Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN SÁU / QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “TÙY HỶ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI TÁM

QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “TÙY HỶ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI TÁM

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ SÁU
Đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “TÙY HỶ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI TÁM

1 – Lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Bồ-tát bạch Phật rằng: Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe Kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng:
Sau khi Phật diệt độ
Có người nghe kinh này
Nếu hay tùy hỷ đó
Lại đặng bao nhiêu phước?
2 – Khi đó, Phật bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ-tát rằng: A Dật Đa! Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di và người trí khác, hoặc lớn, hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vè, hoặc thành ấp, đường sá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ, tôn thân, thiện hữu tri thức tùy sức diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy hỷ, lại đi chuyển dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển dạy, xoay vần như thế đến người thứ năm mươi.
3 – A Dật Đa! Công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhơn thứ năm mươi đó, Ta nay nói, ông phải lắng nghe.
Nếu bốn trăm muôn ức vô số thế giới có sáu đường chúng sanh trong bốn loài sanh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh; hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng muốn đều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt: vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách đầy cả Diêm-phù-đề và voi, ngựa, xe cộ, bảy báu làm thành những cung điện, lầu gác v.v…
Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ tám mươi năm rồi mà nghĩ rằng: “Ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn, nhưng chúng sanh này đều đã già suy, tuổi quá tám mươi, tóc bạc mặt nhăn, gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng”. Liền nhóm chúng sanh đó, tuyên bày pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng. Đồng thời đặng đạo Tu-đà-hoàn, đạo Tư-đà-hàm, đạo A-na-hàm đạo A-la-hán, dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều đặng tự tại, đủ tám món giải thoát.
Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó đặng có nhiều chăng?
Ngài Di Lục bạch Phật rằng: Thế Tôn Công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho đều đặng quả A-la-hán.
Phật bảo Ngài Di Lặc: “Ta nạy rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất
cả đồ vui thích thí cho sáu đường chúng sanh trong bốn trăm ức vô số thế giới, lại khiến đặng quả A-la-hán, công đức của ngtíM đó chẳng đặng bằng công đức của người thứ năm mươi kia nghe một bài kệ Kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần chẳng bằng một phần, nhẫn đến tính, đếm, thí dụ không thể biết được.
A Dật Đa! Người thứ năm mươi như thế, xoay vần nghe Kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên a-tăng-kỳ, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà ,tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên a-tăng-kỳ không có thể sánh đặng”.
4 – Lại, A Dật Đa Nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường hoặc ngồi, hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra dặng voi, ngựa, xe kiệu, cáng bằng trân bảo tốt đẹp bậc thượng và đặng ở thiên cung.
Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sau lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích hoặc chỗ ngồi của Phạm vương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương.
5 – A Dật Đa! Nếu lại có người nói với người khác rằng: “Có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe”. Liền nhận lời bảo, nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó, chuyển thân đặng với Đà La Ni Bồ-tát sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ, trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bịnh, miệng cũng không bịnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chàng sếu gãy, môi chảng trớt, cũng chẳng rút túm, chằng thô rít, chẳng ghẻ mụt, cũng chẳng sứt hư, cũng chẳng cong vẹo, chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê.
Mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, môi lưỡi răng nướu thảy đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời dạy bảo.
A Dật Đa! Ngươi hãy xem khuyên nơi một người khiển qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành.
Khi đò, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
6 – Nếu người trong pháp hội
Đặng nghe kinh điển này
Nhẫn đến một bài kệ
Tùy hỷ vì người nói
Xoay vần dạy như thế
Đến người thứ năm mươi
Người rốt sau đặng phước
Nay sẽ phân biệt đó.
Như có đại thí chủ
Cung cấp vô lượng chúng
Đầy đủ tám mươi năm
Tùy ý chúng ưa muốn
Thấy chúng tướng già suy
Tóc bạc và mặt nhăn
Răng thưa, thân khô gầy
Nghĩ kia sắp phải chết
Ta nay phải nên dạy
Cho chúng đặng đạo quả
Liền vì phương tiện nói
Pháp Niết-bàn chơn thật
Đời đều chảng bền chắc
Như bọt bóng, ánh nắng
Các ngươi đều nên phải
Mau sanh lòng nhàm lìa.
Các người nghe pháp đó
Đều đặng A-la-hán
Đầy đủ sáu thần thông
Ba minh, tám giải thoát.
Người năm mươi rốt sau
Nghe một kệ tùy hỷ
Người này phước hơn kia.
Không! thể thí dụ đặng
Xoay vần nghe như thế.

About namcuulong

Check Also

QUYỂN THỨC SÁU PHẨM “THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI 1 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *