Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN SÁU / QUYỂN THỨC SÁU PHẨM “THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI

QUYỂN THỨC SÁU PHẨM “THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI

1 – Lúc bấy giờ, Phật bảo Ngài Đắc Đại Thế Đại Bồ-tát rằng: ông nay nên biết Nến có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di nào thọ trì Kinh Pháp Hoa này đặng công đức như trước đã nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cùng ý thanh tịnh, như có người nói lời thô ác mắng nhiếc, chê bai, mắc tội báo lớn cũng như trước đã nói.
2 – Đắc Đại Thế! về thuở xưa, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị vô số kiếp, có Phật hiệu là Oai Âm Vương Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.
Kiếp đó tên là Ly Suy, nước đó tên là Đại Thành. Đức Oai Âm Vương Phật trong đời đó vì hàng trời, người, a-tu-la mà nói pháp, vì người cầu Thanh văn mà nói pháp Tứ đế, thoát khỏi sanh, già, bịnh, chết, rốt ráo Niết-bàn; vì người cầu Bích-chi Phật mà nói pháp Mười hai Nhơn duyên; vì các Bồ-tát nhơn Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà nói sáu pháp Ba-la-mật, rốt ráo trí huệ của Phật.
Đắc Đại Thế! Đức Oai Âm Vương Phật đó sống lâu bốn mươi vạn ức na-do-tha hằng hà sa kiếp. Chánh pháp trụ ở đời, kiếp số như vi trần trong một Diêm-phù-đề, Tượng pháp trụ ở đời kiếp số như số vi trần trong bốn châu thiên hạ. Đức Phật đó lợi ích chúng sanh, vậy sau mới diệt độ. Sau khi Chánh pháp, Tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời, cũng hiệu là Oai Âm Vương Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thế Gian Giải, Vội Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn sư, Phật Thế Tôn, cứ thứ lớp như thế có hai muôn ức Đức Phật đều đồng một hiệu.
3 – Đức Oai Âm Vương Như Lai đầu hết, diệt độ rồi, sau lúc Chánh pháp đã diệt, trong đời Tượng pháp, những Tỳ-kheo tăng thượng mạn có thế lực lớn.
Bấy giờ, có vị Bồ-tát.Tỳ-kheo tên thường Bất Khinh. Đắc Đại Thế! Vì cớ gì tên là Thường Bất Khinh? vì vị Tỳ-kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hoặc ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, thảy đều lễ lạy khen ngợi mà nói rằng: “Tôi rất kính quý ngài, chẳng dám khinh mạn. Vì sao? Vì quý ngài đều tu hành đạo Bồ-tát, sẽ đặng làm Phật”.
Mà vị Tỳ-kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lạy, nhẫn đến xa thấy hàng tứ chúng, cũng cố qua lễ lạy khen ngợi mà nói rằng: “Tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ làm Phật”. Trong hàng tứ chúng có người lòng bất tịnh, sanh giận hờn; buông lời ác mắng nhiếc rằng: “Ông vô trí Tỳ-kheo này từ đâu đến đây, tự nói ta chẳng khinh ngài, mà thọ ký cho chúng ta sẽ đặng làm Phật, chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối, như thế”.
Trải qua. nhiều năm như vậy, thường bị mắng nhiếc, chẳng sanh lòng giận hờn, thường nói “Ngài sẽ làm Phật”. Lúc nói lời đó, chúng nhơn hoặc lấy gậy cây, ngói, đá để đánh, ném. Ông liền chạy tránh, đứng xa mà vẫn to tiếng xướng rằng: “Ta chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật”. Bởi ông thường nói lời đó, nên hàng tăng thượng mạn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di gọi ông là Thường Bất Khinh.
4 – Vị Tỳ-kheo đó lúc sắp chết, nơi giữa hư không nghe trọn hai mươi nghìn muôn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm vương Phật đã nói thuở trước, nghe xong đều có thể thọ trì, liền đặng nhãn căn thanh tịnh, nhĩ, tỹ, thiệt, thân cùng ý căn thanh tịnh như trên. Đặng sáu căn thanh tịnh đó rồi lại sống thêm hai trăm muôn ức na-do-tha tuổi, rộng vì người nói Kinh Pháp Hoa đó.
Lúc đó, hàng tăng thượng mạn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, Un. bà-di khinh tiện vị đó đặt cho tên “Bất Khinh” này, thấy vị đó đặng sức thần thông lớn, sức nhạo thuyết biện, sức đại thiện tịch, nghe vị đó nói pháp đều tín phục tùy tùng.
Vị Bồ-tát đó giáo hóa nghìn muôn chúng khiến trụ trong Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Sau khi mạng chung, đặng gặp hai nghìn ức Phật, đều hiệu Nhựt Nguyệt Đăng Minh, ở trong pháp hội đó nói Kinh Pháp Hoa này. Do nhơn duyên đó lại gặp hai nghìn Ức Phật, đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương, ở trong pháp hội của các Đức Phật đó thọ trì, đọc tụng, vì hàng tứ chúng nói kinh điển này, cho nên đặng mắt thanh tịnh thường trên đó, tai, mũi, lưỡi, thân cùng ý, các căn thanh tịnh, ở trong bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt.
Đắc Đại Thế! Vị Thường Bất Khinh Đại Bồ-tát đó cúng dường bao nhiêu Đức Phật như thế, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trồng các cội lành.
Lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật cũng ở trong pháp hội các Đức Phật nói kinh điển này, công đức thành tựu sẽ đặng làm Phật.
5 – Đắc Đại Thế! Ý ông nghĩ sao? Thường Bất Khinh Bồ-tát thuở đó đâu phải người nào lạ, chính là thân Ta.
Nếu Ta ở đời trước chẳng thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác giải nói đó, thời chẳng có thể mau đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì ta ở chỗ các Đức Phật thuở trước thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác nói, nên mau đặng Vô thượng Chánh đẳng chánh giác.
6 – Đắc Đại Thế! Thuở đó bốn chúng: Tỳ-kheo,. Tỳ-kheo-ni, ưu-bà- tắc, ưu-bà-di, do lòng giận hờn khỉnh tiện Ta, nên trong hai trăm ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A-tỳ chịu khổ não lớn. Hết tội đó rồi lại gặp Thường Bất Khinh Bồ-tát giáo hóa đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Hắc Đại Thế! Ý ông nghĩ sao? Bốn chúng thường khinh vị Bồ-tát thuở đó đâu phải người nào lạ, chính là nay trong hội này, bọn ông Bạt Đà Bà La năm trăm vị Bồ-tát, bọn ông Sư Tử Nguyệt năm trăm vị Tỳ-kheo, bọn ông Ni Tư Phật năm trăm ưu-bà-tắc, đều bất thối chuyển ở nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Đắc Đại Thế! Phải biết Kinh Pháp Hoa này rất lợl ích các vị Đại Bồ-tát, có thể làm cho đến nơi đạo Vô thượng Chánh đẳngChánh giác. Cho nên, các vị Đại Bồ-tát sau khi Phật diệt độ phải thường thọ tri đọc tụng, giải nói, biên chép kinh này.
Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
7 – Thuở quá khứ có Phật
Hiệu là Oai Âm Vương
Sức tri thần vô lượng
Dìu dắt tất cả chúng
Hàng trời, người, long, thần
Đều chung nhau cúng dường.
Sau khi Phật diệt độ
Lúc pháp muốn dứt hết
Có một vị Bồ-tát
Tên là Thường Bất Khinh
Bấy giờ hàng tứ chúng
Chấp mê nơi các pháp
Thường Bất Khinh Bồ-tát
Qua đến chỗ của họ
Mà nói với đó rằng:
Ta chẳng dám khinh ngài
Quý ngài tu đạo nghiệp
Đều sẽ đặng làm Phật
Những người đó nghe rồi
Khinh chê thêm mắng nhiếc
Thường Bất Khinh Bồ-tát
Đều hay nhẫn thọ đó.
Tội Bồ-tát hết rồi
Đến lúc gần mạng chung

About namcuulong

Check Also

QUYỂN THỨC SÁU PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN 1 – ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *