Home / Tag Archives: định huệ

Tag Archives: định huệ

Phẩm thứ tư – ĐỊNH HUỆ

Phẩm thứ tư – ĐỊNH HUỆ Tổ bảo chúng: Thiện tri thức! Pháp môn Ta nói đây lấy Định Huệ làm gốc. Quý vị chớ mê nói định khác huệ. Định huệ một thể, chẳng phải hai: định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Khi nói Huệ ...

Read More »