Home / namcuulong (page 5)

namcuulong

Phẩm thứ mười – PHÓ CHÚC

Phẩm thứ mười – PHÓ CHÚC Một hôm, Tổ gọi các đệ tử Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như đến, nói rằng: Các ngươi không giống như người khác, sau khi Ta diệt độ, quý vị ...

Read More »

Phẩm thứ chín – HỘ PHÁP

Phẩm thứ chín – HỘ PHÁP Năm đầu niên hiệu Thần Long, ngày thượng nguyên, Hoàng đế Tắc Thiên và Vua Trung Tôn ra chiếu rằng: “Trẫm thỉnh hai vị An Quốc Sư và Thần Tứ Đại Sư vào cung để cúng dường, khi nhàn rỗi việc nước cùng tham ...

Read More »

Phẩm thứ tám – ĐỐN TIỆM

Phẩm thứ tám – ĐỐN TIỆM Bấy giờ Tổ ở chùa Bảo Lâm Tào Khê, Đại sư Thần Tú ở chùa Ngọc Tuyền Nam Kinh, hai tông đốn tiệm giáo hóa hưng thạnh. Người người đều nói “nam Năng bắc Tú”, mà người học đạo chẳng biết chọn tông nào. ...

Read More »

Phẩm thứ bảy – CƠ DUYÊN

Phẩm thứ bảy – CƠ DUYÊN Tổ đắc pháp tại Hoàng Mai, đến ở thôn Tào Hầu, Thiểu Châu, không một ai biết. Bây giờ có nhà nho Lưu Chí Lược gặp, hết lòng lễ lạy tôn kính. Chí Lược có người cô đi tu tên Vô Tận Tạng, thường ...

Read More »

Phẩm thứ sáu – SÁM HỐI

Phẩm thứ sáu – SÁM HỐI Bấy giờ, dân chúng ở Quảng Châu, Thiều Châu cùng học sĩ bốn phương câu hội trong núi nghe pháp. Tổ thăng tòa bảo chúng: Thiện tri thức! Sự tu hành từ tự tánh quý vị khởi, trong tất cả thời niệm niệm tự ...

Read More »

Phẩm thứ năm – DIỆU HẠNH

Phẩm thứ năm – DIỆU HẠNH Tổ bảo chúng: Pháp môn tọa thiền chính là chẳng chấp tâm, chẳng chấp tịnh, cũng chẳng chấp chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn nên không chỗ chấp. Nếu nói chấp tịnh, tánh quý vị vốn ...

Read More »

Phẩm thứ tư – ĐỊNH HUỆ

Phẩm thứ tư – ĐỊNH HUỆ Tổ bảo chúng: Thiện tri thức! Pháp môn Ta nói đây lấy Định Huệ làm gốc. Quý vị chớ mê nói định khác huệ. Định huệ một thể, chẳng phải hai: định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Khi nói Huệ ...

Read More »

Phẩm thứ ba – QUYẾT NGHI

Phẩm thứ ba – QUYẾT NGHI Một hôm Vi thứ sử thiết trai cúng dường. Thọ trai xong, Vi thứ sử thỉnh Sư thăng tòa. Quan liêu, học sĩ, thứ dân cung kính đảnh lễ thưa: Đệ tử nghe Hòa thượng thuyết pháp thật không thể sụy lường. Con có ...

Read More »

Phẩm thứ hai – BÁT NHÃ

Phẩm thứ hai – BÁT NHÃ Hôm sau, Vi sử quân thỉnh hỏi. Tổ thăng tòa bảo Đại chúng: Quý vị hãy tịnh tâm, niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nói: Thiện tri thức! Bồ-đề trí Bát Nhã người người vốn sẵn có, chỉ duyên tâm ...

Read More »

Phẩm thứ nhất – TỰ THUẬT

Phẩm thứ nhất – TỰ THUẬT Khi ấy, Đại sư đến chùa Bảo Lâm. Vi thứ sử Thiều Châu cùng các quan vào núi thỉnh Sư ra giảng đường chùa Đại Phạm, vì chúng khai duyên thuyết pháp. Tổ thăng tòa. Thứ sử quan liêu hơn ba mươi người, nhà ...

Read More »