Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Bảo Đàn / THÀNH KÍNH ÂN ĐỨC NGÀI LỤC TỔ HUỆ NĂNG ĐẠI SƯ

THÀNH KÍNH ÂN ĐỨC NGÀI LỤC TỔ HUỆ NĂNG ĐẠI SƯ

THÀNH KÍNH ÂN ĐỨC NGÀI LỤC TỔ HUỆ NĂNG ĐẠI SƯ

Kính ghi:
Đức Lục Tổ Huệ Năng hiện thân ở đời dẫy đầy cay đắng, mang hoài bão như chư Phật, tận độ chúng sanh không thừa sót. Thừa ân Phật ứng hiện nhục thân, Ngài có những đức hạnh, nguyện lực, lời nói không sao kể hết được. Thừa ân đức Ngài, xin thành kính ghi công đức hạnh nguyện của Ngài.
Lục Tổ Huệ Năng hiện thân ở nơi hẻo lánh nghèo nàn, không biết một chữ. Vì quá thương xót cho những người duyên sâu nặng tăm tối như lũ chúng con, cùng ngầm tỏ cho chúng con có đức tính Phật như Ngài, qua Ngài mà vững lòng tin, qua Ngài mà chứng minh lòng bình đẳng, từ bi phổ độ của tất cả chư Phật, chư Bồ-tát, Thánh Hiền đến mọi giai cấp.
Tự ngộ bản tánh Phật nhân tình cờ nghe lời Kinh khi bán củi nuôi mẹ gìa, Dù thương mẹ không nỡ rời, song vì thương xót chúng sanh đang bị u mê, chìm đắm không ngừng nghỉ, Ngài đã tim đường đến với Ngũ Tổ, không nề khó nhọc thân mình, hầu mong cứu khổ chúng sinh,
Đã tỏ ngộ hơn người vẫn kham nhẫn âm thầm giã gạo, bửa củi nuôi Đại chúng không dám bê trễ. Dù thân xác mỏi mỏn, sức kiệt, không một lời than, không tính kể. Lòng lành Phật chứng, khi Ngũ Tổ thăm hỏi thành tâm trả lời. Tổ gõ ba gậy trên cối, không nói lời nào. Tâm thông tự biết ý Thầy, Không như lũ chúng con, học được chút ít thiền cơ, ai hỏi một đáp đền trăm ngàn, lòng si hừng hừng, kiêu mạn chẳng hay, lại lầm đạo lớn, tự chẳng ăn năn, Giá như Ngài gõ cối với chúng con, chắc chúng con gõ lại để tỏ ta ngộ thiền cơ, nào biết mê muội. Tổ thương xót lắm, biết nói sa0 với lũ si mê ngã mạn này.
Thưa Ngài! Viết đến đày con xấu hổ lắm, chưa chắc đã hết phạm tội của đời còn lại. Hối quá! Hối quá! Cũng chưa thỏa…
Đức Lục Tổ trong lúc hoạn nạn vẫn tìm cách phổ độ người. Y bát thiêng của Đức Phật, ác tâm không sao đụng tới được, Ngài luôn giữ bên mình, cẩn trọng hơn thân, không nỡ để dơ. Oai đức thần lực Ngài, núi cũng phải phun nước tinh sạch để Ngài giặt y, Sơn thần, Thủy thần cũng hoan hỷ khi rõ lòng kính Phật của Ngài, dù chỉ là y bát biểu trưng.
Tùy duyên ứng pháp, Ngài khế cơ, khế lý, đúng thời, đúng lúc, đúng duyên, đúng người, với chánh nhãn sâu mầu thấy xa, huyền ký cho tương lai không mảy may sai vạy. Lũ chúng con phàm tâm dẫy đầy tội lỗi, thô vọng sai sử, u mê không tự biết, lại phán đoán người này người kia theo phàm phu, tự cao tiên tri thế này thế nọ, không trúng vào đâu, che đậy bảo thủ, lường dối, vọng ngôn, luồn lách không chừa. Đức Lục Tổ đầy đủ phương tiện, dùng lời giản dị lón gọn, song nghĩa cú đủ vẹn không dư không thiếu.
Ngài đầy đức lành rộng khắp, mảy nhiễm cũng không, vua cũng chí thờ. Tuy không biết chữ, song trí vô sư, uế cấu dứt sạch, suốt nguồn tánh mật. Mật biết Tổ thứ hai mươi bảy Bát Nhã Đa La ở Ấn Độ huyền ký Hoài Nhượng, thừa kế Hoài Nhượng là Mã Tổ khai thị vô lượng chúng sinh. Ngài tự biết danh đức Phật Tổ trước, nói bảy Đức Phật quá khứ, ba mươi hai vị Tổ. Đức Lục Tổ từ bi không dứt, thương xót không cùng để lại nhục thân cho người lợi khắp.
Khải ngưỡng Đức Lục Tổ, chúng con chí nguyện, y hạnh nguyện giáo huấn của Ngài, không dám trái sai, dịch Kinh lưu truyền hồi hướng khắp cả, tu theo nguyện hạnh giáo huấn từ bi của Ngài không để diệt dứt.

Thừa ân đức Ngài
con thành kính cẩn ghi.
v.c.s

About namcuulong

Check Also

Phẩm thứ bảy – CƠ DUYÊN

Phẩm thứ bảy – CƠ DUYÊN Tổ đắc pháp tại Hoàng Mai, đến ở thôn ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *