Home / KINH - LUẬN / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / QUYỂN NĂM / QUYỂN THỨ NĂM PHẨM “NHƯ LAI THỌ LƯỢNG” THỨ MƯỜI SÁU

QUYỂN THỨ NĂM PHẨM “NHƯ LAI THỌ LƯỢNG” THỨ MƯỜI SÁU

PHẨM “NHƯ LAI THỌ LƯỢNG” THỨ MƯỜI SÁU

1 – Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bồ-tát và tất cả đại chúng: “Các thiện nam tử! Các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai”.
Lại bảo đại chúng: “Các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai”.
Lại bảo các đại chúng: “Các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai”.
Lúc đó đại chúng Bồ-tát, Ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng; “Thế Tôn! Cúi mong nói đó, chúng Con sẽ tin nhận lời Phật”. Ba phen bạch như thế rồi lại nói: “Cúi mong nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật”.
2 – Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết các vị Bồ-tát ba phen thỉnh chảng thôi, mà bảo đó rằng: “Các ông lắng nghe! Súc bí mật thần thông của Như Lai, tất cả trong đời, trời, người và a-tu-la đều cho rằng, nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ Thích, cách thành Già-da chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng, đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.
Nhưng, thiện nam tử! Thiệt Ta thành Phật nhẫn lại đậy, đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na-do-tha kiếp. Ví như năm trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ cõi tam thiên đại thiên, giả sử có người nghiền làm vi trần, qua phương Đông, cách năm trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần, đi qua phía Đông như thế cho đến hết vi trần đó.
Các thiện nam tử! Ý các ông nghĩ sao? Các thế giới đó có thể suy gẫm so tính biết đặng số đó chăng?.
Di Lặc Bồ-tát thảy đều bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được, đếm được, cũng chẳng phải tâm lực biết đến được. Tất cả Thanh văn, Duyên giác dùng trí Vô lậu, chẳng có thể suy nghĩ biết được hạng sổ đó. Chúng con trụ bậc Bất thối, ở trong việc này cũng chẳng thông đạt.
Thế Tôn! Các thế giới như thế, nhiều vô lượng vô biên”.
3 – Bấy giờ, Phật bảo các chúng Bồ-tát: Các thiện nam tử! Nay Ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông. Các thế giới đó, hoặc dính vi trần hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm vi trần, cứ một trần là một kiếp, từ Ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp. Từ đó nhẫn lại, Ta thường ở cõi Ta-bà này nói pháp giáo hóa, cũng ở trong trám nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sanh.
Các thiện nam tử! Nơi chặng giữa đó, Ta nói Phật Nhiên Đăng v.v… và lại nói các Đức Phật nhập Niết-bàn, như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt.
Các thiện nam tử! Nếu có chúng sanh nào đến chỗ Ta, .Ta dùng Phật nhãn quan sát, tín, V. V.. các căn lợi độn của chúng, tùy theo chỗ đáng độ, nơi nơi tự nói văn tự chẳng đồng, niên kỷ hoặc lớn, hoặc nhỏ, cũng lại hiện nói sẽ nhập Niết-bàn, lại dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sanh phát lòng vui mừng.
Các thiện nam tử! Như Lai thấy những chùng sanh ưa nơi pháp Tiểu thừa, đức mỏng tội nặng. Phật vì người đó nói: Ta lúc trẻ xuất gia, đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nhưng thiệt từ Ta thành Phật nhẫn lại lâu xa dường ấy, chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến vào Phật đạo, nên nóí như thế.
4 – Các thiện nam tử! Kinh điển của Đức Như Lai nói ra, đều vì độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người, các lời nói đều thật chẳng dối.
Vì sao? Vì Đức Như Lai đúng như thật thấy biết tướng của tam giới, không cò sanh tử, hoặc thối, hoặc xuất, cũng không ở đời và diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng như ba cõi mà thấy nơi ba cõi. Các việc như thế Như Lai thấy rõ, không có sai lầm.
Bởi các chúng sanh có các món tánh, các món dục, các món hạnh, các món nhớ, tưởng, phân biệt, muốn làm cho sanh các căn lành, nên dùng bao nhiêu nhơn duyên, thí dụ ngôn từ, các cách nói pháp, chỗ làm Phật sự chưa từng tạm bỏ. Như thế, từ Ta thành Phật nhẫn lại thật là lâu xa, thọ mạng vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, thường còn chẳng mất.
Các thiện nam tử! Ta xưa tu hành đạo Bồ-tát, cảm thành thọ mạng, nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên, nhưng nay chẳng phải thiệt diệt độ, mà bèn xướng nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó, giáo hóa chúng sanh.
Vì sao? Vì nếu Phật ở lâu nơi đời, thời người đức mỏng, chẳng trồng cội lành, nghèo cùng, hèn hạ, ham ưa năm món dục, sa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến. Nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, bèn sanh lòng buông lung nhàm trễ, chẳng có thể sanh ra ý tưởng khó gặp gỡ cùng lòng cung kính, cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng: “Tỳ-kheo phải biết! Các Đức Phật ra đời khó có thể gặp gỡ”.
Vì sao? Những người đức mỏng, trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, hoặc có người thấy Phật, hoặc người chẳng thấy, do việc này nên Ta nói rằng: “Tỳ-kheo! Đức Như Lai khó có thể đặng thấy”.
Các chúng sanh đó nghe lời như thế, ắt sẽ sanh ý tưởng khó gặp gỡ, ôm lòng luyến mộ, khát ngưỡng nơi Phật bèn trồng cội lành, cho nên Đức Như Lai dầu chẳng diệt mà nói diệt độ.
Lại thiện nam tử! Phương pháp của các Đức Phật Như Lai đều như thế vì độ chúng sanh đều thiệt chẳng dối.
5 – Ví như vị lương y, trí huệ sáng suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bịnh. Người đó nhiều con cái, hoặc mười, hai mươi nhẫn đến số trăm, do có sự duyên đến nước xa khác. Sau lúc đó, các người con uống thuốc độc khác, thuốc phát muộn loạn, lăn lộn trên đất.
Bấy giờ, người cha từ nước xa trở về nhà. Các con uống thuốc độc, hoặc người mất bổn tâm, hoặc chẳng mất, xa thấy cha về đều rất vui mừng, quỳ lạy hỏi thăm: “An lành về yên ổn. Chúng con ngu si, lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban thọ mạng cho chúng con”.
Cha thấy các con khổ não như thế, y theo các kinh phương, tìm cỏ thuốc tốt, mùi sắc vị ngon thảy đều đầy đủ. Đâm nghiền hòa hiệp, đưa bảo các con uống mà nói rằng: “Thuốc đại lương dược này mùi sắc vị ngon thảy đều đầy đủ, các con nên uống, mau trừ khổ não, không còn lại có các bịnh hoạn”.
Trong các con, những người chẳng thất tâm, thấy thuốc lương dược ấy, sắc hương đều tốt, liền bèn uống đó, bịnh trừ hết, được lành mạnh. Ngoài ra, những người thất tâm, thấy cha về, dầu cũng vui mừng, hỏi thăm, cầu xin trị bịnh, song trao thuốc cho mà không chịu uống.

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *