Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP HAI KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY

Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến chẳng cho, chẳng lấy. Sự đến này là chẳng qua đến đâu.
Tại sao vậy? Vì trong chẳng cho, chằng lấy này, đến và chẳng đến đều không có được.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến chẳng cao, chẳng hạ. Sự đến này là chằng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì trong chẳng cao, chằng hạ này, đến và chẳng đến đều không có được.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến bất tăng, bất giảm. Sự đến này là chằng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì trong bất tăng, bất giảm này, đến và chẳng đến đều không thể được.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến bất lai, bất khứ, bất nhập xuất, bất hiệp tán, bất trước đoạn. Sự đến này là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì trong bất lai khứ, nhập xuất, hiệp tán, trước đoạn, đến và chẳng đến đều không có được.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến ngã, đến nhân, đến chúng sinh, đến thọ giả, đến khởi, đến sử khỏi, đến tác, đến sử tác, đến tri giả, đến kiến giả. Sự đến này là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì ngã nhẫn đến tri giả, kiến giả đều rốt ráo không có được thì làm sao có đến, chẳng phải đến.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến thường, đến lạc, đến ngã, đến tịnh. Sự đến này là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì thường, lạc, ngã, tịnh rốt ráo không có được thì làm sao có đến, chẳng đến.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Sự đến này là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì tham, sân, si, mạn, nghi, kiến rốt ráo không có được thì làm sao có đến, chẳng đến.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến như, đến pháp tính, đến thật tế, đến bất tư nghi tính. Sự đến này là chằng qua đến đâu. Tại sao vậy? vì trong như, trong pháp tính, thật tế, bất tư nghi tính không có lai, không có khứ.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến bình đẳng, đến bất động tướng. Sự đến này là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì trong bình đẳng, trong tướng bất động không có đến và chằng đển.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến sắc, đến thọ, tưởng, hành, thức, đến thập nhị nhập, thập bát giới. Sự đến này là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhập, giới đều chẳng có được thì làm sao có đến, chẳng đến.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến lục ba la mật nhẫn đến thập bát không, đến ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Sự đến này là chẳng qua đến đâu.
Tại sao vậy? Vì sáu ba la mật nhẫn đến bát thánh đạo đều không có được thì làm sao có đến, chẳng đến.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến mười trí lực nhẫn đến nhất thiết chủng trí. Sự đến này là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì trong nhất thiết chủng trí không có đến và chẳng đến.
Tu Bồ Đề! Tất cả pháp đến quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến Vô thượng Bồ đề. Sự đến này là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy? Vì trong quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến trong Vô thượng Bồ đề không có đến và chẳng đến”.
Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Ai là người tin hiểu Bát nhã ba la mật sâu xa này?”.
Đức Phật dạy: “Này Tu Bồ Đề! Có đại Bồ Tát từ trước ở chỗ chư Phật đã tu sáu ba la mật, thiện căn thuần thục, cúng dường vô số trảm ngàn muôn ức chư Phật, thường gần gũi thiện tri thức. Những người này hay tin hiểu Bát nhã ba la mật sâu xa”.
Bạch đức Thế Tôn! Người hay tin hiểu Bát nhã ba la mật sâu xa này có tính gì, tướng gì, mạo gì?
Tính, tướng, mạo rời lìa tham, sân, si, đại Bồ Tát này tín hiểu Bát nhã ba la mật sâu xa”.

PHẨM XU HƯỚNG NHẤT THIẾT TRÍ – THỨ NĂM MƯƠI BA

Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn!
Đại Bồ Tát hiểu Bát nhã ba la mật sâu xa này sẽ đến chỗ nào?’’.
Đức Phật dạy: “Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát hiểu Bát nhã ba la mật sâu xa này sẽ đến nhất thiết chủng trí”.
Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ Tát hay đến nhất thiểt chủng trí này làm chỗ về đến cho tất cả chúng sinh, vì tu Bát nhã ba la mật vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Tu Bát nhã ba la mật là tu tất cả pháp.
Bạch đức Thế Tôn! Không chỗ tu là tu Bát nhã ba la mật. Chẳng thọ tu, hư hoại tu là tu Bát nhã ba la mật”.
– Do pháp gi hư hoại mà Bát nhã ba la mật là hư hoại tu?
– Bạch đức Thế Tôn! Vì sắc hư hoại nên Bát nhã ba la mật là hư hoại tu.
Vì thọ, tưởng, hành, thức hư hoại, vì thập nhị nhập, thập bát giới hoại nên Bát nhã ba la mật là hoại tu.
Vì ngã nhẫn đến tri giả, kến giả hoại nên Bát nhã ba la mật là hoại tu.
Vì Đàn na ba la mật hoại nhẫn đến Bát nhã ba la mật hoại nên Bát nhã ba la mật là hoại tu.
Vì nội không hoại nhẫn đến mười tám pháp bất cộng hoại nên Bát nhã ba la mật là hoại tu.
Vì tứ niệm xứ hoại nhẫn đến nhất thiết chủng trí hoại nên Bát nhã ba la mật là hoại tu”.
Đức Phật dạy: “Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề! Vì sắc hoại nhẫn đến nhất thiết chủng trí hoại nên Bát nhã ba la mật là hoại tu.
Lại này Tu Bồ Đề! Trong Bát nhã ba la mật sâu xa này, bậc bất thối địa Bồ Tát phải nghiệm biết.
Nếu ở trong Bát nhã ba la mật sâu xa này mà chẳng trước chấp, phải biết đó là bậc bất thối địa Bồ Tát.
Nếu trong Thiền na ba la mật nhẫn đến trong nhất thiết chủng trí mà chẳng trước chấp, phải biết đó là bậc bất thối địa Bồ Tát.
Lúc hành thâm Bát nhã ha la mật, bậc bất thối địa Bồ Tát chẳng lấy lời người khác làm khẩn yếu, cũng chẳng làm theo lời chỉ bảo của người khác.
Bậc bất thối địa Bồ Tát chằng bị tâm dục, tâm sân, tâm si kéo dắt, chẳng bao giờ rời lìa sáu ba la mật.
Lúc nghe nói Bát nhã ba la mật sâu xa, bậc bất thối địa Bồ Tát chẳng kinh sợ, chẳng ăn năn, nghỉ ngờ mà hoan hỉ ưa nghe, thọ trì, đọc tụng, chính ức niệm và thật hành đúng như lời.
Này Tu Bồ Đề! Phải biết Bồ Tát này đời trước đã từng nghe sự việc trong Bát nhã ba la mật sâu xa này và đã thọ trì, đọc tụng, chính ức niệm. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát này hiện tại có oai đức lớn, nghe Bát nhã ba la mật sâu xa mà lòng không kinh sợ, ăn năn, nghi ngờ, lại hoan hỉ ưa nghe, thọ trì, đọc tụng, chính ức niệm”.
Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ Tát nghe Bát nhã ba la mật sâu xa này mà không kinh sự, lại ưa nghe nhẫn đến chính ức niệm thì thật hành Bát nhã ba la mật này thế nào?”.
Đức Phật dạy: “Tùỵ thuận tâm nhất thiết chủng trí, đây là chỗ phải thật hành Bát nhã ba la mật của đại Bồ Tát”.
– Bạch đức Thế Tôn! Thế nào gọi là tùy thuận tâm nhất thiết chủng trí mà đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật phải như vậy?

– Này Tu Bồ Đề! Lấy không để tùy thuận, lấy vô tướng, vô tác để tùy thuận, lấy vô sở hữu, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh để tùy thuận, đó là đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật sâu xa.
Lấy như mộng, như ảo, diêm, hưởng, hóa để tùy thuận, đó là thật hành Bát nhã ba la mật.
– Bạch đức Thế Tôn! Như đức Phật tuyên dạy lấy không nhẫn đến lấy như mộng, ảo để tùy thuận, người thật hành Bát nhã ba la mật phải như vậy. Đại Bồ Tát này hành pháp gì?
– Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát chẳng hành nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến chẳng hành nơi nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? vì chỗ hành của Bồ Tát này không pháp làm, không pháp hoại, không từ đâu đến cũng chẳng đến đâu, không chỗ trụ, không tính được, không lường được. Nếu là không tính được, không lường được thì pháp ấy là chằng thể được, chẳng thể dùng sắc để được nhẫn đến chẳng thể dùng nhất thiết chủng trí để được. Tại sao vậy? Vì sắc tức là Bát nhã ba la mật, Bát nhã ba la mật tức là sắc, nhẫn đến nhất thiết chủng trí tức là Bát nhã ba la mật, Bát nhã ba la mật tức là nhất thiết chủng trí.
Nếu sắc tướng như nhẫn đến nhất thiết chủng trí tướng như thì đều là như duy nhất, không hai, không khác.
Sắc tướng như, Bát nhã ba la mật tướng như: như duy nhất, không hai, không khác.
Nhẫn đến nhất thiết chủng trí tướng như, Bát nhã ba la mật tướng như: như duy nhất không hai, không khác”.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU Hán dịch: ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *