Home / Videos

Videos

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

Chú Đại Bi câu 71 – 75

(71) TA BÀ HA Ta bà ha chính là Tán Hoa Thiên Bồ Tát thiên diệp bảo liên (Sen báu có nghìn lá) GIẢI: Kết hợp ý câu này với đoạn văn trên nghĩa là: Người tu đạo không bị ràng buộc bởi bờ cõi ranh giới, đều phải đưa ...

Read More »