Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP MỘT KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI
Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập – Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh
PHẨM BẢO PHÁP ĐẠI MINH – THỨ BA MƯƠI HAI

Đức Phật nói với Thiên Đế: “Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nghe Bát nhã ba la mật này rồi thọ trì, thân cận, đọc tụng, giảng thuyết, chính ức niệm, chẳng rời tâm nhất thiết trí, lúc lâm trận, do tụng Bát nhã ba la mật nên vào trong quân trận trọn chẳng mất mạng, đao tên không hại. Tại sao vậy? Thiện nam, thiện nữ này mãi mãi thật hành sáu ba la mật, tự trừ đao tên dâm dục của mình, cũng trừ đao tên dâm dục của người khác, tự trừ đao tên sân khuể của mình, cũng trừ đao tên sân khuể của người khác, tự trừ đao tên ngu si của mình, cũng trừ đao tên ngu si của người khác, tự trừ đao tên tà kiến của mình, cũng trừ đao tên tà kiến của người, tự trừ đao tên triền cấu, cũng trừ đao tên triền cấu của người, tự trừ đao tên kiết sử, cũng trừ đao tên kiết sử của người.
Này Kiều Thi Ca! Do nhân duyên này, nên thiện nam, thiện nữ này chẳng bị đao tên làm hại.
Lại này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ nghe Bát nhã ba la mật này thọ trì, thân cận, đọc tụng, giảng thuyết, chính ức niệm, chẳng rời tâm nhất thiết trí, tất cả những độc, cổ độc, hầm lửa, nước sâu, dao chém đều không làm hại được.
Tại sao vậy? Vì Bát nhã ba la mật này là đại minh chú, là vô thượng chú.
Nếu thiện nam, thiện nữ học đại minh chú này thời chẳng tự não hại lấy thân mình, cũng chẳng não hại người khác, cũng chẳng não hại cả mình lẫn người.
Tại sao vậy? Vì thiện nam, thiện nữ này chẫng thấy có ngã, chẳng thấy có chúng sinh, nhẫn đến tri giả, kiến giả đều bất khả đắc. Chẳng thấy có sắc, nhẫn đến chẳng thấy có nhất thiết chủng trí.
Vì chẳng thấy có, nên chẳng tự não hại thân mình, chẳng não hại người khác, cũng chẳng não hại lẫn mình và người.
Vì học đại minh chú này nên được Vô thượng Bồ đề, quán tâm của tất cả chúng sinh mà tùy ý thuyết pháp.
Tại sao vậy? Vì quá khứ chư Phật học đại minh chú này đã được Vô thượng Bồ đề, vị lai chư Phật học đại minh chú này sẽ được Vô thượng Bồ đề, hiện tại chư Phật học đại minh chú này được Vô thượng Bồ đề.
Lại này Kiều Thi Ca! Nếu có người chi biên chép quyển kinh Bát nhã ba la mật này mà thờ nơi nhà, chứ không thọ trì, không đọc tụng, chẳng giảng thuyết, chẳng chính ửc niệm, tất cả hàng Nhân, Phi Nhân không thể phá hoại chỗ đó được.
Tại sao vậy? Vì Bát nhã ba la mật này được tất cả chư Thiên Vương, chư Phạm Vương cùng chư Thiên trong Đại Thiên thế giới và trong vô số vô lượng thế giới mười phương đồng ủng hộ.
Chỗ thờ Bát nhã ba la mật này, chư Thiên đều đến cúng dường, kính trọng, lễ lại rồi đi.
Chỉ có biên chép Bát nhã ba la mật để thờ tại nhà, mà thiện nam, thiện nữ ấy còn được công đức hiện đời như vậy.
Ví như hoặc có người hoặc có súc vật đến dưới cây bồ đề, thời hàng Nhân, Phi Nhân mang ác ý đến không làm hại được.
Tại sao vậy? Vì chỗ cây bồ đề này là nơi mà quá khứ chư Phật được Vô thượng Bồ đề, vị lai chư Phật và hiện tại chư Phật cũng ở nơi đó mà được vô thượng Bồ đề. Khi được thành Phật rồi, đều bố thí sự không kinh sợ cho tất cả chúng sinh, làm cho vô lượng vô số chúng sinh được phước lạc trong Người trên Trời, cũng làm cho vô lưựng vô số chúng sinh được quả Tu Đà Hoàn đến quả Vô thượng Bồ đề.
Do oai lực của Bát nhã ba la mật, nên chỗ ấy được sự cung kính, lễ bái, cúng dường”
Thiên Đế thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam, thiện nữ biên chép cúng dường Bát nhã ba la mật, hoặc có thiện nam, thiện nữ sau khỉ đức Phật nhập diệt xây tháp cúng dường Xá Lợi, hai người này ai được phước nhiều?”.
Đức Phật nói: “Này Kiều Thi Ca! Ta hỏi lại Ngài, tùy ý Ngài đáp.
Do học đạo gì mà Phật được Vô thượng Bồ đề thân tướng hảo này?”.
Thiên Đế thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Do học trong Bát nhã ba la mật mà đức Phật được Vô thượng Bồ đề cùng thân tướng hảo trang nghiêm”.
Đức Phật nói: “Đúng như vậy! Này Kiều Thi Ca! Đức Phật từ trong Bát nhã ba la mặt mà học được nhất thiết chủng trí.
Này Kiều Thi Ca! Chẳng phải do thân tướng hảo mà gọi là Phật. Chính là do được nhất thiết chủng trí nên gọi là Phật.
Này Kiều Thi Ca! Nhất thiết chủng trí của Phật sinh từ trong Bát nhã ba la mật.
Này Kiều Thi Ca! Thân của Phật đấy là chỗ sở y của nhất thiết chủng trí.
Nhân nơi thân này mà Phật được nhất thiết chủng trí. Nên nghĩ rằng thân của đức phật đây là chỗ sở y của nhất thiết chủng trí. Vì thế nên sau khi Phật nhập Niết Bàn, Xá Lợi sẽ được cúng dường.
Lại này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam, thiện nữ nghe Bát nhã ba la mật này rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, chính ức niệm, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, thòi tức là cúng dường nhất thiết chủng trí.
Do cớ này nên thiện nam, thiện nữ nên biên chép Bát nhã ba la mật này, rồi hoặc thọ trì, thân cận, đọc tụng, chính ức niệm, kính trọng, cúng dường, tán thán.
Sau khi đức Phật nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam, thiện nữ xây tháp cúng dường Xá Lợi, kính lễ, tán thán.
Lại có thiện nam, thiện nữ biên chép, thọ trì Bát nhã ba la mật này mà kính thọ, cúng dường, tán thán, thời được phước rất nhiều.
Tại sao vậy? Vì trong Bát nhã ba la mật này xuất sinh nội không đến vô pháp hữu pháp không, xuất sinh tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng, xuất sinh tất cả tam muội, tất cả thiền định, tất cả đà la ni. Thành tựu chúng sinh, thanh tịnh Phật độ đều xuất phát từ trong Bát nhã ba la mật này. Bồ Tát thành tựu tất cả công hạnh cũng từ trong Bát nhã ba la mật này. Tất cả phước quả của loài Người cùng cõi Trừi đến sắc Cứu Cánh Thiên đều từ Bát nhã ba la mật này sinh, Những Thánh quả từ Tu Đà Hoàn đến chư Phật và nhất thiết chủng trí của chư Phật đều từ trong Bát nhã ba la mật này xuất sinh”.
Thiên Đế thưa: “Bạch đức Thế Tônl Người Diêm Phù Đề chẳng cúng dường, tán thán Bát nhã ba la mật, phải chăng vì họ chẳng biết cúng dường thời được nhiều lợi ích?”.
Đức Phật nói: “Này Kiều Thi Ca! Trong Diêm Phù Đề, đối với Phật, Pháp và Tăng có bao nhiêu người có lòng tin bất hoại? Có bao nhiêu người không nghi? Có bao nhiêu người quyết liễu?”.
Thiên Đế thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Đối với Phật, Pháp và Tăng, trong Diêm Phù Đề ít người có lòng tin bất hoại, cũng ít người không nghi và quyết liễu”.
Đức Phật nói: “Này Kiều Thi Ca! Trong -Diêm Phù Đề, có bao nhiêu người được ba mươi bảy phẩm trợ đạo, ba môn giải thoát, tám bội xả, chín thứ đệ định, bốn trí vô ngại, sáu thần thông?
Trong Diêm Phù Đề có bao nhiêu người dứt ba kiết sử, được đạo Tu Đà Hoàn? Bao nhiêu người dứt ba kiết sử cũng mỏng tham, sân, si, được đạo Tư Đà Hàm? Bao nhiêu người dứt năm hạ phần kiết, được đạo A Na Hàm? Bao nhiêu người dứt năm hạ phần kiết, được đạo A La Hán? Bao nhiêu người cầu đạo Bích Chi Phật? Bao nhiêu người phát tâm Vô thượng Bồ đề?”.
Thiên Đế thưa: “Trong Diêm Phù Đề, ít người được ba mươi bảy phẩm trợ đạo, nhẫn đến ít người phát tâm Vô thượng Bồ đề”.
Đức Phật nói: “Đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca! Trong Diêm Phù Đề ít người đối với Phật, Pháp Tăng có lòng tin bất hoại, không nghi và quyết liễu. Cũng ít người được ba mươi bảy phẩm trợ đạo, nhẫn đến ít người phát tâm Vô thượng Bồ đề.
Trong những người phát tâm này lại ít người thật hành Bồ Tát hạnh.
Tại sao vậy? Vì những chúng sinh trong Diêm Phù Đề, đời trước của họ chẳng thấy Phật, chẳng nghe Phằp, chẳng cúng dường Tỳ Kheo Tăng, chẳng bố thí, chẳng trì giới, chẳng nhẫn nhục, chẳng tin tấn, chẳng thiền định, chẳng trí tuệ, chẳng nghe

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ SÁU

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ SÁU Hán dịch: Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *