Recent Posts

KPCTD PHẨM THỨ HAI MƯỜI BỐN – HẢO HỶ

PHẨM THỨ HAI MƯỜI BỐN – HẢO HỶ PHẬT DẠY DẦU VUI TỘT Ở THẾ GIAN CHẲNG BẰNG SỰ VUI CỦA NIẾT BÀN Lúc Phật ở Tinh xá nước Xá-vệ, có bốn vị Tỳ-kheo tân học, cùng nhau đến cội cây Nại tọa thiền hành đạo, nhằm lúc hoa thơm đầy ...

Read More »

KPCTD PHẨM THỨ HAI MƯƠI BA – AN NINH

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BA – AN NINH 1- PHẬT ĐỘ NĂM TRĂM NGƯỜI CHỨNG QUẢ Thời Đức Phật, ở phía Đông Nam thành La-duyệt-kỳ, cách xa ba trăm dặm, có một làng trên núi, đông trên năm trăm nhà. Dân chúng ở đấy, cứng đầu cứng cổ khó hóa ...

Read More »

KPCTD PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI – THUẬT PHẬT

PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI – THUẬT PHẬT PHÁP PHẬT KHÓ ĐƯỢC NGHE Xưa, Phật ở nước Ma-kiệt-đà, trong giới tràng Thiện Thắng, nơi cội cây Ngươn Kiết, đức mạnh hàng phục được ma chướng. Phật ngồi tư duy : Trống pháp cam lộ vang khắp ba ngàn cõi. Xưa ...

Read More »