Home / Tag Archives: sám thập phương

Tag Archives: sám thập phương

KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG – QUYỂN HẠ

SO SÁNH NHƠN DUYÊN CÔNG ĐỨC CỦA SỰ BỐ THÍ PHẨM THỨ MƯỜI Lúc đó, ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma ha tát nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Con xem xét chúng ...

Read More »