Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI BỐN – MINH TRIẾT

KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI BỐN – MINH TRIẾT

PHẨM THỨ MƯỜI BỐN MINH TRIẾT
1- PHẬT DÙNG PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐỘ PHẠM CHÍ TRẺ TUỔI

Thuở xưa, có một Phạm Chí hai mươi tuổi bẩm tánh rất sáng suốt, tất cả việc lớn nhỏ nào hễ qua mắt là đều làm được, tự lấy làm thông minh nói : Kỹ thuật trong thiên hạ ta biết tất cả, đến chỗ cốt yếu của nó. Một nghề chẳng thông ắt chẳng phải bậc minh đạt vậy.
Đi du học phải có thầy tạo, sáu nghề tạp thuật thiên văn, địa lý, y phương, trấn yểm, núi băng, đất động, các loại cờ bạc, đánh nhạc, đong lường, cắt may thêu thùa, nấu ăn hòa hợp các vị, những điều trong thế gian đều hiểu biết tất cả. Tâm tự nghĩ : Bậc trượng phu phải như thế, nếu ai được như vậy, hãy đi vân du các nước, nhiếp phục tất cả đối phương, danh vang bốn biển, kỹ thuật khắp cả gầm trời, rồi sau công này dài mãi trăm đời, mà còn xa đến một nước.
Anh vào chợ xem thấy một người ngồi lấy sừng làm cung, dụng cụ làm cung, tay làm rất nhanh cung rất tốt, người mua trước trả giá liền tự nghĩ đã đầy đủ, gặp mà khinh khi chẳng học nêu gặp lúc có chiến đấu ta ắt chẳng bằng, nên theo họ học vậy. Anh bèn theo thầy xin làm đệ tử, chú tâm học chẳng bao lâu, rõ đủ phương pháp làm cung còn khéo hơn ông thầy, đền ơn thầy xong từ biệt mà đi.
Anh đi đến một nước phải dùng đường thủy qua sông, có một vị thuyền sư dùng thuyền vượt qua sông nhanh như bay, tự nghĩ nếu ta muốn về thăm thân tộc bà con mà dùng thuyền rất tiện lợi. Lại nghĩ, ta nghề tuy nhiều nhưng chưa từng tập lái thuyền, dù là thuật hèn đốì với ta, vậy ta nên học muôn nghề đầy đủ, anh bèn theo thuyền sư làm đệ tử cung phụng siêng năng hết sức khổ nhọc. Thời gian chẳng bao lâu anh hiểu biết tất cá điều nghịch, thuận về nghề lái thuyền, nếu ngồi thuyền về xứ còn nhanh hơn ông thầy, đền ơn thầy xong từ biệt mà đi.
Anh lại đến một nước khác, cung điện của vua này rất đẹp trong thiên hạ không hai, liền tự nghĩ : Thợ làm điện này rất là khéo léo tinh xảo, tự mình ẩn nhẫn dạo đến mà chang học ư ! Nếu cùng cạnh tranh kỹ thuật ắt ta chẳng thắng vậy; vả lại ý ta muốn học cho đầy đủ, bèn nguyện làm môn đệ ông thợ làm điện vua, tận tâm cúng dường cầm rìu búa trong thời gian ngắn hiểu rõ đầy đủ thước tấc, quy củ, vuông tròn, điêu khắc chạm trổ trên cây hiểu biết cùng tận, tài do trời phú sự việc sáng láng, ngay khi ấy còn hơn ông thầy, đền ơn thầy xong từ biệt mà đi.
Anh đi du hành khắp mười sáu nước lớn, nghĩ rằng nghề của ta không ai địch nổi, chỉ có một không ai dám đương đầu, vì tầm tự cống cao nói : Trong vòng trời đất đâu có ai thắng được ta.
Phật ở Kỳ Hoàn, xa nghe thấy người ấy đáng được hóa độ. Phật dùng thần túc hóa thành một vị Sa-môn cầm gậy ôm bát ở phía trước anh đi lại. Phạm Chí đó đến nước không có đạo pháp, vừa thấy Sa-môn khác hơn mọi người, liền nghĩ: Kẻ kia đến phải hỏi. Chốc lát thì vị Sa-môn đã đến. Phạm Chí hỏi : Trăm nước ắt chưa thấy ông, quần áo khác hơn, nơi đây không có ăn mặc như thế, tông tộc khác thường, chẳng thấy đồ dùng này, ông là người gì thân hình ăn mặc cải đổi không phải bình thường vậy ?
Vị Sa-môn đáp :
– Ta là người điều phục được thân vậy.
Lại hỏi :
– Thế nào là điều thân ?
Lúc ấy, vị Sa-môn nhân nơi chỗ huân tập của Phạm Chí mà nói bài kệ :
Cung công điểu giác
Thủy nhơn điểu thuyền
Công tượng điều mộc
Trí giả điều thân
Thí như hậu thạch
Phong bất năng di
Trí giả ý trọng
Hủy dự bất khuynh
Thí như thâm uyên
Trừng tịnh thanh minh
Huệ nhơn văn đạo
Tâm tịnh hoan nhiên.
Dịch :
Thợ làm cung lo uốn cung
Người ở nước lo lái thuyền
Thợ mộc nảy mực đo cây
Người trí điều phục mình
Giống như ngọn núi kiên cố
Chẳng bao giờ bị gió lay
Người đại trí tâm chẳng động
Trước lời báng hoặc tán dương
Giống như hồ nước rất sâu
Thật yên lặng và trong sạch
Người trí sau khi nghe pháp
Tâm họ yên lặng trong sạch.
Khi Sa-môn thuyết kệ xong, thân vọt lên hư không, hiện hườn lại thân Phật, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang sáng rỡ chiếu diệu sáng cả trời đất, từ nơi hư không trở lại gọi Phạm Chí bảo :
– Ta đạo đức biến hóa do sức điều thân vậy. Phạm Chí năm vóc gieo xuống đất, cúi đầu hỏi: -Muốn nghe chỗ cốt yếu về sự điều thân. Phật bảo Phạm Chí lắng nghe đây… Khi nghe xong tin rõ nguyện xin làm đệ tử.
Phật bảo : Thiện lai Sa-môn, hãy cạo bỏ râu tóc đi, sau khi cạo bỏ râu tóc mặc pháp phục liền thành Sa-môn. Phật nói lại cốt yếu pháp Tứ đế, tân Sa-môn tức thời được đạo quả A-la-hán.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *