Home / TRÌ TRÚ / Chú Đại Bi / Chú Đại Bi câu 56 – 60
Phổ Hiền Bồ Tát

Chú Đại Bi câu 56 – 60

dai-bi-chu56(56) TA BÀ HA
Ta bà ha chính là đức mục kiền liên Bồ Tát mang tích trượng mặc áo cà sa
DỊCH: nghĩa giống như lời chú thích kể trên
GIẢNG: Câu này chính là chân ngôn của đức Bồ Tát, mở lòng từ bi cứu độ loài người, có sự cảm ứng không lường, đó là lời chỉ điểm cho chúng sinh chớ đi lầm đường, mau chóng tu đạo, tìm đường giác ngộ, khiến cho lục đạo tứ sinh đều được giải thoát, tránh được ba con đường khổ não, cồn đức của đức Phật Tổ thật là vô lượng vô biên. Nói chung, tất cả những kẻ hữu tình trong cõi trời đất, đều nên mau chóng tỉnh ngộ, thể theo tấm lòng của đức Bồ Tát sớm tu trì, rửa sạch thân tâm

 

 

dai-bi-chu57(57) TẤT ĐÀ DU NGHỆ
Tất đà du nghệ là chư thiên Bồ Tát tận tất dĩ tập, tay cầm kim đao
DỊCH: (Tất đà) là lợi ích được thành tựu. (Du nghệ) tức là vô vi hư không, trọn câu có nghĩa là chư thiên thần, địa kỳ đều được thành tựu vô vi hư không
GIẢI: (Tất đà du nghệ) là nói Phật Pháp quảng đại vô biên, làm lợi cho các vị thiên thần , địa kỳ, tất cả đều được ân trạch
GIẢNG: Khi đức Bồ Tát đọc bản chú này , chư thiên pháp thường hiện ra, hóa ra chư thiên thần kỳ cùng thánh vô thượng rượu đạo

 

 

 

dai-bi-chu58(58) THẤT BÀN RA DA
Thất bàn ra da chính là đức A Di Đà Phật và đức Quan Thế Âm Bồ Tát An Tức Hương
DỊCH: (Thất bàn ra da) có nghĩa là sự tự tại
GIẢI: (Thất bàn ra da) là nói chư thiên thần nữ đều có thể thành diệu đạo
GIẢNG: Câu này là để tiếp ý câu trước. Ý chính là trong bản chú này đức Bồ Tát hiện ra vị thần nữ tướng, và tiếp cận với các vị chư thiên thần nữ để tiện việc độ hóa. Thần nữ chính là những người trinh hiếu liệt nữ ở chon nhân gian mà thành. Tiếc thay, khi ở trên thế gian chưa được nghe chính pháp cho nên chưa thoát ly được vòng sinh tử. Vì thế đức Phật Tổ mở lòng từ bi, đặc biệt nói rõ diệu pháp cho các vị thần nữ được biết để sớm tu đạo và hoàn thành Phật quả. Những người con gái khi ở nhà tỏ ra hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng cha mẹ chồng, thương yêu con cháu, hòa thuận với xóm làng, suốt ngày giữ gìn chân tâm, không xa lìa một chút, không giữ trong lòng một chút tạp niệm, như vậy sẽ được các đấng thần minh gia hộ

dai-bi-chu59(59) TA BÀ HA
Đó chính là đức A Đổ Na Bồ Tát Cao Kình Vu Bát (giơ cao chậu bát)
DỊCH: Liên hệ với ý của câu trên có ý là vô vi pháp tính tự tại thành tựu. Đó chính là hoá thân của đức Bảo Khiếp Thủ Nhỡn Bồ Tát
GIẢI: Câu này tiếp theo ý câu trên, chủ yếu là xiển dương đạo pháp hoàng đạo, đạo quả càng được cao thâm, cần lấy đức làm cơ sở. Vì lẽ đó không có đức thời khó thành đạo
GIẢNG: Câu này chính là chân ngôn của đức Bồ Tát, ngài muốn tuyên dương đạo pháp vô biên, phân thân để hiển thị, chuyên chú thành tựu cho tất cả những kẻ hữu tình trong ba giới mười phương đều được chứng Phật quả. Nói chung những kẽ học đạo, đều phải coi trời đất cũng như vạn vật đều hiện hữu như chính lòng của mình. Đồng thời cũng coi trọng hoài vọng của các vị thánh hiền. Phật Tổ phổ độ chúng sinh cũng như niềm khát vọng của lòng mình. Đem hết sở trường của mình mà bố thí khắp nơi

dai-bi-chu60(60) NA RA CẨN TRÌ
Na ra cẩn trì chính là bản thân của đức Hải Huệ Bồ Tát tay cầm kiếm vàng
Dịch: (Na ra cẩn trì) nghĩa là hiền ái thành tựu
GIẢI: (Na ra cẩn trì) có nghĩa là vô lượng từ bi hiền ái thiện hộ, cũng tương tự như lời dịch ở trên về Na ra cẩn trì. Câu này chính là chân ngôn chuyên dạy về phép màu nhiệm của đại thừa và có tác dụng ngăn ngừa các bậc hiền giả đi lầm vào phái tiểu thừa GIẢNG: Khi đức Bồ Tát nói về bản chú này. Ngài hiện ra pháp tướng vô lượng Bồ Tát, chuyên môn giáo hoá những người theo phái tiều thừa, khiến họ mau mau cùng theo phái Đại Thừa để có thể thành tựu được Phật quả

About namcuulong

Check Also

Chú Đại Bi câu 66 – 70

(66) TA BÀ MA HA A TẤT ĐÀ DẠ Ta bà ma ha a tất ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *