Home / Tag Archives: đốn tiệm

Tag Archives: đốn tiệm

Phẩm thứ tám – ĐỐN TIỆM

Phẩm thứ tám – ĐỐN TIỆM Bấy giờ Tổ ở chùa Bảo Lâm Tào Khê, Đại sư Thần Tú ở chùa Ngọc Tuyền Nam Kinh, hai tông đốn tiệm giáo hóa hưng thạnh. Người người đều nói “nam Năng bắc Tú”, mà người học đạo chẳng biết chọn tông nào. ...

Read More »