Home / TRÌ TRÚ / Chú Đại Bi / Chú Đại Bi câu 31 – 35

Chú Đại Bi câu 31 – 35

dai-bi-chu31ĐỊA RỊ NI
Địa rị ni, chính là Sư Tử Vương, bing nghiệm độc tụng
DỊCH: (Địa rị ni) có nghĩa là hết sức dũng cảm, tịnh diệt và trong sạch, che chở, bẻ tung ra. Đó chính là hóa thân của Đức Thiết Câu Thủ Nhỡn Bồ Tát
GIẢI: (Địa) là thế giới. (Rị) là hết thảy chúng sinh đều được hóa độ. (Ni) là Nữ đồng chinh tu đạo, đạo lớn không phân biệt nam nữ, vì thế con gái tu hành cũng có thể thành phật.
GIẢNG: Đức Bồ Tát tuyên hóa câu này, tức là ngài chuyên tâm độ nữ giới, và khuyên nên sớm tu đạo phật. Đức Phật có nói: con gái nếu nhất tâm tu đạo, so với nam giới lại có phần mau lẹ hơn. Nữ giới thường ít khi ra khỏi chốn khuê môn, ưa tĩnh mịch, vì nẽ đó tâm được định dễ thành đạo, con gái nếu phát tâm tu đạo, thời hết thảy đều được trời phật gìn giữ, lại được Long Vương, thiên thần ủng hộ, mà hiện ra pháp tướng bốn mươi cánh tay, hàng phục mọi loại ma quỷ hung ác, khiến cho phái nữ yên tâm vượt sang bờ bên kia. Nữ giới nên hiểu rõ lòng từ bi của đức Bồ Tát, sớm sửa tu trì, có thế mới không phụ lòng từ bi của đức Quán Thế Âm đại sĩ một lòng cứu đời.

dai-bi-chu32(32) THẤT PHẬT RA DA
Thất Phật Ra Da, chính là đức Tích Lịch Bồ Tát quyến thuộc hàng phục mọi loài ma quỷ
DỊCH: (Thất phật ra da) là Quán Thế Âm Tự Tại, phóng ra ánh sáng và hóa diệm quang, chính là hóa thân của đức nhật cung Thủ Nhãn Bồ Tát.
GIẢI: (Thất phật ra da) chủ yếu nói về việc tu đạo, khi tới lúc viên mãn bản tính, thời khắp thân thể phóng ra ánh sáng rực rỡ.
GIẢNG: Câu này là chân ngôn của đức Bồ Tát, chủ yếu tuyên dương điểm huyền diệu của Phật pháp, hy vọng người đời tu đạo, và đều được chứng quả, một cá nhân nếu nhìn rõ hồng trần, chẳng gây ra những điều thị phi, lòng được thanh tịnh, thời có thể thành tựu, Phật thể hết sức hư không sáng sủa, đồng ghời có thể tùy lúc, tùy nơi hiện thân thuyết pháp, cửu đời độ người. Một khi phóng ra thần quang, thời đến tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông đều hiện ra rõ rệt. Vì thế hết thảy mọi thứ ma oán, và quyến thuộc đều phải xa lánh, không giám xâm phạm. Chúng ta đều nên đem lời yếu quyết này ra mà nghiên cứu đến nơi đến chốn, đồng thời trừ khử hết mọi thứ tham, sân, si, ái và mọi vọng niệm, khiến cho thân tâm được thanh tịnh, trần niệm không phát khởi, mọi hình thức ma quỷ như tửu sắc, tài khí sẽ phải xa lánh. Ngược lại nếu lòng say mê uống rượu, thời con ma rượu sẽ đến ngay. Lòng ham mê sắc đẹp, thời con ma sắc đẹp sẽ đến ngay. Như vậy, nếu thiếu sắc đẹp thời không bao giờ thỏa mãn được lòng dục vọng. Cùng một lẽ trên, lòng say mê tài khí, thời các con ma tài và khí sẽ theo ý niệm mà đến ngay. Xét cho cùng, ma vốn không thể hại được người, chẳng qua là chính con người tự chuốn lấy tai họa mà thôi

dai-bi-chu33(33) DÁ RA DÁ RA
Dá ra dá ra, chính là bản thân đức Tồi Toái Bồ Tát, tay cầm bánh xe vàng
DỊCH: (Dá ra dá ra) có nghĩa là hành động, đó chính là hóa thân của Bảo Đạt (Mỏ Bấu) Thủ Nhỡn Bồ Tát)
GIẢI: (Dá ra) có nghĩa là hiện sắc tức giận (Dá ra dá ra) hiện tướng quá tức giận. Như vậy là tiếng sét của đạo pháp khi đã vang lên thời mọi hành động trở thành không hết
GIẢNG: Câu này có nghĩa là đức Bồ Tát coi hết thảy chúng sinh, đều bị mọi thứ ma quỷ cám dỗ, không thể tự giải thoát. Ngài đặc biệt hiện ra sắc tướng giận dữ để cứu độ mọi người. Ý của ngài là răn dạy và đòi hỏi mọi người nên nhận rõ điều chân thực mà cố gắng tu hành. Như kinh Phật đã dạy: ma chướng không ai khác hơn là lòng tư dục của con người. vì vậy sớm nghe chính pháp để phá vỡ mọi tà vọng, ở vào lúc bình thường vô sự, nên cố gắng suy sét cõi lòng, nếu thấy mọi dục niệm xuất hiện, thời phải chế ngự tức khắc. Không để cho các vọng tưởng ngóc đầu lên được. Công việc này đòi hỏi chúng ta luôn cảnh giác mới có thể đạt được hiệu quả. Vì thế mới có câu giữ gìn ý tứ như giữ thành trì, và đốn cây phải bứng rễ, khiến cho mọi sức tiềm tàng của nó sẽ tiêu tan vĩnh viễn. Làm được như vậy thời đạo pháp sẽ gầm lên như sấm động, và vang động khắp cả không gian, tất cả đều trở nên tiếng nói của nhà Phật, chấn động đủ mười phương ba cõi. Khiến cho hết thảy mọi loài yêu quái nghe thấy tiếng là sợ sệt, cũng là nhờ ở đó mà ra.

dai-bi-chu34(34) MẠ MẠ PHẠT MA RA
Mạ mạ phạt ma ra, đó chính là bản thân của đức Hàng Ma Kim Vương, cầm bánh xe vàng
DỊCH: (Mạ mạ) có nghĩa là điều mà ta đang trụ trì. Đó chính là hóa thân của Bạch Phất Thủ Nhãn Bồ Tát (Phạt ma ra) là tối thắng ly cấu, vô tỷ như ý (nghĩa thường là rất tốt cách ly bụi bặm , sự như ý là không gì sánh được. Trọn câu này đều chỉ hóa thân của đức Bồ Tát
GIẢI: (Mạ) có nghĩa là mọi đạo pháp xa lìa ta, đó là nghĩa lý chính xác của sự tự nhiên. (Mạ mạ) có nghĩa là sự thiện có thể phá trừ hết thảy mọi ác chướng tai nạn (Phạt ma ra) có nghĩa là cõi đạo khó biết, thần diệu khó lường, và lợi ích cũng không có gì sánh kịp.
GIẢNG: Câu này chính là lỗi khổ tâm của đức bồ tát muốn cứu đời. Ngài hiện rõ tâm tưởng từ bi, muốn hộ trì những kẻ tu đạo được đại cát và ánh sáng của điềm lành. Đồng thời có thể sinh ra từ kiếp này đến kiếp khác đều ở trong cung điện nhà phật, chánh được cảnh đọa lạc luân hồi và mọi đường khổ não. Tiếc thay, người đời phá không nổi cái ý niệm danh lợi, lại không trừ khử được sự hoài nghi ngưng trệ. Cứ suốt ngày say mê vọng tưởng, và làm mờ tối cả tấm lòng minh chính. Vì thế có câu nói: Cõi lòng chỉ luẩn quẩn trong cảnh luân hồi. Thử nghĩ xem, cứ như vậy thời làm sao thoát ra khỏi kiếp hồng trần. Phật tổ giàu lòng từ bi, đã đặc biệt điều khiển một chiếc thuyền lớn để cứu độ chúng ta, hẹn ngày cùng trở về nơi cực lạc, không còn phải chịu cảnh khổ ải khổ não. Đức Bồ Tát không ngần ngại vất vả phổ độ chúng sinh. Vì vậy ngài lại phải giáng thế, hiển linh hóa phép để giác ngộ chúng sinh khỏi đường mê muội. Nói chúng, chúng ta đều là người có tình, nên biết đức Phật Tổ ban cho tất cả mọi người đều có duyên phận và bất cứ ai cũng có thể thành tựu

dai-bi-chu35(35) MỤC ĐẾ LỆ
Mục đế lệ chân ngôn của chư Phật chấp tay nghe đọc
DỊCH: (Mục đế lệ) có nghĩa là giải thoát, đó chính là hóa thân của đức Dương Chí Thủ Nhãn
GIẢI: (Mục đế lệ) là lời chân ngôn nói về sự nhắm mắt, giữ lòng trong sạch, và lặng yên gìn giữ
GIẢNG: Câu này chủ yếu đức Bồ Tát khuyên người ta nên tu đạo, trước hết phải dứt bỏ trần duyên , lập chí cho được thuần nhất, sớm chiều suy xét, rửa sạch hết thảy mọi tư dục , phát khởi lòng đại từ bi, làm điều phương tiện, trừ khử mọi sự phiền não, sẽ được sự giải thoát. Đức Phật Tổ sợ lòng tin của mọi người không được vững chắc. Vì thế ngài nhấn mạnh phải nhắm mắt và giữ lòng trong sạch để đọc thầm lời chân ngôn. Kẻ tu hành khi đọc bản chú này, thời chư phật ở Tây Phương đều chấp tay cung kính.Thế mới biết chân ngôn này thật là quý báu vô cùng. Thế nào là nhắm mắt, nói như thế không có nghĩa là nhắm chặt hai mắt, mà chính là nhằm mục đích chặt đứt mọi ánh sáng và màu sắc, và đừng cho giương mắt nhìn khắp bốn bề, rũ rèm để soi rọi vào phía trong, lòng không có dục vọng mới thấy được sự kỳ diệu. Trừng tâm có nghĩa là khi tụng niệm suy nghĩ, cõi lòng hết sức trong sáng , không một gợn sóng nổi dậy, lòng sáng tỏ như gương, lâng lâng ngậm chứa hào quang, và lòng luôn luôn an định. Đó chính là đạt tới cõi Quán Tự Tại Bồ Tát, tiến sâu vào chốn Ba La

About namcuulong

Check Also

Chú Đại Bi câu 66 – 70

(66) TA BÀ MA HA A TẤT ĐÀ DẠ Ta bà ma ha a tất ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *