Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / PHẨM THỨ HAI MƯƠI BẢY – PHỤNG TRÌ

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BẢY – PHỤNG TRÌ

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BẢY – PHỤNG TRÌ
PHẬT HÀNG PHỤC BÀ LA MÔN TÁC GIÁ NI KIỀN

Xưa có Trưởng lão Bà-la-môn Tác-giá Ni-kiền, thông minh túc trí bậc nhứt trong nước, đệ tử đông đến năm trăm người. Vì vậy ông tự cao tự đại xem thiên hạ như không có, lấy lá đồng nịt bụng, mọi người thấy hỏi thì ông đáp : Sợ trí tràn ra ngoài.
Nghe Phật ra đời giáo hóa thịnh hành ông ôm lòng tật đố, thức ngủ không an, bảo các đệ tử : Ta nghe Sa- môn Cù Đàm tự xưng là Phật, ta nay đến hỏi việc thâm diệu, khiến tâm kia khiếp sợ, không biết đâu mà trả lời. Ông liền cùng các đệ tử đi đến Tinh xá Kỳ Hoàn, nhóm ở ngoài cửa ngó vào.
Xa thấy Thế Tôn oai quang chiếu diệu rạng ánh như mặt trời mới mọc, năm vóc run rẩy mừng sợ lẫn lộn. Lúc ấý, ông đi thẳng đến nơi Phật làm lễ. Phật mời ông đến tòa ngồi, ngồi xong Ni-kiền hỏi Phật: Sao gọi là đạo ? Sao gọi là trí ? Sao gọi là Trưởng lão ? Sao gọi là có đạo ? Sao gọi là đoan chánh ? Sao gọi là Sa-môn ? Sao gọi là Tỳ-kheo ? Sao gọi là nhơn minh ? Sao gọi là giữ giới ?
Nêu Ngài giải đáp được tôi nguyện làm đệ tử.
Lúc ấy, Thế Tôn quán sát căn cơ Ni-kiền dùng kệ đáp :
Thường mẫn hảo học
Chánh tâm dĩ hành
Duy hoài bảo huệ
Thị vị vi dạo
Thường siêng ham học
Sở vị trí giả
Bất tận biện ngôn
Vô khủng vô cụ
Thủ thiện vi trí
Sở vị lão giả
Bất dĩ niên kỳ
Hình thục phát bạch
Xuẩn ngu nhi dĩ
Vị hoài đế pháp
Thuận điều từ nhơn
Minh đạt thanh khiết
Thị vi Trưởng lão
Sở vị đoan chánh
Phi sắc như hoa
Tham tật hư sức
Ngôn hạnh hữu vi
Vị năng xả ác
Căn nguyên dĩ đoạn
Huệ nhi vô khuể
Thị vi đoan chánh
Sở vị Sa-môn
Bất tất trừ phát
Vọng ngữ tham thủ
Hữu dục như phàm
Vị nâng chỉ ác
Khôi khuyết tư đạo
Tức tâm diệt ý
Thị vi Sa-môn
Sở vị Tỳ-kheo
Phi trì khất thực
Tà hạnh vọng bỉ
Cầu danh nhi dĩ
Vị xả tội nghiệp
Tịnh tu phạm hạnh
Huệ năng phá ác
Thị vi Tỳ-kheo
Sở vị nhớn minh
Phi khẩu sở ngôn
Dụng tâm bất tinh
Ngoại thuận nhi dĩ
Vị tâm vô vi
Nộỉ hành thanh hư
Thử bỉ tịch diệt
Thị vi nhơn minh
Sở vị hữu đạo
Phi cứu nhứt vật
Phổ tế thiên hạ
Vô hại vô đạo
Phụng trì pháp giả
Bất dĩ da ngôn
Tuy tố thiểu văn
Thân y pháp hành
Thủ đạo bất vong
Thị vi phụng pháp
Dịch:
Tâm làm việc chánh
Chỉ mong huệ báu
Ấy gọi là đạo
Chỗ gọi người trí
Chẳng phải nói hay
Không hãi không sợ
Giữ thiện là trí
Chỗ gọi người già
Chẳng phải tuổi lớn
Da mồi tóc bạc
Lại hay lẫn lộn
Trông mong thật pháp
Làm việc nhơn từ
Mong cầu thanh khiết
Ấy gọi Trưởng lão
Chỗ gọi đoan chánh
Chẳng phải sắc đẹp
Tham ganh hư xấu
Nói làm trái nhau
Phải hay xả ác
Đã đoạn tận gốc
Huệ mà không giận
Ấy là đoan chánh
Chỗ gọi Sa-môn
Chẳng phải cạo tóc
Vọng ngữ tham lam

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *