Home / namcuulong (page 29)

namcuulong

Lời giải Đại Bi Chú

Duyên do phát khởi bài Đại Bi Chú Bài Đại Bi Chú chính là khẩu quyết của Đức Quán Thế Âm, trong đó bao gồm lòng từ bi, lòng vô thượng bồ đề, cho đến việc cứu thế độ nhân, tu đạo thành Phật. Trong bài chú này, mỗi chữ ...

Read More »