Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP MỘT KINH MA HA BNBLM / NGHI THÚC SÁM HỐI TRƯỚC KHI TỤNG KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

NGHI THÚC SÁM HỐI TRƯỚC KHI TỤNG KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH DỊCH KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT
TẬP I
NGHI THÚC SÁM HỐI TRƯỚC KHI TỤNG KINH

(Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng kinh, thời phước đức vô lượng, nên trước khi tụng kinh cần phải sám hối. Sám hối, tức là làm cho ba nghiệp thanh tịnh).
Nam mô Thập phương tận hư không giới nhất thiết Chư Phật. (1 lạy)
Nam mô Thập phương tận hư không giới nhất thiết Tôn Pháp. (1 lạy)
Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)
(Quỳ, tay cầm hương cúng dường phát nguyện)
Nguyện mây hương màu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật Tôn Pháp, các Bồ Tát,
Vô biên chúng Thanh Văn
Và cả thảy Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sinh
Đều phát lòng Bồ đề,
Xa lìa những nghiệp vọng
Trọn nên đạo vô thượng.
(Cắm hương, lạy 1 lạy)
(Đứng chắp tay xướng):
Sắc thân Như Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
Không sánh, chẳng nghĩ bàn
Nên nay con đỉnh lễ.
Sắc thân Phật vô tận
Trí huệ Phật cũng thế,
Tất cả pháp thường trú
Cho nên con về nương.
Sức trí lớn nguyện lớn
Khắp độ chúng quần sinh,
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sinh kia nước mát vui.
Con nay sạch ba nghiệp
Quy y và lễ tán
Nguyện cùng các chúng sinh,
Đồng sinh nước An Lạc.
Án phạ nhật ra vật.
1. CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Thường Tịch Quang Tịnh độ A Di Đà Như Lai Pháp thân màu thanh tịnh Khắp pháp giới chư Phật.
2. CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Thật báo trang nghiêm độ A Di Đà Như Lai Thân tướng hải vi trần Khắp pháp giới chư Phật.
3. CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai Thân trang nghiêm giải thoát Khắp pháp giới chư Phật.
4, CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Cõi An Lạc phương Tây A Di Đà Như Lai Thân căn giới Đại thừa Khắp pháp giới chư Phật.
5. CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Cõi An Lạc phương Tây A Di Đà Như Lai Thân hóa đến mười phương Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy)
6. CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Cõi An Lạc phương Tây Giáo hạnh lý ba kinh Tột nói bày y chính Khắp pháp giới Tôn Pháp.
7. CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Cõi Ạn Lạc phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát Thân tử kim muôn ức Khắp pháp giới Bồ Tát
8. CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Cõi An Lạc phương Tây Đại Thế Chi Bồ Tát Thân trí sáng vô biên Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)
9. CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Cõi An Lạc phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Thân hai nghiêm: Phước, Trí Khắp pháp giới Thánh chúng. (1 lạy) (Đứng chắp tay nguyện):
Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sinh trong pháp giới, đều nguyện dửt trừ ba chướng nên qui mạng sám hối. (1 lạy, quỳ, chắp tay sám hối):
Chí tâm sám hối:
Đệ tử… và chúng sinh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cũng năm tội vô gián và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên, nói không thể hết. Mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương màu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả. Lý màu thường trụ đầy dẫy hư không.
Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết, vì nhân duyên đó trôi mãi trong vòng sinh tử, trải qua các đường dữ, trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Kinh rằng: “Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường Tịch Quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế, trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ, ăn năn, phụng đỗi trước các Đức Phật và A Di Đà Thế Tôn mà phát lồ sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sinh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc bảo người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi ngờ hoặc chẳng nghĩ, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.
Đệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh độ, khắp với chúng sinh, đồng sinh về nước An Dưỡng.
Nguyện đức A Di Đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an lành niệm chính vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tận mắt thấy đức A Di Đà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sinh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ Tát, rộng độ khắp chúng sinh đồng thành Phật đạo.
Đệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đỉnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Đà Như Lai, biến pháp giới Tam Bảo. (1 lạy)
(Lạy xong tiếp nghi thức tụng kinh…)
NGHI THÚC TRÌ TỤNG
BÀI TÁN LU HƯƠNG Lư hương vừa ngún chiên đàn Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa Lòng con kính ngưỡng thiết tha Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh.
Nam mô Hương vân Cái Bò Tát Ma Ha Tát (3 lần)
CHÂN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI
Ấn lam (7 lần)
CHÂN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP Tu rị tu rị ma ha tu rị tu tu rị ta bà ha. (3 lần)
CHÂN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP Án ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)
CHÂN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần)
BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN
Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần)
Lạy đấng tạm giới Tôn Quy mạng mười phương Phật Nay con phát nguyện lớn Trì tụng kinh Bát Nhã Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có ai thấy nghe Đều phát bồ đề tâm Khi mãn báo thân này Sinh qua cõi Cực Lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
BÀI KỆ KHAI KINH:
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu Nay con nghe thấy chuyên trì tụng Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu.
Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ tát Ma ha tát (3 lần)
THÍCH NGHĨA SÁM PHÁP
1. – Phiền não, nghiệp nhân, quả báo, ba món đều
hay làm chướng ngại đường giải thoát nên gọi: “Ba món chướng”.
2. – Đem thân mạng về nương, giao phó cho Phật,
Pháp, Tăng, chính là nghĩa của hai chữ “Nam mô”.
3. – Nói đủ là Sám ma hối quá. “Sám ma” là tiếng Phạm, nghĩa là “hối quá” tức là ăn năn tội trước, ngừa giữ lỗi sau.
4. – Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu căn và ba nghiệp: thân, khẩu, ý.
5. – Giết cha, giết mẹ, giết Thánh nhân, ác tâm làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp Tăng, gọi là năm tội nghịch, nếu phạm sẽ bị đọa vào ngục Vô gián nên gọi là tội Vô gián. Ngục vô gián là chỗ thọ khổ không có lúc nào ngừng ngớt.
6. – A tu la, Súc sinh, Ngạ quỉ, Địa ngục, các đường đó vui ít khổ nhiều, do nghiệp dữ cảm ra.
7. – Bày lộ tội lỗi ra trước Chúng Nhân, không chút giấu che, thời gọi là phát lồ, trái với phú tàng (che giấu). Có phát lồ thời tội mới tiêu, như bệnh cảm mà đặng phát hạn (ra mồ hôi).

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY Hán dịch: Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *