Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / KPCTD QUYỂN THỨ HAI PHẨM THỨ MƯỜI HAI – HOA HƯƠNG (TT)

KPCTD QUYỂN THỨ HAI PHẨM THỨ MƯỜI HAI – HOA HƯƠNG (TT)

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ QUYỂN THỨ HAI
PHẨM THỨ MƯỜI HAI HOA HƯƠNG
1- PHẬT KHEN SỰ THỌ TRÌ BÁT QUAN TRAI CỦA MẠT LỊ PHU NHÂN

Sau khi đắc đạo, Phật khởi sự giáo hóa tại La-duyệt-kỳ rồi chuyển đến, nước Xá-vệ. Vua nước này không ai không tôn kính ngưỡng mộ.
Lúc bấy giờ, có một nhà buôn to tên là Ba-lị cùng với 500 khách buôn khác thả thuyền ra biển tìm châu báu. Thần biển hiện lên hai tay bụm nước hỏi Ba-lị :
– Nước dưới biển nhiều hay hước trong tay nhiều ?
Ba-lị đáp :
– Nước trong tay nhiều. Tại sao thế ? Tại vì nước biển tuy nhiều, không có làm lợi ích, như gặp người đói khát chẳng cứu được; còn nước trong tay tụy ít nhưng gặp người đang khát đem ra cho uống, cứu được mạng sống, đời đời thọ phước, đếm kể chẳng cùng.
Thần biển hoan hỷ khen nói : Hay lắm ! Rồi liền cởi xâu chuỗi ngọc “Bát chủng hương” biếu Ba-lị và đưa về. về đến Xá-vệ, Ba-lị để xâu chuỗi báu dâng lên vua Ba-tư-nặc và tâu trình đầu đuôi tự sự.
Vua bèn mời Hoàng hậu và tất cả cung phi hứa sẽ ban chuỗi báu cho người đẹp nhất. Sáu vạn phi tần, trang sức lộng lẫy kéo nhau đến hầu, vua hỏi:
– Còn Hoàng hậu Mạt-lị đâu không thấy ?
Quân hầu tâu :
– Tâu Bệ hạ, nay là ngày Rằm, Hoàng hậu vì giữ lời Phật dạy, chay lạt nâu sồng cho nên không dám đến.
Vua nổi giận quát :
– Chay lạt là chay lạt, sao lại khinh lệnh vua không đến ?
Vì vua quát tháo đến ba phen, Hoàng hậu cùng chẳng đã phải chường mình ra giữa đám đông. Lạ thay, tuy vải thô đơn giản, nhưng sắc Hoàng hậu sáng rỡ như nhựt nguyệt, so với ngày thường gia tăng gấp bội. Vừa lấy làm lạ vừa kính mến, vua phán hỏi :
– Hoàng hậu có đạo đức gì mà tự nhiên sáng ánh như thế ?
Hoàng hậu tâu :
– Thần thiếp tự nghĩ là người ít phước cho nên mới sanh làm đàn bà, hình thái nhơ bẩn ngày đêm tích tụ như núi, mạng sống ngắn ngủi, sợ đọa tam đồ. Vì nghĩ thế, thần thiếp tháng tháng, vâng lời Phật dạy tu Bát quan trai, cắt đứt ái ân, chuyên lo đạo hạnh, mong đời đời được phước.
Vua nghe nói rất vui mừng tặng Hoàng hậu xâu chuỗi ngọc.
Hoàng hậu tâu :
– Thần thiếp nay đang giữ Bát quan trai, không thể dùng của ấy, cúi mong Bệ hạ ban cho người khác.
Vua đáp :
– Trẫm đã có ý tặng cho người đẹp nhứt, nay Hoàng hậu chẳng những xinh đẹp hơn mọi người lại còn đạo đức cao vời, chay lạt đúng mức, thì còn ai đáng thưởng hơn nữa. Nếu Hoàng hậu chẳng nhận thì Trẫm cất vào kho.
Hoàng hậu tâu :
– Kính xin Hoàng thượng chớ phiền và vui lòng cùng thần thiếp đem chuỗi Bát chủng hương dâng lên Đức Phật để nghe vài lời Thánh huấn muôn kiếp phước lạc vô biên.
Vua nhận lời, truyền sắm xa giá cùng Hoàng hậu đến nơi Phật ngự, dập đầu xuống đất làm lễ xong, vua lui về chỗ và bạch :
– Xâu chuỗi ngọc này nguyên của Thần biển biếu nhà buôn Ba-lị, Ba-lị dâng lên cho đệ tử, sáu ngàn cung phi chẳng dám tham đắc, còn Hoàng hậu vì phụng trì Phật pháp trai tâm vô dục, cũng không nhận và dốc lòng dâng lên Phật, nguyện Thế Tôn dũ lòng thương xót nạp thọ cho. Lại nữa, xin Thế Tôn dạy cho biết, Hoàng hậu một lòng tin tưởng tu pháp Bát quan trai như thế cổ phước hay chăng ?
Phật nhận chuỗi, liền nói kệ :
Đa tất bảo hoa
Kết bộ vọng ký
Quảng tích dức hương
Sở sanh chuyên hảo
Kỳ thảo phương hoa
Bất nghịch phong huân
Cân đạo phu khai
Đức nhơn hương biến
Chiên đàn đa hương
Thanh liên phương hoa
Tuy viết thị Chơn
Bất như gỉớỉ hương
Hoa hương khi vi
Bất khả vị Chơn
Trì giới chi hương
Đáo Thiên thù thắng
Giới cụ thành tựu
Hành vô phóng dật
Định ý độ thoát
Trường ly ma dạo.

Hoa châu báu càng nhiều
Bước nhanh về cõi tạm
Rộng chứa hương đức hoa
Kiếp lai sanh đổi tốt
Mùi thơm của cỏ hoa
Chẳng hề bay ngược gió
Cửa đạo một khi mở
Hương thơm khắp mười phương
Chiên đàn tuy thơm đấy
Sen xanh hoa cũng thơm
Hai thơm dầu có thật
Sánh sao bằng giới hương
Hoa thơm quả nhỏ nhặt
Chẳng thể gọi là chơn
Hương của hạnh giữ giới
Xông lên đến Thiên đường
Giữ giới được trọn vẹn
Hành đạo hết buông lung
Vượn tâm cột một chỗ
Nẻo quấy vĩnh xa lìa.
Phật lại nói với vua :
– Phước đức của việc trì trai rộng xa vô cùng. Giả sử có gom góp châu báu của mười sáu đại quốc đem ra bố thí, không bằng một ngày một đêm thọ trì Bát quan trai của Hoàng hậu Mạt-lị, phước trước với phước sau, khác nhau như hột đậu với núi Tu-di, bởi vi tích phước học huệ có thể đến Niết-bàn.
Vua và Hoàng hậu cùng các quan hết sức vui mừng, ghi nhớ và tuân lời Phật dạy.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *