật, rồi trở về. Đên nhà, ông sai bày biện các loại đồ ăn thức uống ngon ngọt thiết đãi trưởng giả Mãn Tài.
Trưởng giả Mãn Tài nói:
– Tôi không muốn ăn! Chỉ cần ông gả con gái ông cho con trai tôi thôi! Được chăng?
– Đã muốn vậy, tôi thuận theo ý ông. Mười lăm ngày sau bảo con trai ông đến đây._ Nói xong, ông liền cáo lui.
Thế là, trưởng giả Mãn Tài bày biện đầy đủ những phẩm vật cần thiết, đi xe lông chim một đoạn khoảng tám mươi do-tuần. Trưởng giả A-na-bân-để lại trang điểm cho con gái mình, tắm gội, xông hương, đánh xe lông chim đưa con gái đi đón con trai trưởng giả Mãn Tài. Giữa đường họ gặp nhau. Khi trưởng giả Mãn Tài nhận được dâu, ông liền đưa về thành Mãn Phú.
Bấy giờ, nhân dân trong thành Mãn Phú ban một đạo luật: ‘Trong thành này, nếu ai gả con gái cho người nước khác, hoặc cưới con gái nước khác đem về thì sẽ chịu phạt nặng. Ai phạm luật thì phải đãi Cơm cho sáu nghìn Phạm chí’. Do nhân dân trong nước ấy tôn thờ sáu nghìn Phạm chí’.
Trưởng giả Mãn Tài biết mình đã phạm luật, nên đãi cơm cho sáu nghìn Phạm chí. Nhưng các Phạm chí đều dùng thịt heo và rượu nặng, y phục thì bằng giạ trắng, hoặc bằng lông thú, khi vào nhà thì phải vắt y lên vai phải, để lộ nửa thân.
Bấy giờ các Phạm chí thông báo:
– Đã đến giờ, tất cả hãy vào nhà trưởng giả!
Trưởng giả thấy các bà-la-môn đến, ông đi bằng hai đầu gối đến đón, và cung kính hành lễ. Phạm chí lớn nhất đưa tay khen tốt, ôm cổ trưởng giả, rồi đến chỗ ngồi. Các Phạm chí khác tùy theo thứ lớp mà ngồi.
Sau khi sáu nghìn bà-la-môn đã định chỗ ngồi xong, trưởng giả bảo Tu-ma-đề:
– Con hãy sửa soạn ra làm lễ thầy chúng ta.
Tu-ma-đề thưa:
– Thôi thôi! Thưa cha! Con không thể thi lễ những người khỏa thân được.
Trưởng giả nói:
– Đây không phải là những vị khỏa thân không biết xấu hổ. Nhưng những y phục họ đang mặc là pháp phục”.
Tu-ma-đề thưa:
– Đây là những người không biết hổ thẹn, tất cả đều để lộ thân hình ra bên ngoài. Có đắp pháp phục gì đâu. Thế Tồn cũng nói người đời có hai điều đáng quí là tàm và quý. Nếu không có hai việc này, thì sẽ không phân biệt người trên, kẻ dưới, đồng với loài chó, heo… Thật tình con không thể làm lễ họ được!
Chồng Tu-ma-đề bảo vợ:
– Nay cô hãy đứng lên làm lễ thầy ta. Những vị này đều là trời mà tôi tôn thờ.
Tu-ma-đề đáp:
– Hãy thôi đi công tử! Tôi không thể làm lễ những người lõa hình, không biết hổ thẹn này. Công tử bảo tôi lễ lừa, lễ chó sao?
Người chồng lại nói:
– Hãy giữ miệng, chớ xúc phạm. Họ cũng chẳng phải lừa, lại chẳng phải chó, những thứ họ đang mặc chính là pháp y.
Bấy giờ, Tu-ma-đề rơi lệ khóc lóc, dung nhan biến đổi, và nói:
– Thà chết, chứ tôi nhất định không rơi vào tà kiến này!

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 51 – CHƯƠNG BẠN TỐT, BẠN XẤU, TRỌN BẠN

QUYỂN 51 Quyển này gồm ba chương: Bạn tốt, Bạn xấu, Chọn bạn. 53. CHƯƠNG ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *