Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP MỘT KINH MA HA BNBLM / KINH MA HÁT BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ HAI

KINH MA HÁT BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ HAI

KINH MA HÁT BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ HAI
Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí tịnh
PHẨM VÃNG SINH THỨ TƯ

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật có thể tu tập tương ứng như vậy, những vị ấy từ cõi nào chết rồi sinh đến cõi này, từ cõi này chết rồi sẽ sinh về đâu?”.
Đức Phật nói: “Này xá Lợi Phất! Những đại Bồ Tát ấy hoặc từ cõi khác sinh đến cõi này, hoặc từ cung trời Đâu Suất sinh xuống đây, hoặc có vị vẫn từ nhân gian sinh trở lại nhân gian đây.
Này Xá Lợi Phất! Những Bồ Tát từ cõi khác sinh đến đây mau tương ứng với Bát nhã ba la mật. Vì tương ứng với Bát nhã ba la mật nên khi sinh đến cõi này, những pháp thâm diệu đều hiện ra lại tương ửng với Bát nhã ba la mật. Bồ Tát này sinh đến đâu cũng thường gặp được chư Phật.
Này Xá Lợi Phất! Có bậc Bồ Tát nhất sinh bổ xứ từ cung trời Đâu Suất sinh xuống đây. Bồ Tát này chẳng mất sáu môn ba la mật, tùy sinh đến chỗ nào, tất cả môn đà la ni, tất cả môn tam muội đều hiện ra.
Này Xá Lợi Phất! Có bậc Bồ Tát từ nhân gian sinh trở lại nhân gian, Bồ Tát này căn tính chậm lụt, trừ bậc bất thối chuyển, chẳng thể mau chóng tương ứng với Bát nhã ba la mật, các môn đà la ni, các môn tam muội chẳng thể mau hiện ra.
Này Xá Lợi Phất! Như lời ông hỏi, đại Bồ Tát tương ứng với Bát nhã ba la mật, từ cõi này chết sẽ sinh về đâu? ông nên biết rằng những đại Bồ Tát này từ một Phật độ chết sẽ sinh đến một Phật độ khác, luôn luôn chẳng xa rời chư Phật.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát chẳng dùng phương tiện mà nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và cũng thật hành sáu ba la mật. Vì đắc thiền nên đại Bồ Tát này sinh lên Trường Thọ Thiên. Rồi từ cung trời ấy sinh xuống nhân gian gặp chư Phật. Hàng Bồ Tát này căn tính không được lanh lẹ.
Này Xá Lợi Phất! Có bậc đại Bồ Tát nhập sơ thiền đến tứ thiền và cũng thật hành Bát nhã ba la mật, vì chẳng dùng phương tiện nên xả thiền sinh xuống Dục giới. Hàng Bồ Tát này căn tính cũng châm lụt.
Này Xá Lợi Phất! Có bậc đại Bồ Tát nhập sơ thiền đến tứ thiền, nhập từ tâm đến xả tâm, nhập hư không xứ định đến phi phi tưởng xứ định, tu tập tứ niệm xứ đến bát thánh đạo, thật hành thập lực, đại từ, đại bi. Hàng đại Bồ Tát này dùng sức phương tiện chẳng sinh theo sắc thiền, chẳng sinh theo vô lượng tâm, chẳng sinh theo sắc định, mà sinh nơi nào có Phật xuất thế, thường chẳng rời hạnh Bát nhã ba la mật. Bồ Tát này sẽ thành Phật trong Hiền kiếp.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát nhập sơ thiền đến tứ thiền, nhập từ tâm đến xả tâm, nhập hư không xứ định đến phỉ phi tưởng xứ định. Vì dùng sức phương tiện nên chẳng sinh theo thiền mà sinh trở lại Dục giới để thành tựu chúng sinh.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát nhập sơ thiền đến tứ thiền, nhập từ tâm đến xả tâm, nhập hư không xứ định đến phỉ phi tưởng xứ định. Vì dùng sức phương tiện nên chẳng sinh theo thiền mà sinh vào các cõi trời Dục giới, như cõi Tứ Vương hoặc cõi Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa để thành tựu chúng sinh trong các cõi này và cũng để thanh tịnh Phật độ, gần gũi chư Phật.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật, dùng sức phương tiện nhập sơ thiền, ở cõi này mạng chung sinh trời Phạm Thiên làm Đại Phạm Vương, rồi đến các Phật độ mới thành Vô thượng Chính giác mà chưa chuyển pháp luân thời khuyến chuyển pháp luân.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát bậc nhất sinh bổ xứ thật hành Bát nhã ba la mật, dùng sức phương tiện nhập sơ thiền đến tứ thiền, nhập từ tâm đến xả tâm, nhập hư không xứ định đến phi phi tưởng xứ định, tu tứ niệm xứ đến bát thánh đạo, nhập không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, chẳng sinh theo thiền mà sinh nơi có Phật xuất thế, tu phạm hạnh, hoặc sinh cung trời Đâu Suất, lúc mạng chung chẳng mất chính niệm, đủ thiện căn, cùng vô số trăm ngàn ức vạn chư Thiên cung kính vây quanh đến sinh nơi đây mà được thành Vô thượng Bồ đề.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bố Tát được lục thần thông chẳng sinh Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, mà từ một Phật độ, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán chư Phật.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát du hí thần thông từ một Phật độ đến một Phật độ. Nơi nào mà Bồ Tát này đến thời không có Thanh Văn và Bích Chi Phật thừa, cũng không có danh từ Nhị thừa.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát du hí thần thông từ một Phật độ đến một Phật độ, chỗ nào có Bồ Tát này đến thời cõi đó thọ mạng vô lượng.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát du hí thần thông từ một Phật độ đến một Phật độ, nơi không có Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng thời tán thán công đửc của Phật, Pháp và Tăng. Chúng sinh nơi đó thời được nghe danh của Phật, của Pháp và của tăng, nên sau khi mạng chung sinh trước chỗ chư Phật.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát lúc sơ phát tâm được sơ thiền đến tứ thiền, được tứ vô lượng tâm, được tứ vô sắc định, tu tứ niệm xứ đến bát thánh đạo nhẫn đến mười tám pháp bất cộng. Bồ Tát này không sinh trong tam giới mà thường sinh nơi chúng sinh có lợi ích.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát lúc sơ phát tâm thật hành sáu ba la mật lên ngôi Bồ Tát được bậc bất thối chuyển.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát lúc sơ phát tâm bèn được Vô thượng Bồ đề chuyển pháp luân, sau khi đem sự lợi ích cho chúng sinh xong liền nhập Niết Bàn, chính pháp trụ thế hoặc một kiếp hoặc dưới một kiếp.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát lúc sơ phát tâm liền tương ứng với Bát nhã ba la mật, cùng vô số trăm ngàn ức Bồ Tát từ một Phật độ đến một Phật độ để thanh tịnh Phật độ.
Này Xá Lợi Phất Có đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã ba la mật được tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, rồi du hí trong đó: nhập sư thiền, xuất sơ thiền, nhập diệt tận định, xuất diệt tận định, nhập nhị thiền nhẫn đến tứ thiền, nhập diệt tận định, xuất diệt tận định, nhập hư không xứ định nhẫn đến phi phi tưởng xứ định, nhập diệt tận định. Đó là đại Bồ Tát dùng sức phương tiện, lúc thật hành Bát nhã ba la mật, nhập siêu việt định.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã ba la mật, tu tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng mà chẳng trụ lấy những quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Bồ Tát này dùng sức phương tiện để độ chúng sinh nên phát khởi bát thánh đạo phần, đem bát thánh đạo phần này làm cho chúng sinh được quả Tu Đà Hoàn đến quả Bích Chỉ Phật.
Này Xá Lợi Phất! Tất cả những quả A La Hán, Bích Chỉ Phật và trí huệ của các bậc này đều là vô sinh pháp nhẫn của đại Bồ Tát đây.
Này Xá Lợi Phất! Phải biết rằng đại Bồ Tát như đây thật hành Bát nhã ba la mật như vậy, an trụ trong bậc bất thối chuyển như vậy.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát an trụ sáu ba la mật mà trang nghiêm cung trời Đâu Suất Nên biết đây là Bồ Tát trong Hiền kiếp.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát tu tứ thiền đến mười tám pháp bất cộng mà chưa chứng tứ đế. Nên biết đây là bậc Bồ Tát nhất sinh bổ xứ.
Này Xá Lợi Phất! Có đại Bồ Tát tu hành đạo Vô thượng Bồ đề trong vô lượng a tăng kỳ kiếp.
Có đại Bồ Tát an trụ sáu ba la mật thường siêng tinh tấn lợi ích chúng sinh, chẳng nói bàn đến sự vô ích.
Có đại Bồ Tát an trụ sáu ba la mật thường siêng tinh tấn lợi ích chúng sinh, từ một Phật độ đến một Phật độ để dứt diệt ba ác đạo của chúng sinh.
Có đại Bồ Tát an trụ sáu ba la mật lấy Đàn na làm đầu để đem sự lạc cho tất cả chúng sinh, ban cho họ những thức ăn uống, ỵ phục, giường phòng, hương hoa, đèn đuốc, châu ngọc, tùy theo chỗ đáng cần dùng mà cung cấp cho chúng sinh.
Có đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã ba la mật biến thân hình như Phật để vì chúng sinh trong địa ngục, trong súc sinh, trong ngạ quỷ mà thuyết pháp.
Có đại Bồ Tát lúc thật hành sáu ba la mật biến thân hình như chư Phật đến khắp mười phương hằng sa thế giới để thuyết pháp cho chúng sinh, cũng để cúng dường chư Phật và nghe Phật pháp, cũng để xem xét lựa lấy những tướng dạng thanh tịnh tốt đẹp của các cõi nước hầu phát khởi quốc độ của mình cho được siêu thắng, hàng đại Bồ Tát trong đây đều là bậc nhất sinh bổ xứ.
Có đại Bồ Tát lúc thật hành sáu ba la mật thành tựu ba mươi hai tướng tốt, sáu căn tịnh lợi. Vì sáu căn của Bồ Tát đây tịnh lợi nên được chúng sinh mến kính. Do chúng sinh đã mến kính, Bồ Tát này bèn lần làn đem pháp tam thừa cứu độ họ.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY Hán dịch: Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *