Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 5 / PUCL QUYỂN 70 – CHƯƠNG THỤ BÁO (tt)

PUCL QUYỂN 70 – CHƯƠNG THỤ BÁO (tt)

QUYỂN 70
Quyển này tiếp theo chương Thụ báo.
79. CHƯƠNG THỤ BÁO (tt)

79.11. QUẢ BÁO ÁC
Nêu có hình thì ảnh hiện, có tiếng tức có vang. Chưa thấy việc hình còn mà ảnh đã mất, tiếng đang dội mà vang đã dừng. Lẽ thiện ác có báo ứng rõ ràng không sai lệch. Xin nguyện tin sâu, chảng sợ mai sau mất mát. Quả báo khổ đau nặng hay nhẹ sẽ được trình bày đầy đủ ở phần sau.
79.11.1. Sát sinh là nỗi khổ lớn
Như thân tạo nghiệp sát, hoặc cắt thịt lóc da, hoặc luộc nấu sò hến, hoặc săn bắn chim thú, thì nhất định sẽ bị đọa vào trong các địa ngục mổ xẻ, cưa chém. Nếu chưng nấu, rang nướng chúng sinh thì nhất định đọa vào các địa ngục vạc dầu sôi, lò than đỏ. Do nghiệp sát sinh này, nên đọa vào địa ngục, quanh năm mãn kiếp chịu khổ đau cùng tột. Sau khi chịu khổ địa ngục xong, lại làm các loài trâu, ngựa, heo, dê, la, lừa, lạc đà, gà, chó, cá, chim, sò, ốc v.v… bị người giết hại. Các loài ốc hến thọ mạng chẳng trọn, bởi dùng thân mình làm món ăn ngon. Loài cầm thú phải chịu vô lượng kiếp sinh tử, nếu không có mảy may thiện thì vĩnh viễn không thoát. Ví như nhờ có chút phúc, đượclàm thân người, nhưng vừa gá thai đã bị hư sẩy, hoặc sinh ra liền chết, hoặc đến mười tuổi, hai mươi tuổi mà chưa hề biết gì, từ chỗ tối tăm lại vào chỗ tối tăm. Thật đáng xót thương! Nên biết mạng sống ngắn ngủi đều do sát sinh.
Luận Địa trì ghi: “Tội sát sinh eó_ thể khiến chúng sinh bị đọa vào ba đường ác. Nếu được sinh làm người, thì phảỉ chịu hai loại quả báo: Mạng sống ngắn ngủi, thân mang nhiều bệnh tật”.
Mười điều ác, mỗi mỗi đều có đủ năm quả báo:
Sát sinh có năm nỗi thống khổ lớn:
a. Sát sinh phải chịu khổ trong địa ngục: bởi vì sát sinh là làm cho chúng sinh phải chịu khổ, nên sau khi thân hoại mạng chung, tất cả các thứ khổ trong địa ngục đều dồn về bức bách mình.
b. Sát sinh phải bị sinh vào loại súc sinh: vì sát sinh là không có lòng từ bi, trái với đạo lí làm người, nên sau khi chịu khổ ở địa ngục xong, phải chịu làm thân súc sinh.
c. Sát sinh phải bị đọa vào loài ngạ quỷ: vì sát sinh ắt do tâm bỏn xẻn, tham đắm vị ngon, nên sau bị đọa làm ngạ quỷ.
d. Sát sinh khi được làm người thì tuổi thọ ngắn ngủi: vì sát sinh là tàn hại mạng sống của muôn vật, nên tuổi thọ ngắn.
e. Sát sinh thân nhiều bệnh tật: vì sát sinh làm trái đạo lí, chuốc lấy nhiều tai họa vào thân, nên thân sinh nhiều tật bệnh.
Kinh Tạp tạng ghi: “Một con quỷ bạch tôn giả Mục-kiền-liên:
– Mắt tôi lại ở hai vai, miệng và mũi trước ngực mà không có đầu. Đó là do nhân duyên gì?
Mục-kiền-liên đáp:
– Trong đời trước, ngươi thường là đệ tử của bọn đao phủ ‘đồ tể, mỗi khi giết người, ngươi rất vui thích, dùng dây thừng cột tóc người kéo đi. Do nhân duyên đó, nên ngươi phải chịu tội như vậy. Đây chỉ là hoa báo của việc ác, còn quả báo là sẽ bị đọa vào địa ngục ở đời sau!
Sau đó, lại có một con quỷ khác đến hỏi tôn giả Mục-kiền-liên:
– Thân tôi như khối thịt, chẳng có tay chân, mắt, tai, mũi v.v… thường bị chim đến mổ ăn, khổ thật không chịu nổi. Do nhân duyên gi mà bị như thế?
Mục-kiền-liên đáp:
– Ở kiếp trước, ngươi thường cho người ta uống thuốc phá thai, nên nay phải chịu tội như vậy. Đây mới chỉ là hoa báo, còn quả báo là đời sau bị đọa vào địa ngục!”
79.11.2. Trộm cắp là nỗi thống khổ lớn
Lại do nhân sát sinh, nên lòng tham càng nhiều. Lòng tham càng nhiều, thì không có tâm nhường nhịn, mà còn trộm cướp. Nay trộm cướp, sau khi chết bị đọa vào địa ngục Hang sắt, chịu nhiều khổ não trong vô lượng kiếp. Sau khi hết các khổ địa ngục, lại phải sinh vào loài súc sinh, thân thường mang chở nặng, lại bị roi gậy đánh đập, không có chút dừng nghỉ, chỉ ăntoàn cỏ nước. Ở trong loài súc sinh này trải qua vô lượng kiếp sinh tử. Nhờ nhân duyên xưa, nếu có một chút căn lành được sinh làm người thì thấp hèn, thường làm tôi tớ, bị người sai khiến không được tự do, trả nợ chưa xong thì chẳng được nghe pháp. Do chịu khổ này mà luân hồi không cùng tận.
Những người đời này ngăn che ánh sáng, không dâng ánh sáng cúng dường Tam bảo, mà ngược lại, lấy ánh sáng của Tam bảo để dùng riêng cho mình, thì sau khi chết nhất định bị rơi vào các địa ngục Hắc Nhĩ, Hắc Thằng, Hắc Ám chịu khổ vô lượng kiếp. Sau khi chịu khổ trong các địa ngục ấy rồi, lại bị đọa làm thân chí rận… không chịu nổi ánh sáng trải qua vô lượng sinh tử. Nhờ nhân duyên xưa, được chút căn lành, thì làm thân người thấp hèn, dung mạo xấu xí, thân đầy nốt đen, thường ở những nơi nhơ uế, hôi thối, người thấy đều nhờm gớm xa lìa, hai mắt mù lòa. Nên biết tội che lấp ánh sáng cũng do trộm cắp mà ra!
Luận Địa trì ghi: “Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sinh bị đọa vào ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì bị hai loại quả báo là nghèo cùng và tài sản không được tự do tiêu dùng”.
Nên biết trộm cắp có năm quả báo khổ:
a. Trộm cắp bị đọa vào địa ngục: vì cướp đoạt, bóc lột, trộm cắp tài sản của người, làm khổ não chúng sinh, sau khi chết, đọa vào địa ngục Hàn Băng chịu nhiều nỗi thống khổ.
b. Trộm cắp bị sinh vào loài súc sinh: do không thực hành đạo làm người, nên chịu quả báo súc sinh,
thân thường mang nặng, đem thịt mình cung cấp cho người để đền nợ đời trước.
c. Trộm cắp bị đọa vào ngạ quỷ: do bỏn xẻn, tham lam dẫn đến trộm cắp. Vì thế, sau khi chịu khổ báo trong loài súc sinh xong, liền phải bị đọa vào ngạ quỷ.
d. Trộm cắp thường sinh làm người nghèo cùng: vì tội cướp đoạt khiến cho người ta mất hết tài sản, do đó mà chiêu cảm quà báo nghèo cùng.
e. Tài sản của năm nhà, không được tự do thụ hưởng: vì trộm cắp, nếu có tiền của thì cũng sẽ bị năm nhà1 cướp đoạt, nên không được tự do.
Kinh Tạp bảo tạng ghi: “Một con quỷ thưa Mục-kiền-liên:
– Bạch đại đức! Bụng của con quá to giống như cái lu, cổ họng và tay chân lại nhỏ như cây kim, không thể ặn uống được. Do nhân duyên gì mà con phải chịu nỗi thống khổ này?
Tôn giả Mục-kiền-liên đáp:
– Trong đời trước, ngươi làm chủ một thôn xóm, tự ỷ mình giàu sang, ăn nhậu say sưa, khinh khi mọi người, cướp đoạt miếng ăn của người khác, khiến cho nhiều người đói khổ. Do nhân duyên đó, mà ngươi phải chịu tội này. Đây chỉ là hoa báo, còn quả báo là thân sau ngươi phải chịu khổ báo trong địa ngục.
Lại có một con quỷ khác đến bạch tôn giả Mục-kiền-liên:
– Hai bên nách của con thường có hai bánh xe sắt nóng, khiến cho thân thể con bị cháy nát. Do nhân duyên gì mà con bị như thế?
Tôn giả Mục-kiền-liên đáp:
– Trong đời trước, khi làm bánh cho chúng tăng, ngươi đã lén lấy hai cái bánh kẹp vào trong hai nách, do đó, ngưoi phải chịu tội như thế. Đây chỉ là hoa báo, còn quả báo là thân sau phải chịu khổ trong địa ngục.
79.11.3. Tà dâm là nỗi thống khổ lớn
Do trộm cắp mà tâm không ngay thẳng, trong sạch, buông lòng dâm dật. Đời này dâm dật, hiện tại gặp phải những điều hung ác, nguy hiểm, tâm luôn sợ hãi. Khi bị chồng biết được, là đến lúc bị ách nạn dao gậy đánh đập, đầu chân bị chặt lìa, thậm chí mất mạng. Sau khi chết bị đọa vào địa ngục, nằm trên giường sắt, hoặc ôm trụ đồng, bị quỷ trong ngục đốt lửa thiêu thân. Chịu tội trong địa ngục vừa xong, lại phải thụ thân súc sinh: gà, vịt, chim, sẻ, chó, heo, bươm bướm v.v… trải qua vô lượng sinh tử như thế, chịu khổ đau trong vô lượng kiếp. Sau khi chịu khổ trong loài súc sinh xong, nhờ nhân duyên xưa, nếu gặp được chút căn lành, thì được làm thân người thấp hèn, lại dâm loạn chốn khuê phòng, làm thê thiếp không trinh tiết. Nếu được sủng ái, thì bị người khác cướp đoạt, thường ôm lòng sợ hãi, nhiều mối nguy hiểm, hiếm khi an vui.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 66 – CHƯƠNG OÁN KHỔ

QUYỂN 66 Quyển này có một chương Oán khổ. 77. CHƯƠNG OÁN KHỔ 77.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *