Home / Tag Archives: thánh tăng

Tag Archives: thánh tăng

PUCL QUYỂN 42 – CHƯƠNG THỤ THỈNH (tt)

QUYỂN 42 Nội dung quyển này tiếp theo chương Thụ thỉnh. 39. CHƯƠNG THỤ THỈNH (tt) 39.3. THÁNH TĂNG Từ khi bậc Đại Giác nhập niết-bàn, giáo pháp thuộc về thánh chúng. Các vị bồ-tát, a-la-hán tiếp nối tuyên dương, biến hiện đến khắp cõi nước, tùy duyên hóa độ. ...

Read More »