Recent Posts

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI HAI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI HAI Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh PHẨM TƯƠNG TỰ THỨ BA MƯƠI TÁM (Phần dưới) Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Những gì là ...

Read More »

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh PHẨM XÁ LỢI THỨ BA MƯƠI BẢY Đức Phật nói với Thiên Đế Thích: “Này Kiều Thi Ca! Nếu đem Xá lợi của Phật ...

Read More »

KPCTD PHẨM THỨ HAI MƯỜI BỐN – HẢO HỶ

PHẨM THỨ HAI MƯỜI BỐN – HẢO HỶ PHẬT DẠY DẦU VUI TỘT Ở THẾ GIAN CHẲNG BẰNG SỰ VUI CỦA NIẾT BÀN Lúc Phật ở Tinh xá nước Xá-vệ, có bốn vị Tỳ-kheo tân học, cùng nhau đến cội cây Nại tọa thiền hành đạo, nhằm lúc hoa thơm đầy ...

Read More »