Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP HAI KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI BA

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI BA

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI BA
Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh
PHẨM CHIẾU MINH THỨ BỐN MƯƠI

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Đây chính là Bát nhã ba la mật?”.
Đức Phật nói: “Chính là Bát nhã ba la mật!”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật hay chiếu sáng tất cả pháp, vì rốt ráo thanh tịnh vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Nên kính lễ Bát nhã ba la mật.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật chẳng dính mắc ba cõi.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật trừ các sự tối tăm, vì tất cả phiền não kiến chấp đều dứt trừ vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Trong tất cả pháp trợ đạo, thời Bát nhã ba la mật là tối thượng.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật là an ổn, vì hay dứt trừ tất cả bổ úy khổ não vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật hay đem lại quang minh, vì trang nghiêm với ngũ nhãn vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật hay chỉ dẫn những chúng sinh đã sa vào tà kiến, vì rời hẳn hai bên vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật là nhất thiết chủng trí, vì tất cả phiền não và tập khí dứt diệt vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật là mẹ của chư đại Bồ Tát, vì hay xuất sinh các Phật pháp vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật bất sinh bất diệt, vì tự tướng rỗng không vậy
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật xa rời sinh tử, vì chẳng phải thường, chẳng phải diệt vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật là chỗ hộ vệ của người không ai cứu giúp, vì ban bố tất cả trân bảo vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật đầy đủ năng lực, vì không gì phá hoại được vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật hay chuyển ba lần chuyển mười hai hành pháp luân, vì tất cả các pháp chẳng chuyển, chẳng hườn vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật hay hiển thị các pháp tính, vì vô pháp hữu pháp không vậy.
Bạch đức Thế Tôn! Phải cúng dường Bát nhã ba la mật thế nào?”.
Đức Phật nói: “Phải như cúng dường Phật mà cúng dường Bát nhã ba la mật. Phải như lễ Phật mà lễ Bát nhã ba la mật.
Tại sao vậy?
Vì Phật chẳng khác Bát nhã ba la mật và Bát nhã ba la mât tức là Phật. Phật tức là Bát nhã ba la mật và Bát nhã ba la mật tức là Phật.
Trong Bát nhã ba la mật này xuất sinh chư Phật, chư Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán, A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàn.
Trong Bát nhã ba la mật này xuất sinh mười thiện đạo, tứ thiền, tử vô lượng tâm, tử vô sắc định, năm thần thông, nội không đến vô pháp hữu pháp không, tứ niệm xứ đến bát thánh đạo.
Trong Bát nhã ba la mật này xuất sinh thập lực, mười tám pháp bất cộng, đại từ đại bi, nhất thiết chủng trí”.
Bấy giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân nghĩ rằng do cớ gì mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi đức Phật những sự như vậy.
Thiên Đế bèn đem ý nghĩ đó hỏi Ngài Xá Lợi Phất.
Ngài Xá Lợi Phất nói: “Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ Tát được Bát nhã ba la mật thủ hộ, do phương tiện lực, đối với thiện căn của tam thế chư Phật từ sơ phát tâm đến pháp trụ, đều hòa hợp tùy hỉ, tất cả hồi hướng Vô thượng Bồ đề. Vì cớ ấy nên tôi bạch hỏi việc như vậy.
Này Kiều Thi Ca! Bát nhã ba la mật của đại Bồ Tát hơn Đàn na ba la mật, Thi la ba la mật, sằn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật và Thiền na ba la mật.
Ví như những người sinh manh, hoặc số trăm, số ngàn, hoặc cả trăm ngàn người, mà không ai dẫn đường, thời học không đi vào thành được.
Cũng vậy, năm ba la mật mà rời Bát nhã ba la mật thời như kẻ mù không người dẫn đường, không thể tiến đạo, không thể được nhất thiết chủng trí.
Nếu được Bát nhã ba la mật dắt dẫn, thời năm ba la mật gọi là có con mắt và được danh tự Ba la mật”.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY Hán dịch: ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *