Home / Tag Archives: dá ra da ra

Tag Archives: dá ra da ra

Chú Đại Bi câu 31 – 35

ĐỊA RỊ NI Địa rị ni, chính là Sư Tử Vương, bing nghiệm độc tụng DỊCH: (Địa rị ni) có nghĩa là hết sức dũng cảm, tịnh diệt và trong sạch, che chở, bẻ tung ra. Đó chính là hóa thân của Đức Thiết Câu Thủ Nhỡn Bồ Tát GIẢI: ...

Read More »