Recent Posts

Dịch theo câu và ý của ĐẠI BI CHÚ

I/ Phần dịch theo câu và ý của ĐẠI BI CHÚ: Nam Mô (quy y) Hắc Ra Đát Na Ra Dạ Da (Tam Bảo, tức Phật – Pháp – Tăng) Nam Mô (quy mệnh) A Lị Gia (Thánh) Bà Lô Kiết Đế (Quán) Thước Bát Ra Da (Tự Tại) Bồ ...

Read More »

Lời giải Đại Bi Chú

Duyên do phát khởi bài Đại Bi Chú Bài Đại Bi Chú chính là khẩu quyết của Đức Quán Thế Âm, trong đó bao gồm lòng từ bi, lòng vô thượng bồ đề, cho đến việc cứu thế độ nhân, tu đạo thành Phật. Trong bài chú này, mỗi chữ ...

Read More »

Chú Đại Bi – Lời tựa của tác giả

Mật giáo cúng được coi là Chân Ngôn Tông, và với Phật giáo cũng có chung một quan niệm triệt học cũng như Tôn Giáo về Hồn Nhiên thể. Vì lẽ đó, chúng ta không có cách nào để phân định giới hạn, cứu cánh của Mật Giáo và Phật ...

Read More »