Home / TRÌ TRÚ / Chú Đại Bi / Chú Đại Bi câu 81 – 84

Chú Đại Bi câu 81 – 84

(81) ÁN TẤT ĐIỆN ĐÔ
Án tất điện đô, đó chính là đức Quán Thế Âm Bồ Tát đang xoè để giải mọi mùi vị thuộc mũi (ngã luân chỉ tức là ngón tay ngũ luân)
DỊCH: (Án) có nghĩa là dẫn sinh. (Tất điện đô) có nghĩa là thành tựu ngã giới
GIẢI: (Án) là mọi chú mẫu. (Tất điện đô) là then chốt của sự tu đạo. ý nói việc tu đạo cần phải tảo trừ tỵ căn mới được thanh tịnh
GIẢNG: Câu này chính là đức Bồ Tát đã kết hợp đoạn văn trên mà giải thích: Ý nói những kẻ tu đạo phải bình tâm định khí, khiến cho việc hô hấp được điều hoà, từ chỗ thô sơ đến chỗ tinh tế và tiến tới chỗ Không

(82) MẠN ĐÀ RA
Mạn đà ra chính là đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đưa lưỡi tay cầm quyết Đâu La Miên Thủ (Đâu la miên là một loại cây có sợi bông
DỊCH: (Mạn đà ra) có nghĩa là đạo trường pháp hội
GIẢI: (Mạn đà ra) có ý khuyên người tu đạo nên giải trừ thiệt căn, mới có thể tiến tới sự thanh tịnh tự nhiên
GIẢNG: Câu này là chú ngữ tiếp theo đoạn văn trên, chủ yếu là tham chiếu tâm kinh

(83) BẠT ĐÀ DẠ
Bạt đà dạ, chính là đức Quán Thế Âm Bồ Tát đang giải mọi xúc giác tiếp nhận tâm căn ở trong người
DỊCH: (Bạt đà dạ) là tuỳ tâm viên mãn
GIẢI: (Bạt đà dạ) ý nói là thân ta chính là nguồn gốc của sự khổ não, phải xé rách lớp da ở ngoài mới có thể thành đạo
GIẢNG: Câu này chính là lòng từ bi của đức Bồ Tát, là lời chân ngôn của Ngài chỉ thị cho toàn thể chúng sinh trên mặt đất phải mau mau thoát khỏi đường mê. Thân chỉ là ảo hình, chỉ là sự kết hợp bốn nhân tố là đất, nước, gió, lửa, mảy may không phảo là một thực thể để tìm tới. Tiếc thay mọi người không hiểu , cứ tạo nên nhiều ác nghiệp, trăm mưu nghìn kế làm mê muội cõi lòng, đến lỗi không còn cách nào siêu thoát được. Đó cũng chính là bệnh chung của mọi người. Những người học đạo phải lưu tâm cảnh giác.
84
TA BÀ HA
Ta bà ha chính là mọi phép tắc của đức Quán Thế Âm phân biệt giải ý căn
DỊCH: (Ta bà ha) có ý nghĩa là hoàn tất, kết thúc, tức là hết thảy đã nói cả rồi
GIẢI: Câu này chủ yếu dạy người luôn luôn tụng niệm
GIẢNG: Ý câu này muốn nói: Nếu người tu đạo chỉ giữ không được thạnh tịnh về MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN, mà không giữ ý căn được thanh tịnh, tất nhiên khó mà vượt qua bờ bên kia. Như bản kê Thất Phật Thông Giới có nói: Mọi điều ác không làm, mọi điều thiện đều thi hành, tự làm cho người sạch ý, đó chính là Phật giáo, đó chính là đạo lý. Tĩnh là do chính tự nơi tâm phát khởi, vì thế bắt đầu THÀNH và kết cục là CHÂN

About namcuulong

Check Also

Chú Đại Bi câu 61 – 65

(61) TA BÀ HA Đó chính là đức Nhiễm Đà Bồ Tát, gậy để ngang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *