Recent Posts

H. THU MƯỜI TÁM GIỚI

Kinh: Lại nữa, Anan, như sao là mười tám Giới vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh? Thông rằng : Đối với trần thì gọi là căn, căn ở trong vậy. Đối với căn thì gọi là trần, trần ở ngoài vậy. Ở khoảng giữa, mỗi mỗi phân biệt ...

Read More »

G. THU MƯỜI HAI XỨ

Kinh : Lại nữa, Anan, như sao là Mười Hai Xứ vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh? Thông rằng : Mới đầu, ở trong năm ấm thì dùng phép tỷ dụ để phá tình chấp, vì ngũ ấm vốn không, nếu không so sánh thì khó hiển ...

Read More »

F. THU SÁU NHẬP

Kinh: Lại nữa, Anan, như sao là Lục Nhập vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh? Thông rằng : Lục nhập cũng gọi là lục xứ, là cái chỗ để cho cảnh do đó mà nhập vào vậy. Ở đây chỉ lấy căn làm nhập. Lục căn sao ...

Read More »