Recent Posts

PUCL QUYỂN 77 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

QUYỂN 77 Quyển này tiếp theo chương Mười nghiệp ác. 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt) 84.11. THAM LAM, BỎN XẺN 84.11.1. Lời dẫn Căn nguyên mê lầm của chúng sinh là chấp ngã; cội gốc tà vạy của phàm phu là xan tham. Cho nên làm điều thiện nhẹ ...

Read More »

PUCL QUYỂN 76 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

QUYỂN 76 Quyển này tiếp theo chương Mười nghiệp 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt) 84.8. NÓI LỜI THÔ ÁC 84.8.1. Lời dẫn Lửa sân hận của hàng phàm phu lúc nào cũng hừng hực, hễ gặp điều kiện liền bùng cháy, vấp phải nghịch cảnh liền nổi sân. Vì ...

Read More »

PUCL QUYỂN 75 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

QUYỂN 75 Quyển này tiếp theo chương Mười nghiệp ác 84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt) 84.6. TÀ DÂM 84.6.1. Lời dẫn Tiếng dâm làm tổn hại đức là điều mà người trí không làm; tướng dục khiến mê tâm là việc mà bậc thánh từ bỏ. Vì vậy, Chu ...

Read More »