Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN NĂM / QUYỂN THỨ NĂM PHẨM “PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI BẢY DPLH

QUYỂN THỨ NĂM PHẨM “PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI BẢY DPLH

PHẨM “PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI BẢY
1 – Lúc bấy giờ, trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng, kiếp số dài lâu như thế, vô lượng, vô biên, vô số chúng sanh đặng lợi ích lớn.
Khi đó, Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ-tát: A Dật Đa! Lúc Ta nói Đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế, có sáu trăm tám muôn ức na-do-tha hằng hà sa chúng sanh đặng “Vô sanh pháp nhẫn”.
Lại có Đại Bồ-tát nghìn lần gấp bội đặng môn “Văn trì đà-la-ni”. Lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ-tát đặng “Nhạo thuyết vô ngại biện tài”. Lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ-tát đặng trăm nghìn muôn ức vộ lượng môn “Triền đà-la-ni”. Lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ-tát chuyển được “Pháp luân bất thối”.
Lại có nhị thiên trung quốc độ vi trần số Đại Bồ-tát chuyển được “Pháp luân thanh tịnh”. Lại có tiểu thiên quốc độ vi trần số Đại Bồ-tát tám đời sẽ đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lại có bốn Tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ-tát bốn đời sẽ đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lại có ba Tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ-tát ba đời sẽ đặng Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Lại có hai Tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ-tát hai đời sẽ đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lại có một Tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ-tát một đời sẽ đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Lại có tám thế giới vi trần số chúng sanh đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
2 – Lúc Đức Phật nói các vị Đại Bồ-tát đó đặng pháp lợi, trên giữa hư không rưới hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báu, và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báu, cùng rải tất cả các Đại Bồ-tát và bốn bộ chúng.
Lại rưới bột gỗ chiên đàn, trầm thủy hương v.v… trong hư không, trống trời tự kêu tiếng hay sâu xa.
Lại rải nghìn thứ thiên y, thòng các chuỗi ngọc, chuỗi ngọc chơn châu, chuỗi châu ma ni, chuỗi châu như ý khắp cả chín phương, các lò hương báu đốt hương vô giá, tự nhiên khắp đến cúng dường đại chúng.
Trên mỗi Đức Phật có các vị Bồ-tát nắm cầm phan lọng, thứ đệ mà lên đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ-tát đó dùng tiếng tăm hay, ca vô lượng bài tụng ngợi khen các Đức Phật.
Khi ấy, Ngài Di Lặc Bồ-tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng về phía Phật mà nói kệ rằng:
3 – Phật nói pháp ít có
Từ xưa chưa từng nghe
Thế Tôn có sức lớn
Thọ mạng chẳng thể lường.
Vô số các Phật tử
Nghe Thế Tôn phân biệt
Nổi đặng pháp lợi đó
Vui mừng đầy khắp thân
Hoặc trụ bậc Bất thối
Hoặc đặng đà-la-ni
Hoặc vô ngại nhạo thuyết
Muôn ức triền tổng trì
Hoặc có cõi đại thiên
Số vi trần Bồ-tát
Mỗi vị đều nói được
Pháp luân bất thối chuyển.
Hoặc có trung thiên giới
Số vi trần Bồ-tát
Mỗi vị đều có thể
Chuyển Pháp luân thanh tịnh.
Lại có tiểu thiên giới
Số vi trần Bồ tát
Còn dư lại tám đời
Sẽ đặng thành Phật đạo.
Lại có bốn, bai, hai
Tứ thiên hạ như thế
Số vi trần Bồ-tát
Theo số đời thành Phật.
Hoặc một Tứ thiên hạ
Số vỉ trần Bồ-tát
Còn dư có một đời
Sẽ thành Nhứt thiết trí.
Hàng chúng sanh như thế
Nghe Phật thọ dài lâu
Đặng vô lượng quả báo
Vô lậu rất thanh tịnh.
Lại có tám thế giới
Số vi trần chúng sanh
Nghe Phật nói thọ mạng
Đều phát tâm Vô thượng.
4 – Thế Tôn nói vô lượng
Bất khả tư nghị pháp
Nhiều được có lợi ích
Như hư không vô biên
Rưới hoa thiên mạn-đà
Hoa ma-ha mạn-đà
Thích, Phạm như hằng sa
Vô số cõi Phật đến
Rưới chiên đàn, trầm thủy
Lăng xăng loạn sa xuống
Như chim bay liệng xuống
Rải cúng các Đức Phật.
Trống trời trong hư không
Tự nhiên vang tiếng mầu,
Áo trời nghìn muôn thứ
Xoay chuyển mà rơi xuống
Các lò hương đẹp báu
Đốt hương quý vô giá
Tự nhiên đều cùng khắp
Cúng dường các Thế Tôn.
Chúng Đại Bồ-tát kia

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *