I. THU BẢY ĐẠI

Kinh: “Anan, như chỗ ông nói : Tứ đại hòa hợp phát hiện ra các thứ biến hóa trong thế gian. Anan, các đại ấy tánh chẳng phải hòa hợp thì không thể trộn lẫn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp được với các sắc. Nếu tánh của các đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, trước sau hóa thành lẫn nhau, sanh diệt nối nhau, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh sanh sanh diệt diệt như vòng lửa quay tròn, chưa hề ngừng nghỉ. Anan, như nước thành băng, băng trở lại thành nước.

Thông rằng : Nếu nói tứ đại chẳng phải hòa hợp, thì chẳng phải nghĩa Chân Như tùy duyên, đồng như ngoan không mà thôi. Nếu nói tứ đại nhất định phải hòa hợp, thì chẳng phải là nghĩa Chân Như bất biến, giống như biến hóa mà thôi. Như nước thành băng, băng trở lại thành nước, tứ đại vốn là Như Lai Tạng Tánh, chẳng phải ngoài nước mà có băng. Nước hòa với cái gì mà thành băng ? Băng hòa với cái gì mà thành nước ?
Vốn chỉ là một vật, không có cái gì khác hòa lẫn vào. Tìm cầu tướng hòa hợp rõ là chẳng thể có, do đó, thật chẳng phải hòa hợp mà cũng chẳng phải không hòa hợp. Chỉ vì mê thì Chân Như là tứ đại : như nước thấy thành băng. Ngộ, thì tứ đại là Chân Như: như băng vốn là nước. Nước vốn là một mà thôi vậy.
Có vị tăng hỏi Tổ Lâm Tế : “Thế nào là bốn cảnh vô tướng ?”
Tổ Lâm Tế nói : “Ông khởi một niệm tâm nghi, bèn bị đất ngăn ngại. Ông khởi một niệm tâm ái, bèn bị nước nhận chìm. Ông khởi một niệm tâm sân, liền bị lửa cháy thiêu. Ông có một niệm tâm hỷ, liền bị gió thổi bay. Nếu hay rõ ràng dược như thế, Cảnh nào trói buộc nổi? Chốn chốn đều dừng được cảnh : Đông mọc Tây lặn, Nam mọc Tây chìm, giữa nổi bên chìm, bên nổi giữa chím. Đi trên nước như trên đất, vào đất như nước. Do sao mà vậy ? vì thấu suốt tứ đại như mộng như huyễn vậy, Này các đạo hữu ! Nay đây cái nghe pháp là ông, chẳng phái là tứ đạt của ông, mà hay dùng tứ đại của ông. Thấy được như thế, thì bèn đi hay ở đều tự do.”
Xem như lời Tổ Lâm Tế thì đi đâu cũng lá nước, làm gì Có băng đâu ?
Tổ Dược Sơn nhân có thí chủ cúng dường bộ thường phục. Đưa ra trước chúng, nói rằng : ”Pháp thân có đủ bốn đại hay không ? Nói được, thì cho một áo lá.”
Ngài Đạo Ngô nói: “Tánh đất chẳng phải là Không. Không chẳng phải là tánh đất. Đó là Đại Địa. Ba đại kia cũng thế.”
Tổ Sơn nói: “Cho ông một cái áo lá.”
Chỗ thấy của Ngài Đạo Ngô sao lại trái ngược với kinh này ? Thử tham xem !

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *